JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kun pu­heen ym­mär­tä­mi­nen tai tuot­ta­mi­nen on vai­ke­aa, vuo­ro­vai­ku­tus­ta voi hel­pot­taa kii­reet­tö­myy­del­lä

Uutiset
1.10.2019 10.34

Par­hail­laan me­neil­lään ole­vaa pu­he­vam­mais­ten viik­koa vie­te­tään tänä vuon­na ys­tä­vyys­tee­mal­la. Pu­he­vam­mai­nen on yleis­ni­mi­tys kuu­le­vis­ta hen­ki­löis­tä, jot­ka ei­vät ky­ke­ne toi­mi­maan ar­jen vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teis­sa pu­heen avul­la. Heil­lä voi ol­la vai­keut­ta pu­heen ym­mär­tä­mi­ses­sä tai tuot­ta­mi­ses­sa. Ku­vas­sa on pu­het­ta kor­vaa­via kom­mu­ni­koin­ti­vä­li­nei­tä.

Suo­mes­sa on noin 65 000 pu­he­vam­mais­ta ih­mis­tä.

– Vam­ma voi joh­tua esi­mer­kik­si puhe- tai ään­tö­e­li­mis­tön toi­min­nan on­gel­mis­ta, ai­vo­vau­ri­ois­ta, neu­ro­lo­gi­sis­ta sai­rauk­sis­ta tai ne voi­vat liit­tyä au­tis­min kir­joon tai lap­sil­la kie­li­häi­ri­öön, pu­he­te­ra­peut­ti Kai­sa Pent­ti­lä ku­vaa.

Pu­heen tuot­ta­mi­sen tai ym­mär­tä­mi­sen vai­keus voi joh­tua hy­vin eri­lai­sis­ta syis­tä, ja jo­kai­sen hen­ki­lön ti­lan­ne on yk­si­löl­li­nen.

– Voi ol­la myös lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen vai­keut­ta, Pent­ti­lä sa­noo.

Ai­kaa il­mai­sul­le

Hän roh­kai­see kii­reet­tö­mään ja läs­nä ole­vaan kes­kus­te­luun.

– Jos kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­la on vai­keuk­sia ym­mär­tää pu­het­ta, voit hel­pot­taa kes­kus­te­lua pu­hu­mal­la rau­hal­li­ses­ti ja sel­ke­äs­ti.

Asi­oi­den il­mai­se­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa esi­mer­kik­si pu­heen tuo­ton hi­das­tu­mi­sen tai kom­mu­ni­koin­ti­lait­teen käy­tön vuok­si. On tär­ke­ää an­taa ai­kaa il­mai­sul­le.

– Ei pidä läh­teä ar­vai­le­maan hä­nen puo­les­taan, mitä hän tah­too sa­noa, Pent­ti­lä sa­noo.

Olen­nais­ta on ar­vos­ta­va koh­taa­mi­nen:

– On tär­ke­ää, et­tä me jo­kai­nen saam­me tul­la koh­da­tuk­si ta­sa­ver­tai­se­na lä­him­mäi­se­nä, Ju­ma­lan luo­ma­na ar­vok­kaa­na ih­mi­se­nä, Pent­ti­lä to­te­aa.

Pu­he­te­ra­pia apu­na

Pu­he­te­ra­pi­an avul­la pu­he­vam­mai­sen kom­mu­ni­koin­tia voi­daan hel­pot­taa. Pu­he­te­ra­pia on kun­tou­tus­muo­to, jol­la py­ri­tään pa­ran­ta­maan tai lie­ven­tä­mään eri­lai­sia kie­len, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, pu­heen, ää­nen, vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja kom­mu­ni­kaa­ti­on vai­keuk­sia.

– Pu­he­te­ra­pi­a­kun­tou­tuk­sen li­säk­si on mah­dol­lis­ta saa­da pu­het­ta tu­ke­via -ja kor­vaa­via kom­mu­ni­koin­ti­kei­no­ja, esi­mer­kik­si ku­via, tu­ki­viit­to­mia, ku­va­kom­mu­ni­kaa­ti­o­kan­si­oi­ta tai di­gi­taa­li­sia kom­mu­ni­kaa­ti­o­lait­tei­ta, Pent­ti­lä ker­too.

Usein pu­he­vam­man taus­tal­la ole­via te­ki­jöi­tä, esi­mer­kik­si ai­vo­vau­ri­o­ta tai ete­ne­vää sai­raut­ta, ei voi­da pa­ran­taa.

– Pu­he­te­ra­pi­a­kun­tou­tuk­sen avul­la kom­mu­ni­kaa­ti­oon liit­ty­viä on­gel­mia voi­daan kui­ten­kin lie­ven­tää, Pent­ti­lä sa­noo.

Kuva: Kai­sa Pent­ti­lä

HannaKallunki
22.2.2020

Ku­kin kat­so­koon, mi­ten ra­ken­taa. Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea. 1 Kor. 3:10-11

Viikon kysymys