JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon vir­ka­to­dis­tus­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat

Uutiset
23.4.2021 8.00

Juttua muokattu:

22.4. 15:21
2021042215215420210423080000

Päivämiehen toimitus

Päivämiehen toimitus

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vir­ka­to­dis­tus­pal­ve­lut uu­dis­tu­vat. Vir­ka­to­dis­tus­ten laa­ti­mi­nen kes­kit­tyy vas­tai­suu­des­sa vii­teen­tois­ta kes­kus­re­kis­te­riin. Muu­tok­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa asi­a­kas­pal­ve­lua ja su­ju­vuut­ta.

Jat­kos­sa kaik­ki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set saa sa­mas­ta kes­kus­re­kis­te­ris­tä. Tä­hän as­ti to­dis­tus on täy­ty­nyt ti­la­ta jo­kai­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta, jo­hon hen­ki­lö on kuu­lu­nut 15 vuot­ta täy­tet­ty­ään. Ti­lausp­ro­ses­si on voi­nut ol­la ajoit­tain hi­das.

To­dis­tus­ten kä­sit­te­ly­a­jat ovat vii­me ai­koi­na pai­koin ve­ny­neet myös me­neil­lään ole­vien muu­tos­töi­den vuok­si. Täl­lä het­kel­lä kir­kol­la on käy­tös­sä kak­si me­ne­tel­mää to­dis­tus­ten laa­ti­mi­sek­si, mikä haas­taa tie­to­jär­jes­tel­miä. Kun uu­teen jär­jes­tel­mään siir­ty­mi­sen ai­ka on ohi, sys­tee­mi su­ju­voi­tuu.

Vir­ka­to­dis­tuk­sia ti­la­taan kir­kos­ta vuo­sit­tain kym­me­niä tu­han­sia. Nii­tä tar­vi­taan muun mu­as­sa pe­rin­nön­ja­ko- ja pe­run­kir­joi­tu­sa­si­oi­ta hoi­det­ta­es­sa.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies