JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­to aut­taa ta­lou­del­li­ses­sa ah­din­gos­sa ole­via

Uutiset
17.11.2017 6.00

Vuon­na 1967 pe­rus­tet­tu Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­to avus­taa ta­lou­del­li­ses­ti ah­din­gos­sa ole­via ih­mi­siä Suo­mes­sa. Avus­tuk­sen koh­tee­na voi ol­la vaik­ka­pa tu­li­pa­los­sa ko­tin­sa me­net­tä­nyt per­he tai tu­kea opin­toi­hin­sa tar­vit­se­va nuo­ri. Täl­lä het­kel­lä avus­tuk­sis­sa nä­ky­vät eri­tyi­ses­ti ruo­ka-avun tar­ve ja asu­mi­sen kus­tan­nuk­siin liit­ty­vät on­gel­mat.

– Kir­kon ta­lou­del­li­nen avus­ta­mi­nen on pää­sään­töi­ses­ti ker­ta­luon­teis­ta krii­si­a­pua, vaik­ka muu tu­ke­mi­nen voi ol­la pit­kä­ai­kais­ta. Avus­tusp­ro­ses­sis­sa sel­vi­te­tään asi­ak­kaan ta­lous­ti­lan­ne sekä ti­lan­tee­seen joh­ta­neet syyt. Ih­mi­sen yk­si­löl­li­nen ti­lan­ne on vii­me­kä­des­sä kai­ken di­a­ko­ni­sen avus­ta­mi­sen pe­rus­ta, avus­tus­kä­sit­te­li­jä Jaak­ko Kii­lu­nen Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­tos­ta ker­too.

Täy­den­tää seu­ra­kun­tien apua

Ra­has­to täy­den­tää seu­ra­kun­tien kaut­ta an­net­ta­vaa apua. Jos seu­ra­kun­nan omat avus­tus­va­rat ei­vät rii­tä, voi di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä ha­kea avun tar­vit­si­jan hy­väk­si avus­tus­ta di­a­ko­ni­a­ra­has­tos­ta. Vuon­na 2016 kirk­ko avus­ti ta­lou­del­li­ses­sa ah­din­gos­sa ole­via ih­mi­siä Suo­mes­sa yh­teen­sä noin 7,7 mil­joo­nal­la eu­rol­la, jos­ta noin mil­joo­na eu­roa myön­net­tiin Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­ton kaut­ta.

– Yhä ene­ne­vis­sä mää­rin teh­dään myös yh­teis­työ­tä kun­nan, jär­jes­tö­jen ja mui­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa, Kii­lu­nen ku­vai­lee.

Toi­min­ta pe­rus­tuu kris­til­li­seen rak­kau­teen

Ra­has­to pe­rus­tet­tiin Kir­kon ka­tast­ro­fi­ra­has­ton ni­mel­lä vuon­na 1967. Tar­koi­tuk­se­na oli no­pe­an avun an­ta­mi­nen yl­lät­tä­vään hä­tä­ti­laan tai on­net­to­muu­den uh­rik­si jou­tu­neil­le hen­ki­löil­le pää­a­si­as­sa ko­ti­maas­sa. Vuon­na 1999 ra­has­ton nimi muu­tet­tiin Kir­kon di­a­ko­ni­a­ra­has­tok­si (KDR). Ra­has­ton toi­min­nan pe­rus­ta­na on kris­til­li­nen rak­kaus, joka oh­jaa aut­ta­maan eri­tyi­ses­ti hei­tä, joi­den hätä on suu­rin ja joi­ta ei muul­la ta­voin au­te­ta.

La­man ai­ka­na vuo­si­na 1992–1996 ra­has­tol­le tul­lei­den ha­ke­mus­ten mää­rä lä­hes vii­sin­ker­tais­tui. 1990-lu­vun lo­pul­la avus­tuk­set koh­dis­tet­tiin pää­a­si­as­sa ko­din me­net­tä­mi­sen uhan al­la elä­vil­le lap­si­per­heil­le. Maa­ti­lo­jen kon­kurs­sit ja tuo­tan­non lo­pet­ta­mi­set al­koi­vat nä­kyä ha­ke­muk­sis­sa. Asu­mis­kus­tan­nuk­set ja sai­raa­la­mak­sut nou­si­vat ta­val­li­sik­si avus­tus­ten koh­teik­si.

2000-lu­vul­la tär­ke­ä­nä toi­min­ta­muo­to­na on ol­lut vai­ke­as­ti yli­vel­kaan­tu­nei­den ih­mis­ten aut­ta­mi­nen. Kes­kei­sek­si asi­ak­si on tul­lut myös so­si­aa­li­työn ja di­a­ko­ni­a­työn vä­li­nen yh­teis­työ. Tyy­pil­li­siä ajal­le oli­vat myös lai­nan mak­sa­jik­si jou­tu­nei­den ta­kaa­jien on­gel­mat ja asun­to­jen ho­me­vau­ri­oi­den ai­heut­ta­mat vai­keu­det.

2010-lu­vul­la di­a­ko­ni­a­ra­has­ton toi­min­taa ovat lei­man­neet kas­va­vat ha­ke­mus­mää­rät. Ra­has­ton toi­min­nas­sa on pai­not­tu­nut ene­ne­väs­sä mää­rin neu­von­ta­työ.

Di­a­ko­ni­a­ra­has­ton 50-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään 14. mar­ras­kuu­ta kel­lo 15–18 Hel­sin­gin tuo­mi­o­kir­kon kryp­tas­sa. Juh­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki di­a­ko­ni­as­ta kiin­nos­tu­neet.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay.com

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys