JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lap­si­per­heet uu­sien tu­ki­muo­to­jen kes­ki­ös­sä

Päivämies
Uutiset
4.10.2018 6.26

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282420181004062600

SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­hön tu­lee uu­sia konk­reet­ti­sia tu­ki­muo­to­ja van­ho­jen rin­nal­le. SRK jär­jes­ti niis­tä tie­dot­ta­van alu­e­ti­lai­suu­den Yli­vies­kas­sa syys­kuus­sa.

Ti­lai­suu­teen osal­lis­tu­neet kuu­li­vat ja kes­kus­te­li­vat lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­sen mal­lis­ta ja muis­ta aut­ta­mis­muo­dois­ta. Tänä syk­sy­nä vas­taa­via ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tään yh­teen­sä kym­me­nen eri puo­lil­la Suo­mea.

Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn tar­koi­tus on aut­taa us­ko­maan, toi­vo­maan ja ra­kas­ta­maan kes­kel­lä ar­kea.

– Käy­tän­nös­sä di­a­ko­ni­a­työ on lä­him­mäi­sen koh­taa­mis­ta; esi­mer­kik­si ter­veh­ti­mis­tä, kes­kus­te­le­mis­ta tai vaik­ka­pa lenk­ki­seu­ran tar­jo­a­mis­ta, ker­toi il­lan alus­ta­ja Timo Poik­ki­mä­ki.

– Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­hön kuu­luu myös ar­jen apu: lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­nen, am­mat­ti­a­puun oh­jaa­mi­nen tar­vit­ta­es­sa, per­he­ker­hot sekä kaik­ki pe­rin­tei­set di­a­ko­ni­a­työn muo­dot, ku­ten seu­ra­kyy­dit ja muut kul­le­kin alu­eel­le so­pi­vat käy­tän­teet.

Alu­eil­le on pe­rus­tet­tu tii­me­jä, jot­ka tu­ke­vat rau­ha­nyh­dis­tys­ten per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­tä.

– Alu­e­tii­mien teh­tä­vä­nä on pi­tää esi­mer­kik­si alu­eel­li­sia ti­lai­suuk­sia ja kurs­se­ja, ja­kaa ma­te­ri­aa­lia sekä tuo­da tie­toa uu­sis­ta työ­muo­dois­ta, kes­ki­sen alu­e­tii­min jä­sen Poik­ki­mä­ki sel­vit­ti.

Avun­tar­jo­a­jan ja -tar­vit­si­jan koh­taa­mis­paik­ka

Per­hei­den kai­paa­ma käy­tän­nön tuki on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua jo pit­kään. Asi­aan on tar­tut­tu ja uu­sia toi­men­pi­tei­tä ke­hi­tet­ty eri­tyi­ses­ti per­hei­den tu­ke­mi­sek­si. SRK:n per­he­työn asi­an­tun­ti­ja Pek­ka Kai­nua ker­toi lä­hi­tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mis­ta:

– Re­surs­si­pank­ki on SRK:n yl­lä­pi­tä­mä säh­köi­nen il­moit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­mä. Sen tar­koi­tus on aut­taa avun­tar­peen ja aut­ta­mi­sen­ha­lun koh­taa­mi­ses­sa.

Kai­nua se­lit­ti re­surs­si­pan­kin ole­van yk­si vä­li­ne myös nuor­ten osal­lis­ta­mi­ses­sa kris­til­li­syy­den työ­hön.

– Rip­pi­kou­lun käy­neet voi­vat il­moit­tau­tua jär­jes­tel­mään vai­vat­ta ja näin ker­toa ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä eri­lai­siin va­paa­eh­tois­työn teh­tä­viin.

Tuen muo­dot ovat mo­net

Il­moit­tau­tu­mi­ses­sa va­li­taan mit­kä teh­tä­vät va­paa­eh­tois­ta kiin­nos­ta­vat: las­ten­hoi­to, van­hus­ten luo­na vie­rai­lu, rip­pi­kou­lui­sos­toi­min­ta ja niin edel­leen. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vas­tuu­hen­ki­lö vä­lit­tää työ­teh­tä­viä lä­hi­a­lu­een va­paa­eh­toi­sil­le. Vas­tuu­hen­ki­lö myös ko­ko­aa las­ten­hoi­ta­jien tie­dot ja toi­mit­taa ne palk­ki­on mak­sua var­ten SRK:lle.

Ti­la­päi­sen las­ten­hoi­to­toi­min­nan ja muun per­hei­den tu­ke­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si käyn­nis­tyy eril­li­nen va­rain­han­kin­ta vuo­den­vaih­tees­sa.

Mui­ta uu­sia tu­le­via aut­ta­mi­sen muo­to­ja ovat mah­dol­li­nen ruo­ka-apu, lei­ri­lah­ja­kor­tit si­säl­tä­en las­ten­hoi­to­a­vun ja avi­o­lii­ton sol­mi­neil­le lah­joi­tet­ta­va avi­o­puo­li­so­lei­ri.

– On tär­ke­ää kan­nus­taa ja mah­dol­lis­taa avi­o­pa­re­ja läh­te­mään lei­reil­le ja kurs­seil­le, Kai­nua pu­hui.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten di­a­ko­ni­a­työl­lä ei ole tar­koi­tus kor­va­ta yh­teis­kun­nan tu­ki­muo­to­ja. Sil­lä ha­lu­taan tuo­da li­sää tu­kea ar­keen, vä­hen­tää yk­si­näi­syy­den ko­ke­mus­ta sekä roh­kais­ta käy­mään seu­rois­sa. Per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ roh­kai­see luot­ta­maan Ju­ma­laan sekä et­si­mään elä­mään rat­kai­su­ja Ju­ma­lan sa­nan poh­jal­ta.

Teks­ti: Ma­ria Nie­mi­nen

Ku­vi­tus­ku­va: Las­se Kok­ko

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 3.10.2018

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys