JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­si- ja nuo­ri­so­työn alu­e­tii­mit pe­reh­tyi­vät uu­teen raa­mat­tu­luok­ka­ma­te­ri­aa­liin

Uutiset
29.8.2017 6.20

SRK:n lap­si- ja nuo­ri­so­työn alu­e­tii­mit pe­reh­tyi­vät uu­teen raa­mat­tu­luok­ka­ma­te­ri­aa­liin Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­ses­sa 25.–26. elo­kuu­ta. Ta­paa­mi­ses­sa myös val­mis­tau­dut­tiin tu­le­vaan työ­hön: alu­e­tii­mien jä­se­net kou­lut­ta­vat rau­ha­nyh­dis­tys­ten lap­si- ja nuo­ri­so­työn toi­mi­joi­ta uu­den ma­te­ri­aa­lin käyt­töön syys­kuun ai­ka­na. Täs­sä ku­vas­sa tii­mi­läi­set puo­li­soi­neen pe­reh­ty­vät ryh­mäy­ty­mi­seen Ma­ria Luh­ta­nie­men joh­dol­la.

Alus­tus­pu­heen­vuo­ro­jen ja kes­kus­te­lu­jen kaut­ta kä­si­tel­tiin lap­sen ja nuo­ren koh­taa­mis­ta, ryh­mäy­ty­mis­tä sekä sel­ko­kie­li­syy­den mer­ki­tys­tä ot­si­kol­la: Kuin­ka pu­hua lap­sil­le ja nuo­ril­le hy­väs­tä Ju­ma­las­ta. To­det­tiin, et­tä us­kon ja elä­män ky­sy­myk­siä on tar­peen kä­si­tel­lä avoi­mes­ti ja suo­raan, Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tal­ta. Evan­ke­liu­min mer­ki­tys nou­si vah­vas­ti esil­le – sen käyt­tä­mi­seen roh­kais­tiin. ​​​​​​Pu­hut­tiin myös, et­tä on tär­ke­ää, et­tä lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön kut­sut­tu saa it­se elää sii­tä evan­ke­liu­mis­ta, joka työ­muo­dois­sa on esil­lä.

Ko­koon­tu­mi­ses­sa kes­kus­tel­tiin myös lap­si- ja nuo­ri­so­työn sekä per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn vä­li­sen yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä.

Kou­lu­tuk­sia uu­den raa­mat­tu­luok­ka­ma­te­ri­aa­lin käyt­töön

Alu­e­tii­mien jä­se­net kou­lut­ta­vat rau­ha­nyh­dis­tys­ten lap­si- ja nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä Us­kon tiel­lä -raa­mat­tu­luok­ka­ma­te­ri­aa­lin käyt­töön alu­eit­tain syys­kuun ai­ka­na. Tie­toa ti­lai­suuk­sis­ta löy­tyy SRK:n verk­ko­si­vuil­ta ja huo­men­na il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä. Kou­lu­tuk­sis­ta on myös lä­he­tet­ty tie­toa rau­ha­nyh­dis­tys­ten joh­to­kun­nil­le sekä lap­si- ja nuo­ri­so­toi­mi­kun­nil­le. Uu­teen ma­te­ri­aa­liin pe­reh­dy­tään myös opis­to­jen lap­si- ja nuo­ri­so­työn kurs­seil­la syys­kuun ai­ka­na.

Pohjoinen aluetiimi jakoi palaverissaan raamattuluokkamateriaalin koulutustilaisuuksien sekä rippikoulun kodiniltojen toteuttamisvastuita.

Pohjoinen aluetiimi jakoi palaverissaan raamattuluokkamateriaalin koulutustilaisuuksien sekä rippikoulun kodiniltojen toteuttamisvastuita.

Mitä lap­si- ja nuo­ri­so­työn alu­e­tii­mit te­ke­vät?

SRK:n alu­e­työn uu­dis­ta­mi­sen myö­tä kai­kil­la kol­mel­la alu­eel­la (ete­läi­nen, kes­ki­nen, poh­joi­nen) toi­mi­vat lap­si- ja nuo­ri­so­työn alu­e­tii­mit. Tii­mien teh­tä­vä­nä on rau­ha­nyh­dis­tys­ten lap­si- ja nuo­ri­so­työ­muo­to­jen tu­ke­mi­nen, vir­kis­tys- ja kou­lu­tu­sil­to­jen to­teut­ta­mi­nen sekä työ­a­laan liit­ty­vien kurs­sien suun­nit­te­lu ja to­teut­ta­mi­nen yh­teis­työs­sä opis­to­jen kans­sa. Tii­mit vas­taa­vat myös rip­pi­kou­lun ko­di­nil­to­jen suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta yh­teis­työs­sä SRK:n työn­te­ki­jöi­den kans­sa.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n lap­si- ja nuo­ri­so­työ­muo­to­jen ta­voit­tee­na on vah­vis­taa lap­sen ja nuo­ren hen­ki­lö­koh­tais­ta us­koa sekä tu­kea ko­din kris­til­lis­tä kas­va­tus­ta ja van­hem­muut­ta. Työ­muo­to­jen pii­ris­sä on vuo­si­ta­sol­la yli 45 000 las­ta ja nuor­ta. Työ­muo­to­jen to­teut­ta­mi­seen osal­lis­tuu yli 11 000 va­paa­eh­tois­ta opet­ta­jaa ja oh­jaa­jaa.

Li­sää tie­toa uu­des­ta raa­mat­tu­luok­ka­ma­te­ri­aa­lis­ta löy­dät täs­tä ju­tus­ta.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys