JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ky­sy­mys ul­ko­mail­ta Ke­sä­seu­ra­ra­di­oon: Mitä tuo le­vol­li­nen mu­siik­ki on?

Uutiset
6.8.2020 8.20

Juttua muokattu:

6.8. 11:20
2020080611200420200806082000

Päi­vä­mies

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tä­män ke­sän lä­he­tys päät­tyi 3. elo­kuu­ta. Ra­di­on kesä su­jui hy­vin. Pa­laut­teis­sa ko­ros­tui­vat mo­nen­lai­set mu­siik­ki­toi­veet.

Kak­si viik­koa ai­em­paa pi­dem­pi lä­he­ty­sai­ka si­säl­si seit­se­män seu­ra­ta­pah­tu­maa, myös LLC:n ja SFC:n su­vi­seu­rat.

– SRK:n toi­mis­to on tul­lut ra­di­o­työn te­ki­jöil­le tu­tuk­si, Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­toi­mit­ta­ja Vil­ja Paa­vo­la sa­noo vii­ta­ten vie­ras­huo­nee­seen ra­ken­net­tuun ra­di­os­tu­di­oon.

Mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä

Pää­toi­mit­ta­jan teh­tä­väs­sä Paa­vo­la on ko­ke­nut an­toi­sim­mak­si ra­di­o­työn mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ja yh­des­sä te­ke­mi­sen.

– On pu­hut­te­le­vaa ja jopa us­koa vah­vis­ta­vaa, mi­ten mo­net eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa elä­vät ih­mi­set ha­lu­a­vat löy­tää täl­le työl­le ai­kaa, Paa­vo­la sa­noo ja kiit­tää kaik­kia ra­di­o­työ­tä teh­nei­tä.

Tänä ke­sä­nä piti mo­nes­sa koh­taa ke­hit­tää uut­ta.

– Tai­vaan Isä on an­ta­nut voi­maa ja tah­toa et­siä täl­le ke­säl­le tar­peel­li­set rat­kai­sut.

Mo­net het­ket ovat jää­neet eri­tyi­ses­ti mie­leen.

– Su­vi­seu­ro­jen avoi­met ovet SRK:n toi­mis­tol­la ja koh­taa­mi­set toi­mit­ta­jien kans­sa. Sy­käh­dyt­tä­vä het­ki, kun SRK:n toi­mis­ton ruo­ka­las­sa nou­sim­me seit­se­män hen­ki­lön kans­sa lau­la­maan Su­vi­seu­ro­jen pää­tös­vir­ren yh­des­sä, Paa­vo­la ker­too.

Ke­hit­tä­mis­ky­sy­myk­siä

Ra­di­on tu­le­vai­suu­den hän nä­kee va­loi­sa­na.

– Ra­di­o­työ vaa­tii vuo­sit­tain mo­nia vas­tuun­kan­ta­jia, jot­ka ovat val­mii­ta käyt­tä­mään työ­hön pal­jon ai­kaa. Tu­le­val­le­kin kau­del­le saap­paat on jo täy­tet­ty.

Kuu­li­joi­ta ja eri­lai­sia toi­vei­ta on pal­jon.

– Toi­si­naan kuu­li­jat toi­vo­vat pa­laut­teis­sa lä­he­ty­sa­jan laa­jen­ta­mis­ta edel­leen. Yk­si iso ke­hit­tä­mis­ky­sy­mys voi ol­la rau­ha­nyh­dis­tys­ten net­ti­seu­ra­lä­he­tys­ten ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on mah­dol­li­nen yh­teis­työ jat­kos­sa­kin, ku­ten ke­vät­lä­he­tyk­ses­sä, Paa­vo­la poh­tii.

Mo­nis­sa pa­laut­teis­sa on kii­tet­ty teh­dys­tä työs­tä.

– Se on läm­mit­tä­nyt te­ki­jöi­tä.

Mu­siik­ki­pa­laut­tei­ta

Mu­siik­kiin liit­ty­vää pa­lau­tet­ta on tul­lut tänä ke­sä­nä run­saas­ti.

– Eh­kä sik­si, et­tä mo­nil­la on ol­lut pal­jon ai­kaa ol­la ka­na­van ää­rel­lä. Mo­net mu­siik­kia kos­ke­vat asi­at ovat mel­ko lail­la ma­ku­a­si­oi­ta­kin, Paa­vo­la sa­noo.

Tätä ku­vaa se­kin, et­tä toi­veet ovat vaih­del­leet pal­jon.

– Osa toi­voo li­sää seu­ra­lau­lua, joku seu­ro­jen pää­tyt­tyä kuo­ro­lau­lua. Muu­ta­mat tyk­kää­vät, et­tä tau­ko­soi­tos­sa on mu­ka­na las­ten­lau­lu­ja, tois­ten mie­les­tä nii­tä ei tar­vit­tai­si.

Yk­si ka­na­van ole­mus­ta ku­vaa­va mu­siik­ki­pa­lau­te saa­tiin kau­kaa ul­ko­mail­ta:

– Eräs ra­di­oa­ma­töö­ri, en­ti­nen munk­ki, oli kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ta ka­na­van le­vol­li­sen kau­nii­seen mu­siik­kiin ja ha­lu­si tie­tää, mitä se on, Paa­vo­la ker­too.

Te­ki­jöi­tä tar­vi­taan

Mi­ten ra­di­o­työ­hön pää­see mu­kaan, jos on sii­tä kiin­nos­tu­nut?

– Jos tun­net jon­kun työs­sä mu­ka­na ole­van, voi­sit ky­syä hä­nel­tä, mil­lai­nen teh­tä­vä hä­nen mie­les­tään voi­si ol­la si­nul­le so­pi­va, Paa­vo­la vink­kaa.

Myös ra­di­on säh­kö­pos­tiin voi lait­taa vies­tiä.

– Työs­sä toi­mi­mi­nen edel­lyt­tää vies­tin­tä­kurs­seil­le osal­lis­tu­mis­ta. Kou­lu­tus­kurs­sit jär­jes­te­tään vuo­sit­tain kol­me­na vii­kon­lop­pu­na, ja niil­lä ovat mu­ka­na sekä van­hat et­tä uu­det te­ki­jät, hän ker­too.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys