JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kir­kot ak­tii­vi­sem­paan käyt­töön

Uutiset
1.11.2018 6.33

Kirk­ko­hal­li­tus on aset­ta­nut työ­ryh­män poh­ti­maan, mi­ten kirk­ko­ti­lo­ja voi­si hyö­dyn­tää en­tis­tä mo­ni­puo­li­sem­mas­sa käy­tös­sä.

Kuo­pi­on hiip­pa­kun­nan piis­pa Jari Jolk­ko­nen kir­joit­taa hiip­pa­kun­tan­sa lo­ka­kui­ses­sa uu­tis­kir­jees­sä, et­tä tätä ny­kyä kirk­ko­ra­ken­nuk­set ovat vä­häl­lä käy­töl­lä. Sii­tä seu­raa eten­kin pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la ta­lou­del­li­sia han­ka­luuk­sia ja ken­ties kiin­teis­töis­tä luo­pu­mis­ta.

– Se kir­pai­see, mut­ta ei seu­ra­kun­nan pää­teh­tä­vä ole kiin­teis­tö­jen yl­lä­pi­to, piis­pa Jari Jolk­ko­nen lin­jaa.

Käyt­tä­jät huo­mi­oon

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen työ­ryh­mä ke­hot­taa jär­jes­tä­mään kir­kos­sa juh­lia ja ti­lai­suuk­sia. Nii­hin liit­ty­vien tun­tei­den ja muis­to­jen myö­tä kir­kos­ta tu­lee tär­keä paik­ka.

Vaik­ka kirk­ko on pyhä ja pe­rin­tei­käs paik­ka, kirk­ko­sa­lin ti­lo­ja voi ke­hit­tää kä­vi­jöi­den tar­pei­den mu­kai­sek­si.

Ti­lo­jen käyt­töä poh­ti­nut työ­ryh­mä on sitä miel­tä, et­tä jo­kai­seen kirk­koon pi­täi­si jär­jes­tää lap­sil­le leik­ki­nurk­kaus.

– Leik­ki­ti­lan puu­ha­pus­sei­neen voi useim­mis­sa kir­kois­sa jär­jes­tää vaik­ka sa­man tien, piis­pa vies­tit­tää.

Koh­taa­mis- ja ta­pah­tu­ma­paik­ka

Sii­nä mis­sä mes­su on Ju­ma­lan koh­taa­mis­ta, sen jäl­kei­set kirk­ko­kah­vit ovat ih­mis­ten koh­taa­mi­sen het­ki, Jolk­ko­nen poh­tii. Kirk­ko­kah­vit ovat jär­jes­tet­tä­vis­sä myös sel­lai­ses­sa kir­kos­sa, jos­sa ei eril­lis­tä keit­ti­ö­ti­laa ole.

Piis­pa Jolk­ko­nen ke­hot­taa tie­dot­tees­saan miet­ti­mään seu­ra­kun­nan työn ja ti­lo­jen ke­hit­tä­mis­tä niin, et­tä kirk­ko­ti­lat tu­li­si­vat hyö­dyn­ne­tyk­si.

– Mitä jos yhä use­am­mat seu­ra­kun­nan toi­min­not ja ta­pah­tu­mat jär­jes­tet­täi­siin kir­kos­sa? hän ky­syy.

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L.S.

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys