JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Miestenilta Lappeenrannassa – Jumalan turvatakuut kantavat ajan rajan yli

Uutiset
24.5.2022 11.00

Juttua muokattu:

24.5. 10:05
2022052410053420220524110000

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Mar­jaa­na Lai­va­maa

Lap­peen­ran­ta

Lap­peen­ran­nan mies­te­nil­taan saa­tiin ter­vei­siä, jois­sa muis­tu­tet­tiin, et­tä muut­tu­nees­ta maa­il­man­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta syn­nit saa edel­leen us­koa an­teek­si.

– Saam­me par­haat tur­va­ta­kuut tai­vaan Ju­ma­lal­ta. Hä­nen kans­saan olem­me sol­mi­neet lii­ton, joka on voi­mas­sa elä­mäm­me lop­puun as­ti ja kan­taa vie­lä kuo­le­man ra­jan yli ian­kaik­ki­seen elä­mään tai­vaan ko­tiin, jut­te­li alus­ta­ja Las­se Ju­ti­la lau­an­tai­na 14. tou­ko­kuu­ta Lap­peen­ran­nan, Mik­ke­lin, Lah­den ja Kou­vo­lan alu­ei­den mies­te­nil­las­sa Lap­peen­ran­nas­sa.

Il­lan ai­heek­si oli toi­vot­tu ajan­koh­tais­ta ai­het­ta. Ju­ti­la oli va­lin­nut alus­tuk­sen­sa ot­si­kok­si ”Älä pel­kää, pis­kui­nen lau­ma”. Alus­tus kä­sit­te­li Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiut­ta, esi­val­taa ja hal­lit­si­joi­ta, joil­le Raa­ma­tus­ta löy­tyy pal­jon neu­vo­ja. Li­säk­si Ju­ti­la luki so­ta­ku­vauk­sia ja so­das­ta­sel­viy­ty­mis­ta­ri­noi­ta SRK:n kir­jas­ta Täs­sä aut­toi Her­ra.

To­ve­ria ei jä­te­tä

Las­se Ju­ti­la vä­lit­ti kuu­li­joil­leen läm­pi­mät ter­vei­set Vii­pu­rin, Koi­vis­ton ja Kä­ki­sal­men Ju­ma­lan lap­sil­ta Ve­nä­jäl­tä. Ter­veis­ten pää­a­sia oli se, et­tä vaik­ka maa­il­man­ti­lan­ne on muut­tu­nut, edel­leen saa us­koa omat syn­nit an­teek­si. Alus­ta­ja luki kat­kel­mia lä­hi­a­lu­ei­den us­ko­vais­ten elä­mäs­tä vai­kei­na ai­koi­na Her­ra var­je­li mei­tä us­kos­sa -kir­jas­ta.

Alus­ta­ja pu­hui sii­tä, mi­ten muut­tu­nees­ta maa­il­man­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta Ju­ma­lan las­ten suu­rim­mat tais­te­lut käy­dään sie­lun­vi­hol­lis­ta vas­taan.

– Ju­ma­lan lap­set ovat so­das­sa pa­ho­ja hen­ki­val­to­ja ja pi­mey­den voi­mia vas­taan. Vi­hol­li­nen yrit­tää pet­tää us­ko­vais­ta ih­mis­tä val­he­saar­nal­la: an­tau­du ja luo­vu tais­te­lus­ta, sil­lä moni muu­kin on jo vaih­ta­nut puol­ta ei­kä hei­dän tar­vit­se enää tais­tel­la epä­toi­vois­ta tais­te­lua yli­voi­mais­ta vi­hol­lis­ta vas­taan. Älä us­ko vi­hol­li­sen va­leu­u­ti­sia ja pro­pa­gan­daa, Ju­ti­la roh­kai­si.

Pu­hu­ja muis­tut­ti kuu­li­joi­taan Ju­ma­lan lap­sen tais­te­lu­va­rus­tuk­ses­ta, Ju­ma­lan sota-aseis­ta: to­tuu­den vyö, van­hurs­kau­den haar­nis­ka, us­kon kil­pi, pe­las­tuk­sen ky­pä­rä ja hen­gen miek­ka sekä ja­lois­sa jal­ki­neet, jot­ka an­ta­vat alt­tiu­den ju­lis­taa rau­han evan­ke­liu­mia. Hän to­te­si loh­dut­ta­en, et­tä Ju­ma­lan so­ta­jou­kois­sa haa­voi­tet­tua tais­te­lu­to­ve­ria ei hy­lä­tä kuo­le­maan, vaan syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen kaut­ta hä­nen haa­van­sa voi­del­laan Py­hän Hen­gen öl­jyl­lä ja si­do­taan.

Muis­tu­tus tär­keim­mäs­tä?

Alus­tuk­sen jäl­keen il­ta jat­kui kes­kus­te­luil­la pien­ryh­mis­sä. Erääs­sä pien­ryh­mäs­sä kes­kus­tel­tiin tur­va­ta­kuis­ta: Ju­ma­lan lap­sen tur­va­ta­kuut ovat Ju­ma­lal­ta, ei­kä hä­nen tar­vit­se muut­taa nii­tä tai ha­kea hen­gel­lis­tä tur­vaa muu­al­ta.

Ju­ti­lan tuo­mat Ve­nä­jän us­ko­vais­ten ter­vei­set ko­et­tiin kos­ket­ta­vi­na, ja kes­kus­te­lus­sa poh­dit­tiin sitä, et­tä Suo­mes­sa ei saa unoh­taa ra­jan ta­ka­na ole­via us­kon­ys­tä­viä. Pien­ryh­mäs­sä poh­dit­tiin myös sitä, mikä on Uk­rai­nan so­dan tar­koi­tus; le­vi­ää­kö elä­vä us­ko Uk­rai­naan pa­ko­lais­ten kaut­ta? Lo­puk­si ryh­mäs­sä mie­tit­tiin myös sitä, tar­vit­se­vat­ko ih­mi­set nyt täl­lai­sia ai­ko­ja muis­tut­ta­maan tär­keim­mäs­tä asi­as­ta, Ju­ma­lan sa­nas­ta.

4.7.2022

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys