JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kou­lu­lai­nen tar­vit­see il­ta­päi­väl­lä­kin yh­tey­den ai­kui­seen

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.8.2017 14.38

Juttua muokattu:

1.1. 11:18
2020010111181520170808143800

Mo­nes­sa per­hees­sä poh­di­taan par­hail­laan, mi­ten kou­lu­lai­sen il­ta­päi­vä jär­jes­te­tään. Tu­lee­ko lap­si yk­sin ko­tiin vai jää­kö hän il­ta­päi­vä­hoi­toon tai ker­hoon?

Suo­men lais­sa ei mää­ri­tel­lä ikää, jol­loin lap­sen voi jät­tää il­ta­päi­vän ajak­si yk­sin ko­tiin. Kun­tien, seu­ra­kun­tien ja yh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mää aa­mu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­taa tar­jo­taan eka- ja to­ka­luok­ka­lai­sil­le sekä eri­tyi­so­pe­tuk­ses­sa ole­vil­le, mut­ta kol­mas­luok­ka­lai­sen kat­so­taan sel­vi­ä­vän il­ta­päi­vän ajan yk­sin ko­to­na.

Aa­mu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­nen on kun­nan vas­tuul­la. Kun­ta voi jär­jes­tää toi­min­taa it­se, yh­des­sä mui­den kun­tien kans­sa tai se voi hank­kia pal­ve­lut esi­mer­kik­si jär­jes­töil­tä tai yh­tei­söil­tä.

Seu­ra­kun­tien tar­jo­a­ma il­ta­päi­vä­toi­min­ta ja eri­lai­set kou­lu­lai­sil­le jär­jes­te­tyt ker­hot poh­jau­tu­vat kris­til­li­seen ih­mis­ku­vaan ja ar­vo­poh­jaan. Myös kirk­ko­vuo­den juh­lat ovat seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mäs­sä toi­min­nas­sa esil­lä.

Il­ta­päi­vän ai­ka­na syö­dään vä­li­pa­la; usein teh­dään myös läk­syt. Li­säk­si pe­la­taan, lei­ki­tään, lii­ku­taan, lu­e­taan ja vaik­ka­pa as­kar­rel­laan tai lei­vo­taan. Myös le­po­het­ki on mah­dol­li­nen. Il­ta­päi­vä­ker­hos­ta saa­te­taan teh­dä ret­kiä lä­hi­luon­toon tai kau­em­mak­si­kin.

Il­ta­päi­vä­toi­min­nan hin­ta vaih­te­lee kun­nit­tain. Jos lap­si käy il­ta­päi­vä­toi­min­nas­sa sään­nöl­li­ses­ti jo­kai­se­na kou­lu­päi­vä­nä, hin­ta aset­tuu noin 80–160 eu­ron vä­lil­le.

En­täs kol­mas­luok­ka­lai­nen?

Il­ta­päi­vä­toi­min­nan ul­ko­puo­lel­le jää­vä kol­mas­luok­ka­lai­nen on yleen­sä 9-vuo­ti­as. Moni van­hem­pi poh­tii, voi­ko 9-vuo­ti­as viet­tää joka päi­vä use­am­man tun­nin yk­sin ko­to­na.

Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton mu­kaan kou­lu­lai­sen on hyvä ol­la pää­sään­töi­ses­ti ai­kui­sen seu­ras­sa. Sil­ti moni kou­lui­käi­nen ha­lu­aa ja voi har­joi­tel­la myös yk­si­no­loa. Pää­a­sia on, et­tä lap­sel­la on tur­val­li­nen olo: hä­nel­lä on naa­pu­ris­sa tut­tu­ja ih­mi­siä tai hän voi soit­taa tar­vit­ta­es­sa van­hem­mil­leen.

Van­hem­pien on hyvä kes­kus­tel­la yk­sin ole­mi­ses­ta ja sen he­rät­tä­mis­tä tun­te­muk­sis­ta lap­sen kans­sa. Jo­kai­nen lap­si on eri­lai­nen ja ko­kee yk­sin ole­mi­sen omal­la ta­val­laan. Mah­dol­li­set vaa­ra­ti­lan­teet ja toi­min­ta nii­den ai­ka­na on syy­tä käy­dä läpi. Tär­ke­ät pu­he­lin­nu­me­rot voi kir­joit­taa pa­pe­ri­la­pul­le esi­mer­kik­si jää­kaa­pin oveen.

Las­ta voi roh­kais­ta ja kan­nus­taa sel­vi­ä­mään it­se­näi­ses­ti aa­mu- ja il­ta­päi­vis­tä. Sa­mal­la on kui­ten­kin tär­keä an­taa ti­laa lap­sen omil­le ko­ke­muk­sil­le: iso kou­lu­lai­nen­kin saa tun­tea pel­koa ja ker­toa sii­tä.

Yk­si­no­lol­le saat­taa löy­tyä hy­viä vaih­to­eh­to­ja eri­lai­sis­ta ker­hois­ta, iso­van­hem­pien luo­na ky­läi­lys­tä tai vaik­ka­pa ka­ve­rin luo­na käy­mi­ses­tä. Kou­lu­lai­sen yk­si­no­lo­tun­nit vä­hen­ty­vät myös sil­lä, jos van­hem­pi pys­tyy te­ke­mään osit­tais­ta etä­työ­tä tai käyt­tä­mään työ­ai­ka­liu­ku­mia.

Li­sä­tie­toa il­ta­päi­vä­toi­min­nas­ta ja ker­hois­ta oman kun­nan ja seu­ra­kun­nan net­ti­si­vuil­ta.

Kuva: Pi­xa­bay

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys