JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lou­nas tai neu­lo­mis­het­ki Kuu­len pa­ris­sa: Hy­vin toi­mii

Uutiset
10.12.2020 10.45

Juttua muokattu:

10.12. 10:38
2020121010383820201210104500

Juhani Ojalehto

Juhani Ojalehto

Mil­la Kan­gas

Ou­lu

Mei­ra Maa­nin­ka on to­den­nut pian jul­kis­tet­ta­van SRK:n Kuu­le-so­vel­luk­sen var­sin käyt­tö­kel­poi­sek­si.

Yk­si Kuu­len ko­e­käyt­tä­jis­tä on ou­lu­lai­nen Mei­ra Maa­nin­ka, joka on pääs­syt tes­taa­maan Kuu­lea pa­rin vii­kon ajan. Hän on to­den­nut suo­ra­tois­to­pal­ve­lun mu­ka­vak­si so­vel­luk­sek­si, jota voi käyt­tää mui­den puu­hai­lu­jen ohes­sa.

Esi­mer­kik­si neu­lo­es­sa tai kou­lus­sa ruo­kail­les­sa on mu­ka­va lait­taa kuu­lok­keet pää­hän ja Kuu­les­ta mu­siik­kia kuu­lu­maan.

– Sil­lain saa oi­kein mu­ka­van lou­nas­het­ken!

Täl­lä het­kel­lä so­vel­luk­ses­sa pyö­ri­vät Maa­nin­gan pu­he­li­mel­la useim­mi­ten jou­lu­lau­lut.

– Hie­noa oli huo­ma­ta, et­tä myös van­ho­ja ää­nit­tei­tä pää­see kuun­te­le­maan Kuu­les­ta.

Kuu­les­ta löy­tyy mu­sii­kin li­säk­si myös lu­et­ta­vaa.

Use­an te­ki­jän pro­jek­ti

Kuu­len te­ke­mi­ses­sä on ol­lut mu­ka­na iso jouk­ko ih­mi­siä. Tar­jous­kil­pai­lun pe­rus­teel­la toi­mit­ta­jak­si va­li­koi­tu­neel­la Ric­hie Oy:llä on ol­lut omat tek­ni­set ke­hit­tä­jän­sä, mut­ta SRK:lta on tar­vit­tu osaa­jia muun mu­as­sa so­vel­luk­sen tek­nis­ten vaa­ti­mus­ten mää­rit­te­lyyn sekä eri­lais­ten ke­hi­tys­ver­si­oi­den tes­taa­mi­seen ja kom­men­toin­tiin.

Ää­ni­kir­jo­jen lu­ki­joi­na on toi­mi­nut usei­ta kym­me­niä hen­ki­löi­tä eri puo­lil­ta Suo­mea.

SRK:lla on ol­lut omat te­ki­jän­sä, jot­ka ovat syöt­tä­neet mu­siik­ki- ja kir­ja­si­säl­töä so­vel­luk­seen. Ul­ko­a­sun suun­nit­te­lus­ta on vas­tan­nut Eli­se Luok­ka­nen-Pyl­vä­näi­nen.

Tai­vaan ter­vei­siä ar­keen

Ää­ni­kir­jo­jen ää­nit­tä­jä­nä ja edi­toi­ja­na toi­mi­nut Ii­ris Kor­va ker­too ko­ke­neen­sa pro­jek­tis­sa toi­mi­mi­sen an­toi­sa­na.

– Nyt kun pro­jek­ti lä­he­nee lan­see­raus­vai­het­ta, tun­tuu mu­ka­val­ta. Tie­tys­ti työ jat­kuu, mut­ta jo ko­e­käy­tön ai­ka­na tul­lut pa­lau­te on ol­lut roh­kai­se­vaa.

Kor­va ku­vai­lee Kuu­lea ul­ko­a­sul­taan kau­niik­si ja si­säl­löl­tään tur­val­li­sek­si.

– It­sel­le­ni tär­ke­ä­nä olen ko­ke­nut run­saan mu­siik­ki­tar­jon­nan. Kuu­le tuo ar­keen tai­vaan ter­vei­siä.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jul­kai­see Kuu­le-so­vel­luk­sen lau­an­tai­na 12. jou­lu­kuu­ta. Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suut­ta voi seu­ra­ta suo­ra­na SRK:n Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la kel­lo 12.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys