JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ky­se­ly: Rip­pi­kou­lu saa nuo­ril­ta kii­tet­tä­vän ar­vo­sa­nan

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
12.9.2019 6.53

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445320190912065300

Vuon­na 2019 rip­pi­kou­luun osal­lis­tu­neet nuo­ret an­toi­vat rip­pi­kou­lul­le ar­vo­sa­nak­si kii­tet­tä­vän 9-, sel­vi­ää Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon to­teut­ta­mas­ta ky­se­lys­tä.

Rip­pi­kou­lu­lais­ten it­se­ar­vi­oin­ti­ky­se­ly on osa vuon­na 2017 voi­maan tul­lut­ta rip­pi­kou­lu-uu­dis­tus­ta, Kir­kon vies­tin­nän tie­dot­tees­sa ker­ro­taan. Ky­se­lyn avul­la ha­lu­taan vuo­sit­tain sel­vit­tää nuor­ten ko­ke­muk­sia rip­pi­kou­lus­ta. Sii­hen vas­ta­si lä­hes 15 000 nuor­ta.

Vas­tauk­sis­ta käy il­mi, et­tä nuo­ret ovat kaik­kein tyy­ty­väi­sim­piä tur­val­li­suu­teen, viih­ty­vyy­teen ja hy­vään yh­teis­hen­keen. Yli 90 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta koki, et­tä rip­pi­kou­lus­sa saa ol­la oma it­sen­sä ja siel­lä on tur­val­lis­ta ol­la.

Pit­kä­jän­tei­nen työ nä­kyy

”Mi­nus­ta mei­dän ri­pa­ri­ryh­mä oli tosi hyvä. Kaik­ki tuli toi­meen suu­rim­mak­si osin, ei­kä ke­nen­kään tar­vin­nut ol­la yk­sin, vaik­ka suu­rin osa ei tun­te­nut toi­si­aan en­tuu­des­taan. Mun oli help­po ol­la oma it­se­ni ja pys­tyin sa­no­maan, mitä oi­ke­as­ti ajat­te­lin”, ker­too tä­män vuo­den rip­pi­kou­lu­lai­nen Oli­via Jo­ki­nie­mi omas­ta ko­ke­muk­ses­taan.

Kirk­ko­hal­li­tuk­sen rip­pi­kou­lu­työn asi­an­tun­ti­ja Jari Pulk­ki­sen mu­kaan pit­kä­jän­tei­nen työ kan­taa he­del­mää. Hän ker­too, et­tä rip­pi­kou­luun on vii­me vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na pa­nos­tet­tu pal­jon. Työn­te­ki­jöi­tä ja va­paa­eh­toi­sia on riit­tä­väs­ti, on jär­jes­tet­ty kou­lu­tus­ta sekä ke­hi­tet­ty rip­pi­kou­lua niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin. Eri­tyi­ses­ti ko­ko­nais­val­tai­seen hy­vin­voin­tiin on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta.

Rip­pi­kou­lu vä­hen­tää yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus­ta

”Kaik­ki se työ mitä rip­pi­kou­lun eteen on teh­ty, nä­kyy nuor­ten vas­tauk­sis­sa. Rip­pi­kou­lul­la on myös iso mer­ki­tys nuor­ten ys­tä­vyys­suh­tei­den kan­nal­ta. Rip­pi­kou­lu par­haim­mil­laan vah­vis­taa ja luo uu­sia ys­tä­vyys­suh­tei­ta nuor­ten vä­lil­lä”, Pulk­ki­nen sa­noo.

”Vaik­ka moni nuo­ri kär­sii yk­si­näi­syy­des­tä ja eri­lai­sis­ta mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta, rip­pi­kou­lu tä­män kai­ken kes­kel­lä tu­kee po­si­tii­vi­ses­ti nuor­ten mie­len­ter­veyt­tä”, Pulk­ki­nen jat­kaa. Rip­pi­kou­lu myös li­sää yh­tei­söl­li­syyt­tä nuor­ten vä­lil­lä, jol­la on suu­ri mer­ki­tys ko­e­tun yk­si­näi­syy­den vä­hen­ty­mi­ses­sä.

Ku­vi­tus­ku­va: Eve­lii­na Sauk­ko

10.7.2020

Minä lau­lan kii­tos­ta Her­ral­le, hän pi­tää mi­nus­ta huo­len. Ps. 13:6

Viikon kysymys