JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Läh­tö­koh­tai­ses­ti jo­kai­nen on elin­luo­vut­ta­ja – kan­nat­taa kui­ten­kin il­mais­ta tah­ton­sa

Uutiset
8.10.2021 12.15

Juttua muokattu:

8.10. 12:22
2021100812220120211008121500

Kuvakaappaus: www.elinluovutuskortti.fi

Kuvakaappaus: www.elinluovutuskortti.fi

Päi­vä­mies

Sai­raus, jon­ka ai­noa hoi­to­muo­to on elin­siir­to, voi kos­ket­taa ketä ta­han­sa. On to­den­nä­köi­sem­pää, et­tä it­se tar­vit­si­si jos­kus elin­siir­ron kuin et­tä toi­mi­si elin­luo­vut­ta­ja­na.

Par­hail­laan on me­neil­lään elin­siir­to­viik­ko. Huo­men­na vie­tet­tä­vä Eu­roo­pan elin­siir­to­päi­vä, Eu­ro­pe­an Or­gan Do­na­ti­on Day, on Eu­roo­pan neu­vos­ton jär­jes­tä­mä. Sen tar­koi­tuk­se­na on li­sä­tä tie­toi­suut­ta ai­hees­ta.

Mu­nu­ais- ja mak­sa­liit­to ker­too tie­dot­tees­saan, et­tä lain mu­kaan jo­kai­nen on elin­luo­vut­ta­ja, jos ei ole sitä kiel­tä­nyt. Oman elin­luo­vu­tus­tah­don il­mai­se­mi­nen on sil­ti tär­ke­ää.

Mah­dol­li­sen luo­vut­ta­jan tah­to py­ri­tään ai­na sel­vit­tä­mään – useim­mi­ten sitä ky­sy­tään lä­hei­sil­tä. Tie­dos­sa ole­va tah­to ker­too asi­an sel­väs­ti ja no­peut­taa elin­siir­toa tar­vit­se­vien hen­gen pe­las­ta­mis­ta.

Täy­tä kort­ti tai kir­jaa tie­to

Elin­luo­vu­tus­tah­don voi ker­toa pa­pe­ri­sel­la elin­luo­vu­tus­kor­til­la, elin­luo­vu­tus­kort­ti-so­vel­luk­sel­la, kir­jaa­mal­la tie­don Oma­kan­taan tai ker­to­mal­la sen lä­hei­sil­leen. Elin­luo­vu­tus­kor­tin voi ti­la­ta il­mai­sek­si osoit­tees­ta www.elin­luo­vu­tus­kort­ti.fi.

– Elin­luo­vu­tus­tah­don il­mai­se­mi­nen on yk­sin­ker­tais­ta ja no­pe­aa. Il­mai­se­mal­la oman elin­luo­vu­tus­tah­ton­sa voi kuo­le­man­sa jäl­keen pe­las­taa jopa kuu­den ih­mi­sen hen­gen, ker­too Mu­nu­ais- ja mak­sa­lii­ton vies­tin­tä­pääl­lik­kö Pet­ri Ino­maa.

Elin­siir­to on jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa ai­noa vaih­to­eh­to pit­käl­le eden­neen mu­nu­ais-, mak­sa-, sy­dän-, keuh­ko- tai suo­lis­to­sai­rau­den hoi­toon.

Suh­tau­tu­mi­nen luo­vu­tuk­seen myön­teis­tä

Mu­nu­ais- ja mak­sa­lii­ton mu­kaan Suo­mes­sa oli syys­kuun lop­puun men­nes­sä teh­ty tä­män vuo­den ai­ka­na 305 elin­siir­toa. Sa­maan ai­kaan uut­ta elin­tä odot­ti 567 ih­mis­tä. Jopa 10 pro­sent­tia elin­siir­toa odot­ta­vis­ta me­neh­tyy en­nen so­pi­van siir­teen löy­ty­mis­tä.

Lii­ton teet­tä­män gal­lup­ky­se­lyn mu­kaan vain 36 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on il­mais­sut elin­luo­vu­tus­tah­ton­sa. Eli­men­sä on kui­ten­kin val­mis luo­vut­ta­maan kuo­le­man­sa jäl­keen 83 pro­sent­tia. Myön­tei­nen elin­luo­vu­tus­tah­to ei vai­ku­ta hoi­toon, jos sai­ras­tuu va­ka­vas­ti tai jou­tuu on­net­to­muu­teen.

Toi­min­ta on eet­tis­tä

Moni epäi­lee Ino­maan mu­kaan ole­van­sa lii­an van­ha elin­luo­vut­ta­jak­si tai pi­lan­neen­sa eli­men­sä huo­noil­la elin­ta­voil­la.

– Omien elin­ten­sä kun­toa ei tar­vit­se it­se ar­vi­oi­da. Ka­len­te­ri-ikää tär­ke­äm­pää on elin­ten kun­to, eli elin­luo­vu­tuk­sel­la ei ole yläi­kä­ra­jaa, Ino­maa roh­kai­see.

Va­ka­va­kaan pe­rus­sai­raus ei vält­tä­mät­tä es­tä luo­vu­tus­ta, mut­ta esi­mer­kik­si vii­den vuo­den si­säl­lä sai­ras­tet­tu syö­pä ja ak­tii­vi­nen B-he­pa­tiit­ti- tai HIV-in­fek­tio es­tä­vät luo­vu­tuk­sen.

Suo­mes­sa elin­luo­vu­tus­toi­min­ta on tar­koin sää­del­tyä ja eet­ti­ses­ti kor­ke­a­ta­sois­ta. Kaik­ki elin­siir­rot on kes­ki­tet­ty HUS:n sai­raa­loi­hin Hel­sin­kiin. Suo­mes­sa teh­dään mu­nu­ai­sen-, mak­san-, sy­dä­men-, keuh­kon-, sy­dän-keuh­kon, hai­man- ja ohut­suo­len­siir­to­ja.

Kii­tok­set vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä

Kii­tos, et­tä olet luo­vut­ta­ja -kam­pan­jas­sa nel­jä elin­siir­ron saa­nut­ta ker­too, mitä he voi­vat teh­dä elin­siir­ron an­si­os­ta. Elin­siir­to voi pe­las­taa saa­jan­sa hen­gen. Sen an­si­os­ta moni voi pa­la­ta opis­ke­le­maan tai työ­hön ja elää nor­maa­lia ar­kea. Li­säk­si kak­si elin­luo­vu­tus­tah­don il­mais­sut­ta ker­too, mikä sai hei­dät al­le­kir­joit­ta­maan elin­luo­vu­tus­kor­tin tai la­taa­maan elin­luo­vu­tus­kort­ti-ap­pin.

Vi­de­ot ovat kat­sot­ta­vis­sa KYL­LÄ elin­luo­vu­tuk­sel­le -Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la osoit­tees­sa https://www.yo­u­tu­be.com/chan­nel/UCdjlH-VL9bnyh­ka­hI5iS1qg ja muil­la so­me­ka­na­vil­la.

Päi­vä­mie­hen 26.2.2020 il­mes­ty­nees­sä nu­me­ros­sa oli sy­dä­men­siir­ron ko­ke­neen Pirk­ko Dol­kin haas­tat­te­lu. Voit lu­kea ju­tun täs­tä.

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys