JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Kun­ni­a­kan­sa­lai­sil­lem­me kuu­luu ar­vo­kas van­huus”

Uutiset
14.6.2014 8.46

Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­liit­to on tu­los­sa toi­min­nas­saan haas­ta­vim­paan vai­hee­seen­sa. Suo­men so­ta­ve­te­raa­nien kes­ki-ikä on 90 vuot­ta. Van­he­ne­va ve­te­raa­ni­pol­vi tar­vit­see yhä enem­män kun­tou­tus­ta ja mui­ta tu­ki­pal­ve­lui­ta.

– So­ta­ve­te­raa­nien mää­rän pie­ne­ne­mi­nen edel­lyt­tää ai­kai­sem­paa enem­män nä­ky­vyyt­tä, jot­ta ve­te­raa­nit tu­li­si­vat koh­del­luik­si jat­kos­sa­kin eri­tyis­ryh­mä­nä eri­tyi­se­tui­neen, ar­vi­oi So­ta­ve­te­raa­ni­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, pri­kaa­ti­ken­raa­li Finn-Gö­ran Wens­st­röm ve­te­raa­ni­lii­ton liit­to­juh­las­sa Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 12. ke­sä­kuu­ta.

So­ta­ve­te­raa­ni­liit­to on ar­vi­oi­nut, et­tä ve­te­raa­nien mää­rä las­kee ny­kyi­ses­tä 30 000:sta noin 21 000:een vuo­teen 2016 men­nes­sä. Sa­mas­sa ajas­sa ve­te­raa­nien kes­ki-ikä nou­see yli 91 vuo­teen.

So­ta­ve­te­raa­ni­liit­to viet­ti liit­to­päi­vi­ään Ou­lus­sa 11.–12. ke­sä­kuu­ta. Liit­to­juh­las­sa pi­det­ty­jä pu­heen­vuo­ro­ja yh­dis­ti kun­ni­oi­tus so­ta­ve­te­raa­ne­ja koh­taan ja nä­ke­mys sii­tä, et­tä Suo­men tur­val­li­suus edel­lyt­tää ve­te­raa­nien pe­rin­nön, maan­puo­lus­tus­tah­don vaa­li­mis­ta.

– He mah­dol­lis­ti­vat sen, et­tä eläm­me nyt it­se­näi­ses­sä maas­sa, lii­ken­ne- ja kun­ta­mi­nis­te­ri Hen­na Virk­ku­nen sa­noi vi­de­o­ter­veh­dyk­ses­sään.

Virk­ku­sen mu­kaan val­ti­ol­la on so­ta­ve­te­raa­ne­ja koh­taan eri­tyis­vas­tuu, joka vel­voit­taa huo­leh­ti­maan hei­dän hy­vin­voin­nis­taan.

– Ve­te­raa­nit ovat eri­tyis­ryh­mä, jon­ka pal­ve­lut on tur­vat­ta­va. Kun­ni­a­kan­sa­lai­sil­lem­me kuu­luu ar­vo­kas van­huus.

Suo­men So­ta­ve­te­raa­ni­liit­to

– toi­mii so­ta­ve­te­raa­niyh­dis­tys­ten kes­kus­jär­jes­tö­nä

– val­voo ja pa­ran­taa so­ta­ve­te­raa­nien yh­teis­kun­nal­li­sia etu­ja

– ko­ko­aa ja tal­len­taa ve­te­raa­ni­pe­rin­net­tä

– li­sää ve­te­raa­nien yh­teen­kuu­lu­vuut­ta ja yl­lä­pi­tää isän­maal­lis­ta hen­keä.

Lue li­sää juh­las­ta en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

Teks­ti: Pek­ka Ait­ta­kum­pu

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys