JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ko­di­nil­ta Ma­de­kos­kel­la – Rip­pi­kou­lu­mat­ka al­kaa Ko­di­nil­las­ta

Uutiset
2.10.2021 8.00

Juttua muokattu:

1.10. 15:03
2021100115035320211002080000
Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Mirja Heikkilä

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Madekosken ja Pikkaralan yhteisessä rippikoulun Kodinillassa laulettiin useita nuorten lauluja.

Mirja Heikkilä

Mir­ja Heik­ki­lä

Ou­lu

Rip­pi­lei­ri ja kon­fir­maa­tio kruu­naa­vat rip­pi­kou­lu­vuo­den, joka al­kaa syk­syl­lä jär­jes­tet­tä­väs­tä Ko­di­nil­las­ta.

Poh­joi­sen alu­een en­sim­mäi­nen rip­pi­kou­lun Ko­di­nil­ta pi­det­tiin 23. syys­kuu­ta Ma­de­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä Ou­lus­sa. Ma­de­kos­ken ja Pik­ka­ra­lan rip­pi­kou­lu­lai­set, kak­si­tois­ta nuor­ta van­hem­pi­neen, sai­vat il­lan ai­ka­na tuh­din tie­to­pa­ke­tin rip­pi­kou­lun käy­tän­nöis­tä ja taus­tas­ta.

– Rip­pi­kou­lu on kir­kon kou­lu. Nuo­ria saat­taa häm­men­tää, et­tä ol­laan kir­kon rip­pi­kou­lus­sa ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sen rip­pi­kou­lus­sa. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys voi kirk­koon kuu­lu­va­na he­rä­tys­liik­kee­nä jär­jes­tää rip­pi­kou­lu­ja, il­lan alus­ta­ja, SRK:n rip­pi­kou­lu­työn pap­pi Pet­ri Luk­ka ker­toi.

– Omaan ko­ti­seu­ra­kun­taan tu­tus­tu­mi­nen on tär­keä osa rip­pi­kou­lua. Nuo­ret käy­vät seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mis­sä ti­lai­suuk­sis­sa oh­jei­den mu­kai­ses­ti ja saa­vat to­dis­tuk­sen, kun kaik­ki mer­kit on ke­rät­ty, Ko­di­nil­lan jär­jes­tä­jä, nuo­ri­so-oh­jaa­ja Sari Luk­ka sa­noi.

Rip­pi­kou­lu vah­vis­taa us­koa

Rip­pi­kou­lua pi­de­tään Jee­suk­sen kas­te- ja lä­he­tys­käs­kyn mu­kai­ses­ti (Matt. 28). Se vah­vis­taa us­koa ja va­rus­taa elä­mään kris­tit­ty­nä. Rip­pi­lei­ril­lä nuo­ri saa ol­la vii­kon ajan us­kon asi­oi­den ää­rel­lä tois­ten sa­ma­ni­käis­ten kans­sa, ja evan­ke­liu­mi on siel­lä esil­lä mon­ta ker­taa joka päi­vä.

– Läh­te­kää rip­pi­kou­luun ja lei­ril­le en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Lä­hes sata pro­sent­tia nuo­ris­ta sa­noo, et­tä rip­pi­kou­lu on hyvä ko­ke­mus, Pet­ri Luk­ka kan­nus­ti.

Van­hem­mat nuo­ren tu­ke­na

Ko­di­nil­las­sa oli mu­ka­na sekä ko­ke­nei­ta et­tä en­si­ker­ta­lai­sia rip­pi­kou­lu­lai­sen van­hem­pia. Ei­ja ja Mark­ku Lu­kan kuo­pus on per­heen kym­me­nes rip­pi­kou­lu­lai­nen.

– Tämä on tär­keä il­ta nuo­rel­le, kyl­lä tän­ne ha­lut­ti läh­teä, van­hem­mat to­te­si­vat.

Miia ja Tuo­mas In­ke­roi­nen osal­lis­tui­vat Ko­di­nil­taan esi­koi­sen­sa kans­sa. Tuo­mas In­ke­roi­nen tuli il­taan avoi­min mie­lin.

– Kiin­nos­ta­va näh­dä, mi­ten rip­pi­kou­lu on muut­tu­nut sii­tä, kun it­se kä­vin sen.

Jo­kai­nen rip­pi­kou­lu­lai­nen saa jou­lu­kuus­sa SRK:lta säh­kö­pos­tit­se tie­don lei­ris­tä. Ko­ti­seu­ra­kun­taan tu­tus­tu­mi­sen li­säk­si al­ku­vuo­den oh­jel­maan kuu­luu alu­eel­li­nen rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vä.

Rip­pi­kou­lun abc

Syk­sy 2021

Il­moit­tau­du ko­ti­seu­ra­kun­taan rip­pi­kou­lu­lai­sek­si

Osal­lis­tu ko­ti­seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­siin saa­mie­si oh­jei­den mu­kaan

Jou­lu­kuus­sa saat SRK:lta säh­kö­pos­tit­se tie­don lei­ris­tä

Ke­vät 2022

Tam­mi­kuus­sa saat SRK:lta lei­ri­kir­jeen, jon­ka mu­ka­na on taus­ta­tie­to­lo­ma­ke.

Pa­lau­ta taus­ta­tie­to­lo­ma­ke 1.3. men­nes­sä SRK:lle.

Osal­lis­tu Tal­vi­päi­vään

Hae ko­ti­seu­ra­kun­nas­ta to­dis­tus rip­pi­lei­riä var­ten.

Kesä 2022

Rip­pi­lei­ri ja kon­fir­maa­tio

Rip­pi­kou­lun tär­kein kir­ja on Raa­mat­tu. Tar­vit­set myös Ka­te­kis­muk­sen, vir­si­kir­jan ja Sii­o­nin lau­lu­kir­jan.

Lue li­sää: www.kap­sak­ki­ju­tut.fi/ri­pa­rit

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys