JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lä­him­mäi­sen päi­vä lä­hes­tyy – kat­se va­paa­eh­tois­työ­hön

Uutiset
27.8.2021 8.00

Juttua muokattu:

26.8. 14:26
2021082614263520210827080000

A.-L.S.

A.-L.S.

Päi­vä­mies

Tä­män vii­kon sun­nun­tai­na vie­te­tään Lä­him­mäi­sen päi­vää. Päi­vän tee­ma­na on tänä vuon­na va­paa­eh­toi­suus.

Va­paa­eh­tois­toi­min­nal­la on kir­kon pii­ris­sä jat­ku­vas­ti kas­va­va mer­ki­tyk­sen­sä. Seu­ra­kun­nat to­teut­ta­vat va­paa­eh­tois­voi­min di­a­ko­ni­aa ja lä­him­mäis­pal­ve­lua, py­hä­kou­lu­ja, myy­jäi­siä ja juh­lia sekä mu­siik­ki- ja isos­toi­min­taa.

Myös va­kiin­tu­neet ta­pah­tu­mat ku­ten Pal­ve­le­va pu­he­lin ja Yh­teis­vas­tuu­ke­räys toi­mi­vat suu­rel­ta osin va­paa­eh­tois­ten pa­nok­sel­la.

Lä­him­mäi­sen päi­vän pää­pai­no on mes­sus­sa, mut­ta seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät jon­kin ver­ran myös oheis­ta­pah­tu­mia. Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa va­paa­eh­toi­sia kii­te­tään juu­ri lä­him­mäi­sen päi­vä­nä hei­dän te­ke­mäs­tään ar­vok­kaas­ta työs­tä.

Päi­vää on vie­tet­ty vuo­des­ta 1980.

22.9.2021

Mi­nul­le elä­mä on Kris­tus ja kuo­le­ma on voit­to. Fil. 1:21

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.