JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” – Lo­pen su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­se jul­kais­tu

Uutiset
3.12.2019 6.55

Vuo­den 2021 Lo­pen Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­työ on käyn­nis­ty­nyt. Jäm­sän opis­tol­le ko­koon­tui jouk­ko toi­me­li­ai­ta ih­mi­siä, kun Lo­pen su­vi­seu­ra­or­ga­ni­saa­tio osal­lis­tui toi­mi­kun­ta­kurs­sil­le 29.11.–1.12.

Toi­mi­kun­tien jä­se­net, osas­to­jen vas­taa­vat sekä hal­lin­non työ­ryh­mä pää­si­vät kurs­si­vii­kon­lo­pun ai­ka­na tu­tus­tu­maan toi­siin­sa ja suun­nit­te­le­maan su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jä yh­des­sä. Kurs­sin osal­lis­tu­jien ter­vei­sis­tä vä­lit­tyi luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja kii­tol­li­suus yh­teis­työn toi­mi­vuu­des­ta. Työ­tä on sä­vyt­tä­nyt läm­min huu­mo­ri ja ar­mol­li­nen suh­tau­tu­mi­nen toi­siin ih­mi­siin.

Ravintolatoimikunnan työskentely sujui iloisissa merkeissä.

Ravintolatoimikunnan työskentely sujui iloisissa merkeissä.

Lap­si on us­kon esi­ku­va

Kurs­sil­la jul­kis­tet­tiin Lo­pen seu­ro­jen tun­nus­lau­se, ”Las­ten kal­tais­ten on Ju­ma­lan val­ta­kun­ta” (Mark. 10:14). Tuos­sa raa­ma­tun­koh­das­sa ker­ro­taan, kuin­ka van­hem­mat toi­vat lap­sia Jee­suk­sen siu­nat­ta­vik­si ja ope­tus­lap­set es­te­li­vät hei­tä.

Pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jor­ma Hen­ti­lä pai­not­taa, et­tä Jee­sus muis­tut­taa mei­tä yk­sin­ker­tai­ses­ta us­kos­ta.

– Kun lap­si syn­tyy maa­il­maan, hän syn­tyy Ju­ma­lan lap­se­na. Lap­si ei voi ym­mär­ryk­sen­sä ei­kä te­ko­jen­sa kaut­ta omis­taa us­koa, vaan se on ko­ko­naan Ju­ma­lan an­ta­ma lah­ja. Lap­sen us­kol­la me pää­sem­me tai­vaan ko­tiin, Hen­ti­lä avaa tun­nus­lau­seen va­lin­ta­pe­rus­tei­ta.

Jorma Hentilä kokee, että Jumala on siunannut Lopen suviseuravalmisteluja.

Jorma Hentilä kokee, että Jumala on siunannut Lopen suviseuravalmisteluja.

Luot­ta­vai­ses­ti koh­ti Lo­pen su­vi­seu­ro­ja

Hen­ti­lä ker­too ole­van­sa luot­ta­vai­sel­la mie­lel­lä su­vi­seu­ra­jär­jes­te­ly­jen suh­teen. Yh­teis­työ­ta­hot­kin ovat suh­tau­tu­neet Su­vi­seu­roi­hin myön­tei­ses­ti.

Täl­lä het­kel­lä ajan­koh­tai­nen asia on vas­tuu­hen­ki­löi­den rek­ry­toin­ti. Työ­hön tar­vi­taan noin 650 vas­tuu­hen­ki­löä. Hen­ti­lä ke­hot­taa vas­taa­maan kut­suun roh­ke­as­ti, sil­lä Ju­ma­la an­taa työs­sä tar­vit­ta­via lah­jo­ja ja siu­naa työ­tä. Eri­tyi­ses­ti nuo­ria toi­vo­taan mu­kaan su­vi­seu­ra­työ­hön.

Teks­ti:An­na-Lee­na Lah­ti­nen

Ku­vat:Mar­jaa­na Lai­ti­nen