JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kou­vo­la­lais­ten kurs­si ko­ko­si Jäm­sään vä­keä vau­vas­ta vaa­riin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
17.10.2014 6.27

Juttua muokattu:

1.1. 23:47
2020010123473420141017062700

Au­rin­koi­se­na syys­vii­kon­lop­pu­na 346 kurs­si­lais­ta täyt­ti Jäm­sän kris­til­li­nen kan­sa­no­pis­ton ti­lat ää­ri­ään myö­ten. Oli al­ka­mas­sa Kou­vo­lan rau­ha­nyh­dis­tyk­sen väen yh­tei­nen vii­kon­lop­pu.

Vii­kon­lo­pun oh­jel­mas­sa oli mo­nen­lais­ta toi­min­taa, esi­mer­kik­si vart­tu­nei­den ja nuor­ten yh­tei­nen kes­kus­te­lu­ti­lai­suus. Sää suo­si ul­ko­pe­le­jä.

Eräs nuo­ri nei­ti puki mo­nen kurs­si­lai­sen aja­tuk­set sa­noik­si:

– Ihan pa­ras­ta on, kun saa ol­la ka­ve­rei­den kans­sa ja et­tä me ol­laan tääl­lä kaik­ki yh­des­sä!

Kurs­si al­koi per­jan­tai-il­ta­na Mart­ti Pig­gin pi­tä­mäl­lä raa­mat­tu­tun­nil­la. Hän ker­toi sa­noin ja ku­vin Moo­sek­sen kir­jo­jen ta­pah­tu­mis­ta, Van­han tes­ta­men­tin hen­ki­löi­den, Aab­ra­ha­min, Jaa­ko­bin ja Joo­se­fin kos­ket­ta­vis­ta elä­män­ko­ke­muk­sis­ta.

Paavo Räsänen (vas.), Erkki Hirvisuo ja Jorma Etelämäki nauttivat aurinkoisesta syyssäästä opiston pihalla.

Paavo Räsänen (vas.), Erkki Hirvisuo ja Jorma Etelämäki nauttivat aurinkoisesta syyssäästä opiston pihalla.

Lau­an­tai­na ko­koon­nuim­me kuun­te­le­maan Hel­lin Tor­kin alus­tus­ta ai­hees­ta Tois­tam­me tar­vit­sem­me.

– Lä­hei­syys on ih­mi­sel­le kai­kis­sa elä­män­vai­heis­sa tär­ke­ää, hän to­te­si.

Vaik­ka ih­mis­suh­tei­den puu­te on suu­rin syy ma­sen­nuk­seen, jon­kin­lai­nen re­vii­ri­a­jat­te­lu saat­taa es­tää mei­tä avau­tu­mas­ta ker­to­maan hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta asi­ois­tam­me ja lä­hes­ty­mään tois­ta ih­mis­tä. Pit­kit­ty­neen krii­sin ti­lan­teis­sa on vaa­ra­na, et­tä lä­hei­set­kin uu­pu­vat. Sil­loin oli­si hyvä, jos voi­sim­me ja­kaa ras­kai­ta ko­ke­muk­sia use­am­mal­le ih­mi­sel­le.

Lau­an­tai-il­ta­na opis­ton juh­la­sa­lin lat­ti­al­le ja pen­keil­le le­vit­täy­tyi in­no­kas il­ta­oh­jel­man esit­tä­jien ja kuun­te­li­joi­den jouk­ko.

Timo Vik­man oli no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la saa­nut pys­tyyn osaa­van kuo­ron, joka esit­ti lau­lut ”Pie­nen il­ta­ru­kous” ja ”Tule kans­sa­ni, Her­ra Jee­sus”. Il­lan päät­teek­si kurs­si­lai­set hil­jen­tyi­vät kuun­te­le­maan Sep­po Vä­li­mä­en pi­tä­mää il­ta­har­taut­ta.

Kurs­si päät­tyi sun­nun­tai­na Da­vid Pas­kin ja Mat­ti Kont­ka­sen toi­mit­ta­maan sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen opis­ton juh­la­sa­lis­sa.

Teks­ti: Tai­na Pyy­saa­ri

Ku­vat: Ris­to In­ke­roi­nen

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys