JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Leirillä eletään omassa kuplassa" – rippikoulussa Maitoisissa

Uutiset
22.7.2022 8.00

Juttua muokattu:

21.7. 11:01
2022072111013220220722080000

Sep­po Ah­ven­jär­vi

Haus­jär­vi

Mai­toi­sis­sa on par­hail­laan me­nos­sa ke­sän kuu­des rip­pi­lei­ri. Oh­jaa­jal­ta, opet­ta­jal­ta ja lei­ri­läi­sil­tä on tul­lut po­si­tii­vi­sia kom­ment­te­ja lei­rin avoi­mes­ta il­ma­pii­ris­tä.

Mai­toi­nen 6 -rip­pi­lei­ri al­koi sun­nun­tai­na 17.7. ja päät­tyy kon­fir­maa­ti­oon Haus­jär­ven kir­kos­sa lau­an­tai­na 23.7. Lei­ril­le saa­pui 73 lei­ri­läis­tä Ete­lä-Suo­men alu­eel­ta. Lei­rin oh­jaa­ji­na toi­mi­vat Pet­ri Er­vas­ti ja San­na Heik­ki­nen. Er­vas­til­le tämä on toi­nen rip­pi­lei­ri oh­jaa­jan teh­tä­vis­sä, mut­ta muil­la SRK:n lei­reil­lä hän on ol­lut oh­jaa­ja­na kym­me­niä ker­to­ja.

Er­vas­ti ker­toi kol­man­te­na lei­ri­päi­vä­nä, et­tä rip­pi­lei­rin il­ma­pii­ri oli va­pau­tu­nut ja po­si­tii­vi­nen.

– Aluk­si lei­ri­läi­set ha­ke­vat paik­kaan­sa uu­des­sa ryh­mäs­sä, mut­ta jo nyt nä­kee, et­tä he ovat so­peu­tu­neet uu­siin olo­suh­tei­siin ja tsemp­paa­vat toi­si­aan, Er­vas­ti sa­noi ja jat­koi:

– Lei­ril­lä ele­tään omas­sa kup­las­sa, jos­ta ul­ko­maa­il­ma etään­tyy, kun päi­vän uu­ti­sia ei juu­ri­kaan eh­di seu­raa­maan.

Oh­jaa­jan nä­kö­kul­mas­ta rip­pi­lei­ri ero­aa muis­ta lei­reis­tä si­ten, et­tä päi­vä­oh­jel­ma on val­miik­si tark­kaan suun­ni­tel­tu op­pi­tun­tien ym­pä­ril­le. Oh­jaa­jan tär­kein teh­tä­vä on yh­des­sä isos­ten kans­sa huo­leh­tia lei­ri­läis­ten fyy­si­ses­tä ja psyyk­ki­ses­tä tur­val­li­suu­des­ta ja sii­tä, et­tä kaik­ki toi­mii lei­ril­lä.

Odo­tuk­sis­sa hyvä lei­ri

Kai­sa Kan­gas oli en­sim­mäis­tä ker­taa opet­ta­ja­na rip­pi­lei­ril­lä.

– Jo en­sim­mäi­sen ko­ko­nai­sen lei­ri­päi­vän il­ta­na huo­ma­si, et­tä lei­ri­läi­set ovat al­ka­neet ryh­mäy­tyä. Suu­rin osa on tul­lut lei­ril­le myön­tei­sel­lä asen­teel­la. Op­pi­tun­neil­la rip­pi­kou­lu­lai­set ovat ol­leet ak­tii­vi­sia ja kiin­nos­tu­nei­ta. Täl­lä het­kel­lä on sel­lai­nen tun­ne, et­tä täs­tä tu­lee hyvä lei­ri, ar­vi­oi Kan­gas tiis­tai-il­ta­na.

Pet­ri Er­vas­ti ja Kai­sa Kan­gas kiit­te­li­vät, et­tä lei­rin iso­set ovat ol­leet vas­tuul­li­sia, po­si­tii­vi­sia ja ener­gi­siä. Iso­set ovat käy­neet kes­kus­te­lu­ja lei­ri­läis­ten kans­sa ja ovat ol­leet luo­mas­sa avoin­ta il­ma­pii­riä.

So­pi­vas­ti va­paa-ai­kaa ja op­pi­tun­te­ja

Is­la Mäki Es­poos­ta ja ser­kuk­set Ee­dit ja Lin­nea Tof­fe­ri Nur­mi­jär­vel­tä oli­vat odot­ta­neet, et­tä he sai­si­vat lei­ril­tä uu­sia ka­ve­rei­ta ja hei­dän us­kon­sa vah­vis­tui­si. Ty­töt ker­toi­vat tiis­tai­na, et­tä en­sim­mäi­set päi­vät ovat vas­tan­neet hy­vin odo­tuk­sia ja va­paa-ai­kaa­kin on ol­lut riit­tä­väs­ti.

– Olen tu­tus­tu­nut uu­siin ka­ve­rei­hin, ja meil­lä on ol­lut hy­viä kes­kus­te­lu­ja us­koon liit­ty­vis­tä asi­ois­ta, sa­noi Lin­nea Tof­fe­ri.

Myös Alek­si Hau­ta­mä­ki Rii­hi­mä­el­tä ja Art­tu Luuk­ko­nen Si­poos­ta va­kuut­ti­vat, et­tä heil­lä on ol­lut lei­ril­lä tosi mu­ka­vaa. Po­jat ovat tu­tus­tu­neet uu­siin ka­ve­rei­hin, ja kol­man­te­na lei­ri­päi­vä­nä odo­tuk­set lop­pu­lei­rin suh­teen oli­vat po­si­tii­vi­sia.

– Op­pi­tun­tien mää­rä ei yl­lät­tä­nyt. Pi­kem­min­kin päin­vas­toin. Toi­min­nal­li­set op­pi­tun­nit ovat ol­leet kaik­kein mie­len­kiin­toi­sim­pia, poh­ti Art­tu Luuk­ko­nen.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys