JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mai­tois­ten lei­rit jää­vät tau­ol­le kuun lop­puun

Uutiset
12.10.2020 15.00

Juttua muokattu:

12.10. 14:57
2020101214571620201012150000
Maitoisten leirikeskus sijaitsee Kanta-Hämeen puolella, Uudenmaan rajalla.

Maitoisten leirikeskus sijaitsee Kanta-Hämeen puolella, Uudenmaan rajalla.

SRK:n arkisto

Maitoisten leirikeskus sijaitsee Kanta-Hämeen puolella, Uudenmaan rajalla.

Maitoisten leirikeskus sijaitsee Kanta-Hämeen puolella, Uudenmaan rajalla.

SRK:n arkisto

Päi­vä­mies

Alu­eel­lis­ten vi­ra­no­mais­ten laa­ti­mien uu­sien suo­si­tus­ten vuok­si Mai­tois­ten lei­ri­kes­kuk­sen toi­min­ta lak­kaa lo­ka­kuun ajak­si.

Kan­ta-Hä­meen pan­de­mi­a­ryh­mä yh­des­sä sai­raan­hoi­to­pii­rin kans­sa ja Uu­den­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­ti­o­ryh­mä suo­sit­te­le­vat, et­tä yli 20 hen­gen yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei jär­jes­te­tä lo­ka­kuun ai­ka­na. Suo­si­tus pe­rus­tuu ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an hal­lin­taan ja hoi­don tur­vaa­mi­seen.

Mai­tois­ten lei­ri­kes­kus si­jait­see Kan­ta-Hä­meen puo­lel­la, Uu­den­maan ra­jal­la.

– Lei­ri­läi­sil­le ja oh­jaa­jil­le on lä­he­tet­ty vies­tit lei­rien pe­ruun­tu­mi­sis­ta, SRK:n toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua ker­too.

– Lei­re­jä oli­si ol­lut täl­le vii­kol­le use­am­pi. Pe­ruun­tu­via lei­re­jä on yh­teen­sä seit­se­män.

Suo­si­tus on voi­mas­sa 1. mar­ras­kuu­ta as­ti.

– Seu­raam­me yh­des­sä Mai­tois­ten lei­ri­työ­ryh­män kans­sa ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä. Mar­ras­kuun lei­rien osal­ta lei­ri­läi­sil­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le tie­do­te­taan heti, kun asi­as­ta on li­sää tie­toa. Alu­eel­li­sia vi­ra­no­mais­tie­dot­tei­ta seu­ra­taan myös mui­den lei­ri­kes­kus­ten osal­ta, Kai­nua lu­paa.

Vi­ra­no­mai­set ar­vi­oi­vat tar­vet­ta suo­si­tuk­sen jat­ka­mi­sel­le alu­eel­li­ses­ti vii­koil­la 43 ja 44 huo­mi­oi­den pai­kal­li­sen epi­de­mi­a­ti­lan­teen ja ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­vyn. Suo­si­tus­ta nou­dat­ta­mal­la voi­daan es­tää tar­tun­to­ja ja vä­hen­tää al­tis­tu­nei­den mää­rää sekä mah­dol­lis­taa ko­koon­tu­mis­ten jat­ku­mi­nen tur­val­li­ses­ti jat­kos­sa­kin, pan­de­mi­a­ryh­mä tie­dot­taa.

Li­sä­tie­toa: Khshp.fi, www.hus.fi

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys