JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­di­nil­ta avaa rip­pi­kou­lu­tai­pa­leen

Päivämies
Uutiset
11.10.2018 6.20

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282620181011062000

Rip­pi­kou­lu on osa kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta. Ou­lun ja ym­pä­ris­tö­kun­tien rip­pi­kou­lu­lai­set van­hem­pi­neen ko­koon­tui­vat ko­di­nil­taan Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le lo­ka­kuun en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä.

Rip­pi­kou­lun taus­tal­la ole­va kir­kon rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­ma uu­dis­tuu vuon­na 2019. Ou­lun ko­di­nil­las­sa pu­heen­vuo­ron käyt­tä­nyt tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri Sai­ja Kronq­vist oli suun­ni­tel­man päi­vit­tä­mi­ses­tä hy­vil­lään.

– Olet­te etuo­i­keu­te­tus­sa ase­mas­sa – tei­dän ikä­luok­kan­ne pää­see en­sim­mäi­se­nä ko­ke­maan suun­ni­tel­man käy­tän­nös­sä, hän pu­hui nuo­ril­le.

Kronq­vis­til­la oli mu­ka­naan uu­teen rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­maan liit­ty­viä tau­lu­ja, joi­hin oli kir­joi­tet­tu kuu­si ta­voi­tet­ta rip­pi­kou­luun. Ta­voit­tei­den jou­kos­sa oli muun mu­as­sa se, et­tä rip­pi­kou­lu vah­vis­tai­si nuor­ten us­koa kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan ja va­rus­tai­si hei­tä elä­mään kris­tit­tyi­nä. Li­säk­si yk­si ta­voi­te oli, et­tä nuo­ret ko­ki­si­vat yh­teyt­tä, tur­val­li­suut­ta, py­hyyt­tä ja iloa.

Kes­keis­ten asi­oi­den ää­rel­lä

Syi­tä tul­la rip­pi­kou­luun on usei­ta. SRK:n lap­si- ja per­he­työn asi­an­tun­ti­ja Juha Luok­ka­la mai­nit­si muun mu­as­sa uu­det ys­tä­vät ja vas­taus­ten saa­mi­sen us­ko­ne­lä­män ky­sy­myk­siin.

– Mei­dän jo­kai­sen hen­ki­lö­koh­tai­nen ru­kous on, et­tä us­ko vah­vis­tui­si. Sen ta­kia rip­pi­kou­lu­ja pi­de­tään.

Rip­pi­kou­lu toi­min­ta­muo­to­na poh­jau­tuu lä­he­tys­käs­kyyn.

– Sii­nä Jee­sus ke­hot­taa: Opet­ta­kaa hei­tä nou­dat­ta­maan kaik­kea, mitä minä olen käs­ke­nyt tei­dän nou­dat­taa, Luok­ka­la ava­si.

– Rip­pi­kou­lu on osa kas­te­o­pe­tus­ta eli ko­din kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta.

Lap­si- ja per­he­työn asi­an­tun­ti­ja Luok­ka­la ker­toi, et­tä Raa­mat­tu ja ka­te­kis­mus ovat rip­pi­kou­lun tär­keim­mät op­pi­kir­jat.

– Rip­pi­kou­lus­sa pääs­tään py­säh­ty­mään kes­keis­ten asi­oi­den ää­rel­le.

Luok­ka­la huo­maut­ti, et­tä myös vir­si­kir­ja kuu­luu tär­ke­ä­nä osa­na rip­pi­lei­riin. Joka lei­ril­lä on kant­to­ri, jon­ka joh­dol­la lei­ri­läi­set opet­te­le­vat tun­te­maan vir­si­kir­jaa.

Ryh­mä­pai­nees­ta hyö­ty ir­ti

Luok­ka­la pu­hui alus­tuk­ses­saan Minä ja muut tois­ten ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta. Koh­taa­mis­paik­ko­ja ovat esi­mer­kik­si kou­lu, rip­pi­kou­lu ja so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vat.

– Ju­ma­lan sana ke­hot­taa ra­kas­ta­maan toi­si­am­me, Luok­ka­la se­lit­ti.

– Toi­sen ra­kas­ta­mi­nen voi ol­la vä­lil­lä vai­ke­aa­kin, jos esi­mer­kik­si toi­sen aja­tuk­set sii­tä, mikä on oi­kein ja mikä vää­rin, poik­ke­a­vat mer­kit­tä­väs­ti omis­ta aja­tuk­sis­ta.

Luok­ka­la pai­not­ti kiu­saa­mi­sen ole­van ai­na va­ka­va asia ja vää­rin.

– Kiu­saa­mi­nen jät­tää ar­vet. On erit­täin tär­ke­ää har­ki­ta tark­kaan, mitä lait­taa so­si­aa­li­seen me­di­aan. Näin voim­me vält­tää, et­tem­me louk­kai­si ke­tään.

Kai­kil­la on oi­keus puut­tua kiu­saa­mi­seen.

– Rip­pi­kou­lus­sa­kin puu­tu­taan kaik­kiin siel­lä il­me­ne­viin kiu­saa­mi­sen muo­toi­hin.

Luok­ka­la roh­kai­si ole­maan toi­nen tois­ten­sa tu­ke­na myös us­ko­na­si­ois­sa. Näin toi­mi­mal­la voi eh­käis­tä toi­sen uu­pu­mis­ta.

– Nuo­ruus on ikä­vai­he, jos­sa ka­ve­rei­den toi­min­ta ja mie­li­pi­de mer­kit­se­vät eri­tyi­sen pal­jon.

Luok­ka­la kan­nus­ti käyt­tä­mään tuo­ta piir­ret­tä myön­tei­sel­lä ta­val­la hyö­dyk­si.

– Vä­lil­lä saat­taa liik­kua vies­te­jä, et­tä jä­tet­täi­siin esi­mer­kik­si seu­rat vä­liin. Oli­si tär­ke­ää, et­tä toi­mi­sim­me juu­ri päin­vas­toin – roh­kai­si­sim­me: ei­kö­hän läh­de­tä kaik­ki seu­roi­hin.

Teks­ti ja kuva: Eli­as Mus­ta­jär­vi

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 10.10.2018

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys