JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

La­pin li­ha­keit­toa ja pa­ni­nia – en­si ke­sän suur­ten seu­ro­jen ruu­at mais­tel­ta­vi­na Tam­pe­reel­la

Uutiset
20.2.2017 13.49

Tar­joi­lu­lin­jas­tol­le on ka­tet­tu rii­si­puu­roa, lo­hi­keit­toa ja La­pin li­ha­keit­toa. Toi­sel­la pöy­däl­lä on hil­lo­munk­ke­ja ja kam­pa­vii­ne­rei­tä, kau­em­pa­na näyt­tää ole­van kark­kia ja sip­se­jä. Kuu­los­taa­ko tu­tul­ta ruo­ka­lis­tal­ta? Nämä ei­vät ole vie­lä Su­vi­seu­rat, vaik­ka sin­ne mie­li kul­keu­tuu tut­tu­jen ruo­kien myö­tä. Nyt ei ole jou­lu­kaan, vaik­ka herk­kua on­kin sii­nä mo­nen­lais­ta.

Olen saa­pu­nut Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen ja ke­sän mui­den suur­ten seu­ro­jen ruo­kien mais­te­lu­ti­lai­suu­teen. Mik­si täl­lai­nen ti­lai­suus on jär­jes­tet­ty? Löy­dän kah­vi­on lie­peil­tä Ran­ta­sen Jari-Ta­pi­on, joka on vas­tan­nut ti­lai­suu­den or­ga­ni­soin­nis­ta.

– Tääl­lä on tar­koi­tus lyö­dä luk­koon vii­mei­set va­lin­nat en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen ja mui­den suur­ten seu­ro­jen tuot­teis­ta. So­pi­muk­set ta­va­ran­toi­mit­ta­jien kans­sa teh­dään en­si vii­kol­la, Ran­ta­nen ker­too.

Hän ja muut pai­kal­le ko­koon­tu­neet ih­mi­set ovat Po­rin Su­vi­seu­ro­jen ra­vin­to­la- ja myy­mä­lä­toi­mi­kun­nan jä­se­niä, opis­to­jen edus­ta­jia ja SRK:n han­kin­ta­ryh­män jä­se­niä.

– Tuo­te­ryh­mät on kil­pai­lu­tet­tu ja tar­jous­ten pe­rus­teel­la on va­lit­tu näyt­tei­tä, joi­ta nyt mais­te­lem­me, Po­rin Su­vi­seu­ro­jen ra­vin­to­la­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ilk­ka Säi­ly ker­too.

Porin Suviseurojen ravintolatoimikunnan jäsenet ja vastuuhenkilöt miettivät tuotevalintoja. Kuvassa Lauri Saarnio, Harri Hintikka, Jari-Tapio ja Arja Rantanen.

Porin Suviseurojen ravintolatoimikunnan jäsenet ja vastuuhenkilöt miettivät tuotevalintoja. Kuvassa Lauri Saarnio, Harri Hintikka, Jari-Tapio ja Arja Rantanen.

Osa­not­ta­jien kom­ment­te­ja kuun­nel­les­sa on help­po us­koa, et­tä tu­le­vis­sa­kin ke­sä­seu­rois­sa löy­tyy so­pi­via ma­ku­ja kai­kil­le.

– Lo­hi­keit­toa, to­del­la hy­vää, ke­huu SRK:n han­kin­ta­ryh­män jä­sen Ee­ro Pouk­ku­la.

It­se täy­tän lau­ta­se­ni La­pin li­ha­kei­tol­la. Se on sitä sa­maa, jota tar­joil­tiin vii­me ke­sä­nä Tor­ni­os­sa. Keit­to on mais­tu­vaa ja so­pi­van suo­lais­ta, en­kä suin­kaan ole ai­noa, joka ke­huu sitä ää­neen. Mut­ta mi­ten lap­pi­lai­nen ruo­ka ni­me­tään Po­rin Su­vi­seu­rois­sa?

– Nimi py­syy sa­ma­na, ra­vin­to­la­toi­mi­kun­nan jä­sen, Po­ris­sa ruu­an val­mis­tuk­ses­ta vas­taa­va Jo­han­na Ka­tai­nen va­kuut­taa.

Osa pai­kal­le kut­su­tuis­ta ot­taa mais­te­lu­teh­tä­vän va­ka­vas­ti ja las­taa tar­jot­ti­mel­leen sekä lohi- et­tä li­ha­keit­toa tai toi­sen kei­ton ka­ve­rik­si rii­si­puu­roa. Ylö­jär­ve­läi­set nuo­ret per­hee­ni­sät, Po­rin Su­vi­seu­ro­jen myy­mä­lä­pääl­li­köt, ke­hu­vat kil­van mais­te­le­mi­aan ruo­kia.

– Tämä La­pin li­ha­keit­to on to­del­la hy­vää, Joo­nas Pel­to­kor­pi kiit­te­lee.

– Mut­ta kyl­lä puu­ro­kin toi­mii, Juho Hauk­ka­la huo­maut­taa sii­hen.

Porin suviseurojen myymäläpäälliköt Juho Haukkala, Henri Konttinen ja Joonas Peltokorpi kehuvat suurten seurojen ruokaa laadukkaaksi ja hyvänmakuiseksi.

Porin suviseurojen myymäläpäälliköt Juho Haukkala, Henri Konttinen ja Joonas Peltokorpi kehuvat suurten seurojen ruokaa laadukkaaksi ja hyvänmakuiseksi.

Teh­tä­vän­sä mie­het ovat hoi­ta­neet hy­vil­lä mie­lin ja vas­tuu­ta ja­ka­en. Hen­ri Kont­ti­nen ker­too, et­tä he ovat voi­neen jous­ta­vas­ti so­pia vas­tuis­ta ja käy­dä vuo­ro­tel­len ko­kouk­sis­sa. Mies­ten pu­heis­ta kuu­lee, et­tä ky­sees­sä on heil­le mie­lui­nen teh­tä­vä. Su­vi­seu­ra­vas­tuun kan­ta­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin si­tou­tu­mis­ta ja or­ga­ni­soin­ti­ky­kyä.

– Jo­kai­nen­han te­kee oman osan­sa vuo­rol­laan, Pel­to­kor­pi sa­noo.

Kun ruo­ka on syö­ty ja olen ky­sel­lyt mie­li­pi­tei­tä sii­tä, on ai­ka suun­na­ta jäl­ki­ruu­an pa­riin. Pit­käl­le si­vu­pöy­däl­le on la­ji­tel­tu ma­kei­sia, sip­se­jä ja lim­saa.

– Tof­fee­la­ku on pa­ras­ta, Soi­li Kal­li­o­kos­ki ar­vi­oi.

Tois­ten mais­tel­les­sa herk­ku­puol­ta et­sin kä­sii­ni Saa­ren Kai­jan, joka vas­taa Po­ris­sa ra­vin­to­lan työ­hö­no­tos­ta ja omien sa­no­jen­sa mu­kaan “kai­kes­ta muus­ta se­ka­lai­ses­ta.” Su­vi­seu­ra­työ on juu­ri nyt kii­vaim­mil­laan, ja val­mis­te­lu­työ­tä riit­tää lä­hes joka vii­kon­lo­pul­le.

– On tur­val­li­nen ja hyvä mie­li, asi­at ete­ne­vät ai­ka­tau­lus­sa, Saa­ri ku­vai­lee.

Mu­ka­va­na asi­a­na Saa­ri nä­kee myös sen, et­tä su­vi­seu­ra­työs­sä tu­tus­tuu uu­siin ih­mi­siin ja saa li­sää us­ko­vai­sia ys­tä­viä.

Ti­lai­suus ete­nee ja väki ko­koon­tuu yh­tei­seen al­ku­ru­kouk­seen. Sii­nä pyy­de­tään Tai­vaan isän siu­naus­ta kai­kil­le seu­ra­jär­jes­te­lyil­le. Ru­kouk­sen jäl­keen Ris­to Väy­ry­nen tuo ter­vei­set pää­toi­mi­kun­nas­ta.

– Kaik­ki­al­la iloi­taan sii­tä, et­tä vel­jil­lä ja si­sa­ril­la on niin val­ta­vas­ti lah­jo­ja, sekä in­toa ja voi­mia teh­dä tätä työ­tä.

Sit­ten ava­taan Ex­cel-tie­dos­tot. SRK:n han­kin­ta­ryh­män joh­dol­la käy­dään läpi kaik­ki tar­jouk­set yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti. Joi­ta­kin asi­oi­ta pi­tää miet­tiä eri­tyi­sen tark­kaan, ku­ten vaik­ka ker­ta­käyt­tö­lau­tas­ten jä­mäk­kyys, jot­ta ne kes­tä­vät kent­tä­o­lo­suh­teis­sa.

Jä­tän tä­män vuo­den vas­tuun­kan­ta­jat ko­kous­ta­maan ja mais­te­le­maan vie­lä sa­laat­tia, pit­saa, mak­ka­raa ja pa­ni­nia.

Tun­tuu mu­ka­val­ta huo­ma­ta, et­tä su­vi­seu­ra­työ­hön liit­ty­vä ilo ja luot­ta­mus ovat läs­nä tääl­lä­kin. Lii­kut­ta­vaa on myös se, et­tä oli­pa ti­lai­suu­des­sa kyse kuin­ka käy­tän­nöl­li­ses­tä asi­as­ta, se aloi­te­taan ai­na yh­tei­sel­lä lau­lul­la ja ru­kouk­sel­la. Ja ne ru­kous­ten pyyn­nöt, arat toi­veet sii­tä, et­tä Tai­vaan isä siu­nai­si kai­ken työn; ne kuul­laan var­mas­ti.

Voit kat­soa vi­de­on mais­te­lu­ti­lai­suu­des­ta

tääl­tä.

17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys