JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lä­täk­kö­maa­il­man Aa­va – ku­va­kir­ja luon­non ja lap­se­nus­kon puo­les­ta

Aho Hanna
Uutiset
10.4.2014 8.33

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123224720140410083300

Saa­ra Tuo­me­lan kir­joit­ta­ma ja ku­vit­ta­ma las­ten ku­va­kir­ja Lä­täk­kö­maa­il­man Aa­va jul­kis­tet­tiin Pa­te­nie­men Rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä 6. huh­ti­kuu­ta. Tuo­me­lan esi­kois­kir­ja on lap­sen­ta­jui­nen pu­heen­vuo­ro luon­to­ar­vo­jen puo­les­ta.

Luon­to on Tuo­me­lal­le lä­hei­nen ai­he­pii­ri omas­ta lap­suu­des­ta.

− Olen elä­nyt lap­suu­te­ni pal­jol­ti luon­non kes­kel­lä. Kaik­ki on luon­nos­sa niin täy­del­li­ses­ti ja kau­niis­ti teh­ty, et­tä ih­mis­lap­si voi vain is­tua ja ihas­tel­la. Sa­mal­la saa tun­tea ole­van­sa it­se­kin osa tätä suur­ta luo­mis­työ­tä, Ju­ma­lan kä­den­jäl­ki.

Kir­jan ta­ri­na muo­tou­tui niis­tä poh­din­nois­ta ja ky­sy­myk­sis­tä, joi­ta Tuo­me­la muis­taa miet­ti­neen­sä ai­ka­naan omil­la kou­lu­mat­koil­laan. Mo­nen ky­sy­myk­sen ja oi­val­luk­sen jou­kos­ta kir­jan pu­nai­sek­si lan­gak­si va­li­koi­tui luon­to­tee­ma: luon­non ihas­te­lu ja luon­non­suo­je­lun osal­ta kier­rät­tä­mi­nen.

Ihan­tee­na koh­tuul­li­nen elä­mä

Saa­ra Tuo­me­la pi­tää kir­jan­sa pää­hen­ki­lön äi­din ta­voin koh­tuul­lis­ta ja ar­voil­taan epä­ma­te­ri­a­lis­tis­ta elä­män­ta­paa ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­se­na. Hä­nen mie­les­tään ny­ky­a­jan ku­lu­tus­ta ihan­noi­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa saa ol­la eri­tyi­ses­ti val­veil­la sii­nä, kuin­ka pal­jon juok­see ma­te­ri­an pe­räs­sä.

− En­kä tar­koi­ta nyt, et­tä luon­non­suo­je­lus­ta tai kier­rät­tä­mi­ses­tä tar­vit­si­si teh­dä us­kon­toa it­sel­leen. Uu­sien ta­va­roi­den os­ta­mi­ses­ta saa ol­la kii­tol­li­nen ja iloi­nen. Mut­ta ope­tam­me pal­jon lap­sil­lem­me sil­lä, mitä osoi­tam­me it­se ar­vos­ta­vam­me. Jos kan­na­tam­me en­nem­min kier­rät­tä­mis­tä kuin ros­kiin heit­tä­mis­tä ja tyy­dym­me ma­te­ri­as­sa vä­hem­pään, voim­me käyt­tää sääs­ty­neet ra­hat esi­mer­kik­si ko­ti­a­pu­lai­sen palk­kaa­mi­seen. Sil­loin per­heel­le jää enem­män yh­teis­tä ai­kaa.

Vas­tuu luon­nos­ta

Lä­täk­kö­maa­il­man Aa­va roh­kai­see kan­ta­maan omil­la va­lin­noil­laan vas­tuu­ta luon­nos­ta.

− Luon­non­suo­je­luun liit­ty­vät isot ky­sy­myk­set saat­ta­vat ol­la lii­an ah­dis­ta­via, jos nii­tä yrit­tää lap­sen ai­voi­tuk­sin rat­kais­ta, Tuo­me­la sa­noo.

Kes­kei­se­nä tee­ma­na kir­jas­sa on myös lap­sen us­ko ja sen var­je­le­mi­nen.

– On tur­val­lis­ta to­de­ta lap­sen kans­sa yh­des­sä, et­tä Tai­vaan Isä pi­tää huol­ta maa­il­mas­ta ja ih­mi­sis­tä par­haak­si kat­so­mal­laan ta­val­la. Me voim­me teh­dä oman osam­me maa­pal­lon eteen elä­mäl­lä koh­tuul­li­ses­ti ja luon­toa kun­ni­oit­ta­en.

Voit lu­kea li­sää Lä­täk­kö­maa­il­man Aa­vas­ta 2.4. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä. Kir­jan voit os­taa tääl­tä.

Saa­ra Tuo­me­la piir­tää Päi­vä­mies-verk­ko­leh­teen Jär­vi­sen per­he -sar­ja­ku­vaa.

2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys