JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Met­säs­sä ar­ki­mie­li unoh­tuu

Uutiset
30.9.2020 15.00

Juttua muokattu:

1.10. 13:37
2020100113370320200930150000
Katri Ahosen ottama selfie perheensä kanssa saaliin äärellä.

Katri Ahosen ottama selfie perheensä kanssa saaliin äärellä.

Katri Ahonen

Katri Ahosen ottama selfie perheensä kanssa saaliin äärellä.

Katri Ahosen ottama selfie perheensä kanssa saaliin äärellä.

Katri Ahonen

Mar­jut Saa­ri

Saa­ri­jär­ve­läi­ses­sä An­nee­na ja Kim­mo Hir­vas­nie­men per­hees­sä har­ras­te­taan ak­tii­vi­ses­ti hir­ven­met­säs­tys­tä. Kim­mo Hir­vas­nie­mi on käy­nyt met­säl­lä jo 30 vuot­ta. Lap­set ovat ol­leet mu­ka­na kou­lui­käi­ses­tä läh­tien. In­nok­kuut­ta riit­tää niin pal­jon, et­tä van­hem­mat ovat jou­tu­neet ja­ka­maan vuo­ro­ja.

Apu­na on har­maa nor­jan­hir­vi­koi­ra Pet­ro. Kim­mo Hir­vas­nie­mi it­se kou­lut­taa koi­raa, lap­set osal­lis­tu­vat sen hoi­ta­mi­seen ja ruok­ki­mi­seen. Myös met­säs­ty­sa­sei­den huol­to on per­hee­ni­sän hyp­py­sis­sä.

Per­heen vii­des­tä­tois­ta lap­ses­ta kym­me­nen asuu vie­lä ko­to­na. Myös ko­toa jo muut­ta­neet lap­set ovat jos­kus mu­ka­na ja­ka­mas­sa yh­teis­tä met­säs­tys­har­ras­tus­ta.

An­nee­na Hir­vas­nie­mi iloit­see, et­tä isä voi ot­taa lap­sia mu­kaan met­säl­le.

– Kim­mo huo­leh­tii saa­liin pa­kas­tus­kun­toon ja minä ruu­ak­si, hän ku­vaa työn­ja­koa.

Met­säs­tys­reis­sul­le läh­ti­jät huo­leh­ti­vat ai­kai­sin aa­mul­la läm­pi­mät kamp­peet koko po­ru­kal­le. Asuun kuu­lu­vat tär­ke­ä­nä osa­na hir­vi­lii­vi ja -lak­ki. Ret­ke­läi­set te­ke­vät eväät rep­puun ja läh­te­vät koh­ti met­säs­tys­mai­ta, pa­rin tun­nin sä­teel­le ko­toa.

Hir­vas­nie­met ko­ke­vat, et­tä har­ras­tus yh­dis­tää per­het­tä yh­teis­ten ko­ke­mus­ten ja muis­to­jen kaut­ta. Eri­tyi­ses­ti se lä­hen­tää isää ja lap­sia. Kai­ke­ni­käi­set, su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta, saa­vat ol­la isän mu­ka­vas­sa hir­vi­po­ru­kas­sa.

Ym­pä­röi­vä luon­to, nuo­ti­on luo­ma tun­nel­ma ja met­säs­tys­ka­ve­rei­den kans­sa ju­tus­te­lu tuo­vat ren­non ja kii­reet­tö­män olon. Lap­set nä­ke­vät isän va­pau­tu­nee­na ar­jes­ta. Yh­des­sä­o­lo on saa­lis­ta tär­ke­äm­pää.

– Ar­jen kii­reet ei oo mie­les­sä, isä­kään ei oo ar­ki­mie­lel­lä, to­te­aa Kim­mo Hir­vas­nie­mi.

Yk­si mie­leen­pai­nu­vim­mis­ta met­säs­tys­muis­tois­ta on reis­su, jo­hon läh­ti myös ty­tär Kat­ri Aho­nen kah­den kuu­kau­den ikäi­sen vau­van­sa kans­sa.

– Hir­vi am­mut­tiin, ja Kat­ri oli mu­ka­na ve­tä­mäs­sä hir­veä vau­va rin­ta­re­pus­sa, per­heen isä muis­te­lee.

Har­ras­tuk­sel­la on mui­ta­kin hyö­ty­vai­ku­tuk­sia kuin mah­dol­li­nen saa­lis. Saa ol­la po­ru­kal­la rait­tiis­sa il­mas­sa, kun­to nou­see ja mie­li vir­kis­tyy.

– Vaik­ka lap­set ei­vät jat­kai­si­kaan har­ras­tuk­sen pa­ris­sa, hy­vät muis­tot ja suh­de luon­toon jää­vät, Hir­vas­nie­met tuu­maa­vat.

23.10.2020

Hän an­toi Is­ra­e­lil­le la­kin­sa ja käs­ki mei­dän isi­äm­me opet­ta­maan ne lap­sil­leen,

jot­ta tu­le­va­kin pol­vi ne tun­ti­si, jot­ta vas­te­des syn­ty­vät­kin ne op­pi­si­vat ja ker­toi­si­vat omil­le lap­sil­leen. Ps. 78:5–6

Viikon kysymys