JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

LLC:n pää­sih­tee­ri: Uu­sien seu­ra­kun­tien syn­ty­mi­nen ilah­dut­taa

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
12.4.2015 6.17

Juttua muokattu:

1.1. 23:52
2020010123520520150412061700

La­es­ta­di­an Lut­he­ran Church (LLC) on van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten si­sar­jär­jes­tö Yh­dys­val­lois­sa. Jär­jes­tön pää­sih­tee­ri­nä on va­jaat kuu­si vuot­ta toi­mi­nut Ran­dy Her­ra­la (ku­vas­sa vas.). Hän jää eläk­keel­le elo­kuus­sa, jol­loin pää­sih­tee­rin teh­tä­vis­sä aloit­taa Eric Jur­mu (oik.).

LLC:n toi­min­ta on ja­kaan­tu­nut nel­jään työ­a­laan, jot­ka ovat kir­kol­li­nen työ, lä­he­tys­työ, kris­til­li­nen kas­va­tus ja jul­kai­su­työ.

– Ame­ri­kas­sa ei ole kan­san­kirk­koa niin kuin Suo­mes­sa, jo­ten meil­lä on oma kirk­ko. Eli kir­kol­li­nen työ si­säl­tää muun mu­as­sa kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten ja seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­tä. Tär­kein­tä kai­kes­sa työs­säm­me on Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mi­nen, Ran­dy Her­ra­la, 62, ker­too.

Työn­te­ki­jöi­tä LLC:llä on kym­me­nen ja li­säk­si on kol­me pas­to­ria, joi­den työ­pa­nos ja­e­taan pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien kans­sa.

– Jär­jes­töm­me toi­min­ta ra­hoi­te­taan pää­o­sin seu­ra­kun­tien jä­sen­mak­suil­la. Myös jul­kai­sut ja isot seu­rat tuo­vat tu­lo­ja, Her­ra­la sa­noo.

Lä­he­tys­työ­tä ja hu­ma­ni­taa­ris­ta apua

LLC te­kee lä­he­tys­työ­tä muun mu­as­sa To­gos­sa ja Ecu­a­do­ris­sa, jos­sa ih­mi­sil­lä on myös ai­neel­li­sen avun tar­vet­ta.

– Em­me ra­hoi­ta hu­ma­ni­taa­ris­ta työ­tä or­ga­ni­saa­ti­o­na. LLC:n joh­to­kun­ta on pe­rus­ta­nut LLC:n Hu­ma­ni­taa­ri­sen Avun Toi­mi­kun­nan (LLC HAC) ja va­lin­nut jä­se­net sii­hen.

– Lä­he­tys­työn ra­hoit­ta­mi­nen ja hä­däs­sä ole­vien ih­mis­ten ta­lou­del­li­nen aut­ta­mi­nen pi­de­tään täy­sin toi­sis­taan eril­li­si­nä osa-alu­ei­na.Tämä apu ra­hoi­te­taan täy­sin ih­mis­ten lah­joi­tus­ten avul­la. Hu­ma­ni­taa­ri­sen Avun Toi­mi­kun­ta hal­lin­noi it­se­näi­ses­ti tuen ja­ka­mis­ta, Her­ra­la to­te­aa.

Kus­sa­kin koh­de­maas­sa on omat hu­ma­ni­taa­ri­sen avun työ­ryh­mät, joi­den kans­sa ja kaut­ta LLC HAC työs­ken­te­lee. Ih­mi­set voi­vat pyy­tää apua työ­ryh­mäl­tä, joka ar­vi­oi ha­ke­muk­sia ja te­kee pää­tök­set tiet­ty­jen kri­tee­rien poh­jal­ta.

– Hu­ma­ni­tää­ri­nen tuki voi ol­la esi­mer­kik­si ter­vey­den­hoi­don tai kou­lun­käyn­nin ra­hoit­ta­mis­ta, Her­ra­la sa­noo.

Mo­nia myön­tei­siä muu­tok­sia

Hän ker­too, et­tä LLC:n toi­min­nas­sa on ta­pah­tu­nut mo­nia myön­tei­siä muu­tok­sia vii­me vuo­si­na. On syn­ty­nyt muun mu­as­sa usei­ta uu­sia seu­ra­kun­tia.

– Tuo tu­le­vai­suu­de­nus­koa ja toi­voa, kun nuo­ret ih­mi­set ha­lu­a­vat us­koa. Uu­sien seu­ra­kun­tien syn­ty­mi­nen ja kas­va­mi­nen on ilah­dut­ta­nut. Uu­sia pu­hu­ji­a­kin on aset­tet­tu. Alas­kas­sa ei ol­lut ai­em­min yh­tään pu­hu­jaa, nyt hei­tä on siel­lä kak­si.

LLC:n verk­ko­si­vut uu­sit­tiin vuon­na 2010.

– Verk­ko­si­vus­to on ol­lut tosi tär­keä työ­ka­lu, mel­kein kuin oli­si saa­tu uu­si työn­te­ki­jä ta­loon. Si­vu­ja käy­te­tään koko ajan enem­män. Siel­lä ker­rom­me us­kos­tam­me. Si­vut pal­ve­le­vat tie­dot­ta­mis­ta, siel­tä löy­tyy tie­toa pai­kal­lis­seu­ra­kun­nis­tam­me ja isois­ta seu­rois­ta. In­ter­net-seu­ro­ja lä­he­te­tään verk­ko­si­vus­ton kaut­ta, ja saar­no­ja voi kuun­nel­la myös saar­na-ar­kis­tos­ta. LLC:n si­vuil­ta voi os­taa myös jul­kai­su­jam­me, Her­ra­la ker­too.

Lä­hi­vuo­sik­si on suun­nit­teil­la myös lei­ri­kes­kus­hank­kei­ta.

– Stony La­ken lei­ri­kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan uu­den pää­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mis­ta, mikä kak­sin­ker­tais­tai­si lei­ri­kes­kuk­sen ti­lat. Myös van­ho­ja ra­ken­nuk­sia on tar­koi­tus kor­ja­ta siel­lä. Kah­del­le muul­le­kin alu­eel­le, län­si­ran­ni­kol­le ja Ka­na­daan, ol­laan suun­nit­te­le­mas­sa ja et­si­mäs­sä lei­ri­kes­kuk­sia.

Ih­mis­lä­hei­syys mie­luis­ta pää­sih­tee­rin työs­sä

Pää­sih­tee­ri joh­taa LLC:n työ­tä ja vas­taa eri työ­a­lo­jen toi­min­nas­ta.

– Osal­lis­tun suur­ten seu­ro­jen suun­nit­te­lu­työ­hön jär­jes­te­ly­vas­tuus­sa ole­vien seu­ra­kun­tien kans­sa. Tuen joh­to­kun­nan työ­tä ja val­mis­te­len ko­kouk­sia, Her­ra­la sa­noo.

Eri­tyi­sen mie­lui­sa­na hän on ko­ke­nut työn­sä ih­mis­lä­hei­syy­den.

– Työ­kuor­ma ja mo­nen­lais­ten pää­tös­ten te­ke­mi­nen on ol­lut ras­kas­ta­kin, mut­ta olen iloin­nut sii­tä, et­tä olen saa­nut pal­vel­la us­ko­nys­tä­viä ja op­pia tun­te­maan ih­mi­siä eri puo­lil­ta maa­il­maa. Koen suur­ta kii­tol­li­suut­ta sii­tä, et­tä mo­net ru­koi­le­vat tä­män työn puo­les­ta.

Her­ra­la odot­taa­kin eläk­keel­le jää­mis­tä hie­man ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa.

– Toi­saal­ta odo­tan ai­kaa, jol­loin ei ole tiuk­ko­ja ai­ka­tau­lu­ja ja on ai­kaa omil­le mie­len­kiin­non koh­teil­le ja har­ras­tuk­sil­le. Toi­saal­ta tu­len var­mas­ti kai­paa­maan tätä tii­vis­tä yh­teyt­tä kris­til­li­syy­den työ­hön. Jat­kan kui­ten­kin muun mu­as­sa LLC:n joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä.

Su­ku­juu­ria Suo­mes­sa

Her­ra­la ker­too syn­ty­neen­sä Poh­jois-Da­ko­tas­sa, lä­hel­lä Ka­na­dan ra­jaa. Su­ku­juu­ria hä­nel­lä on myös Suo­mes­sa.

– Isä­ni­sä­ni oli Ot­to Her­ra­la, joka oli ko­toi­sin Ou­lai­sis­ta. Hän muut­ti Ame­rik­kaan vuon­na 1900.

Her­ra­lan per­he asuu Min­ne­so­tas­sa, Mon­ti­sel­los­sa.

– Mi­nul­la ja vai­mol­la­ni No­el­lal­la on 13 las­ta. Nuo­rin lap­sem­me tu­lee en­si vuon­na Suo­meen opis­toon. Hän on mei­dän per­heen kuu­des opis­to­lai­nen.

Pa­pin työs­tä pää­sih­tee­rik­si

Eric Jur­mu, 56, aloit­taa elo­kuus­sa LLC:n pää­sih­tee­ri­nä. Hän työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä pas­to­ri­na Pho­e­ni­xin ja Pres­cot­tin seu­ra­kun­nis­sa.

– Nau­tin pa­pin työs­tä, ja sik­si on vä­hän ris­ti­rii­tai­sia tun­te­mi­sia, kun ajat­te­len siir­ty­mis­tä pää­sih­tee­rin työ­hön. Pa­pin työs­sä saa ol­la lä­hel­lä ih­mi­siä, te­ke­mi­sis­sä ih­mis­ten kans­sa. Odo­tan kui­ten­kin mie­len­kiin­nol­la uut­ta työ­tä. Kiin­nos­ta­vaa on pääs­tä pal­ve­le­maan kaik­kia LLC:n seu­ra­kun­tia, kun ai­em­min työs­ken­te­lin yh­des­sä seu­ra­kun­nas­sa. Ha­lu­ai­sin ol­la sel­lai­nen pää­sih­tee­ri, jota on help­po lä­hes­tyä, hän ker­too.

Jur­mut asu­vat nyt Ari­zo­nan Pho­e­ni­xis­sa, mut­ta muut­ta­vat Eri­cin uu­den työn vuok­si ke­säl­lä Min­ne­a­po­lik­sen alu­eel­le Min­ne­so­taan.

– Meil­lä on vai­mo­ni Mag­gien kans­sa 16 las­ta, jois­ta 11 on nai­mi­sis­sa. Kak­si las­ta on vie­lä ko­to­na.

Työ­tä teh­dään yh­des­sä

Eric Jur­mu ja Ran­dy Her­ra­la vie­rai­li­vat maa­lis­kuus­sa kah­den muun LLC:n edus­ta­jan kans­sa Suo­mes­sa. He ko­kous­ti­vat myös SRK:n ja SFC:n edus­ta­jien kans­sa. Jur­mu ja Her­ra­la ko­ki­vat vie­rai­lun tär­ke­äk­si it­sel­leen.

– Oli suu­ri ilo­nai­he vie­rail­la Suo­mes­sa. Sain ko­kea tääl­lä sa­man yk­si­mie­li­syy­den ja rak­kau­den hen­gen kuin ko­to­na. Oli erit­täin tär­ke­ää saa­da ja­kaa sekä hen­gel­li­siä et­tä käy­tän­nön asi­oi­ta, Jur­mu ker­too.

Hän poh­tii, et­tä kris­til­li­syy­tem­me työ­tä teh­dään yhä enem­män yh­des­sä.

– Or­ga­ni­saa­ti­ot ei­vät lo­pul­ta ole tär­kei­tä, ne ovat vain tu­ke­mas­sa tätä työ­tä. Eng­lan­tia käy­te­tään pal­jon eri puo­lil­la maa­il­maa, mikä on avan­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia yh­teis­työl­le. On tär­ke­ää, et­tä muis­te­taan toi­si­am­me ru­kouk­sin, Jur­mu toi­voo.

Kuva: Eli­sa Raap­pa­na

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys