JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lin­nun, luon­non ja vir­taa­van ve­den ker­to­mus

Peltomaa Elina
Uutiset
26.6.2017 6.33

Juttua muokattu:

1.1. 11:16
2020010111161520170626063300

Su­vi­seu­ro­jen vi­su­aa­li­sen il­meen suun­nit­te­lu läh­ti liik­keel­le tun­nus­lau­seen poh­jal­ta. Kai­ken läh­tö­koh­ta­na oli Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­ta nos­tet­tu aja­tus ”Minä olen ylös­nou­se­mus ja elä­mä” (Joh. 11:25). Tätä Me­ri­na Hon­ka­sa­lon, Päi­vi Vuo­no­ka­rin ja Mar­ja-Tert­tu Nauk­ka­ri­sen muo­dos­ta­ma työ­ryh­mä läh­ti työs­tä­mään, ja var­sin pian tun­nus­lau­seen ym­pä­ril­le al­koi ker­tyä ma­te­ri­aa­lia.

Huo­mi­o­nar­voi­sil­ta sei­koil­ta tun­tui­vat muut­kin vuo­den 2017 merk­ki­ta­pah­tu­mat: us­kon­puh­dis­tuk­sen 500-vuo­tis­merk­ki­vuo­si ja sa­ta­vuo­ti­aan Suo­men juh­la­vuo­si. Luon­nol­li­ses­ti myös Po­rin ja Sa­ta­kun­nan luon­non­tie­teel­li­nen si­jain­ti ja his­to­ria tun­tui­vat tär­keil­tä sei­koil­ta.

Aja­tus­ten, ide­oi­den ja hah­mo­tel­mien jäl­keen graa­fis­ta il­met­tä al­koi kan­na­tel­la kol­me ai­he­pii­riä, jois­sa ide­at sai­vat hah­mon­sa sekä konk­reet­ti­si­na et­tä hen­gel­li­si­nä ku­vi­na. Yh­teis­työn poh­jal­ta Päi­vi Vuo­no­ka­ri to­teut­ti kuo­sin, jota käy­te­tään Po­rin Su­vi­seu­ro­jen vi­su­aa­li­se­na il­mee­nä ja so­mis­tuk­ses­sa.

Luon­to läs­nä Su­vi­seu­rois­sa

Vi­su­aa­li­sen il­meen pää­vies­ti koos­tuu niin ikään kol­mes­ta te­ki­jäs­tä, jot­ka ovat lin­tu, luon­to ja vesi. Su­vi­seu­rois­sa olem­me luo­to­jen alu­eel­la. Paik­ka on tun­net­tua lin­tu­suis­toa, jos­sa voi näh­dä mo­nia lin­tu­la­je­ja.

Seu­ra­mer­kin lin­nut ovat va­pai­ta tai­vaan lin­tu­ja, val­koi­sia kuin puh­taus ja ylös­nou­se­mus. Nii­den len­to­suun­ta on koh­ti tai­vas­ta ja sen kirk­kaut­ta. Sa­mal­la val­keus sym­bo­loi us­kon­puh­dis­tus­ta. Lin­tu­jen lu­ku­mää­rä on myös viit­taus Ju­ma­lan kol­miyh­tey­teen.

Luon­to nä­kyy suun­nit­te­lus­sa vih­re­än sä­vyi­nä luo­to­jen veh­reyt­tä pei­la­ten. Ku­vas­tos­sa tois­tu­va ruo­ho ja sen vih­reys ovat ku­via elä­mäs­tä ja kas­vus­ta.

Po­rin Su­vi­seu­ro­jen alue on Ko­ke­mä­en­jo­en var­rel­la. Sen vesi vir­taa ku­vas­tos­sa si­ni­se­nä nau­ha­na, jon­ka sävy on otet­tu Suo­men li­pun vä­ris­tä. Sii­nä ha­lu­taan huo­mi­oi­da sa­ta­vuo­ti­as­ta Suo­mea.

Sa­mat tee­mat tois­tu­vat juh­la­por­tin suun­nit­te­lus­sa. Port­ti koos­tuu kah­des­ta pyl­vääs­tä, jot­ka ovat eri­pi­tui­sia. Juh­la­por­tin vä­ri­maa­il­ma on muun il­meen ta­voin val­koi­ses­ta, vih­re­äs­tä ja si­ni­ses­tä koos­tu­va. Kor­ke­am­man pyl­vään pääs­sä on Jee­suk­sen so­vi­tus­työn ja ylös­nou­se­muk­sen merk­ki­nä ris­ti, jon­ka si­säl­tä lois­taa va­loa. Ris­tiä ja Kris­tuk­sen va­paut­ta koh­den len­tä­vät alem­man pyl­vään val­ke­at lin­nut. Ris­tin al­la tun­nus­lau­se muis­tut­taa va­lon ja toi­von läh­tees­tä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 14.6.2017

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys