JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mi­nis­te­riö myön­si toi­mi­lu­van Jäm­sän opis­ton si­vu­toi­mi­pis­teel­le

Uutiset
20.7.2018 17.00

On­ko täs­sä seu­raa­va van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den opis­to? Ar­kis­to­ku­vas­sa Mai­tois­ten lei­ri­kes­kus, joka on mah­dol­li­nen Jäm­sän kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton kak­kos­toi­mi­paik­ka.

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Jäm­sän opis­tol­le lu­van laa­jen­taa toi­min­taan­sa. Asi­as­ta ker­toi jul­ki­suu­teen Jäm­sän kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jo­han­nes Lep­pä­nen ava­tes­saan opis­to­seu­rat Keu­ruul­la. Si­vu­toi­mi­pis­teel­le saa­tu lupa on kä­sit­te­lys­sä opis­ton joh­to­kun­nan ko­kouk­ses­sa per­jan­tai-il­ta­na, opis­to­seu­ro­jen ava­jais­päi­vä­nä.

Laa­jen­ta­mi­sel­le on tar­vet­ta

Jäm­sän kr. opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la ker­too, et­tä si­vu­toi­mi­pis­tet­tä kos­ke­va asia on ol­lut vi­reil­lä jo pi­dem­män ai­kaa.

– Alus­ta­va vuok­ra­so­pi­mus, joka kos­kee vii­kon­lop­pu­kurs­se­ja, on neu­vo­tel­tu jo vuon­na 2016.

Laa­jen­ta­mi­sen tar­vet­ta oli­si niin ly­hyt­kurs­si­toi­min­nan kuin pe­ru­sop­pi­jak­son puo­lel­la.

– Ete­läi­sim­mäs­sä Suo­mes­sa on ko­vas­ti kai­vat­tu mah­dol­li­suut­ta jär­jes­tää rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa pal­ve­le­via, val­ti­o­no­suu­den alai­sia ly­hyt­kurs­se­ja lä­hem­pä­nä pää­kau­pun­ki­seu­tua. Täl­lai­sia kurs­se­ja ovat muun mu­as­sa jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kurs­sit.

Myös pe­ru­sop­pi­jak­son opis­ke­li­ja­mää­rän kas­vat­ta­mi­sel­le oli­si suu­ri tar­ve. Noin 100 Jäm­sän opis­toon ha­ke­nut­ta nuor­ta jäi tänä vuon­na il­man opis­to­paik­kaa. Pa­lo­lan mu­kaan pe­ru­sop­pi­jak­son jär­jes­tä­mi­nen Mai­toi­sis­sa ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta, ai­na­kaan vie­lä.

– Val­tio ei pys­ty osoit­ta­maan yh­tään li­sää ra­haa ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen. Toi­vee­nam­me on, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa avau­tui­si uu­sia mah­dol­li­suuk­sia ra­hoi­tuk­sen saa­mi­seen, ja myös tal­vi­kurs­si voi­tai­siin sen tur­vin käyn­nis­tää Mai­toi­sis­sa.

Nel­jäs kan­sa­no­pis­to?

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den pii­ris­sä on kol­me kan­sa­no­pis­toa, jois­sa aloit­taa elo­kuun lop­pu­puo­lel­la noin 420 opis­ke­li­jaa; noin 250 opis­toon ha­ke­nut­ta nuor­ta jäi il­man paik­kaa. Il­man opis­ke­lu­paik­kaa jää­vien osuus on kas­va­nut vii­me vuo­si­na.

Juk­ka Pa­lo­la nä­kee, et­tä kou­lu­tus­po­liit­ti­sil­la lin­jauk­sil­la on rat­kai­se­va mer­ki­tys kan­sa­no­pis­to­toi­min­nan tu­le­vai­suu­del­le ja mah­dol­li­sel­le laa­jen­ta­mi­sel­le.

– Asi­aan vai­kut­ta­vat ai­na­kin val­ti­on ta­lous­ti­lan­teen ylei­nen ke­hi­tys, kan­sa­no­pis­to­jen ar­vos­ta­mi­sen ke­hi­tys ja kan­sa­no­pis­to­ken­tän si­säl­lä mah­dol­li­ses­ti ta­pah­tu­vat muut muu­tok­set.

Nel­jän­nes­tä kan­sa­no­pis­tos­ta on ol­lut sil­loin täl­löin pu­het­ta. Ai­he nou­si esil­le myös vii­kon ta­kai­sis­sa Reis­jär­ven opis­to­seu­rois­sa, jois­sa reh­to­ri Mik­ko Kin­nu­nen poh­ti asi­aa. Kin­nu­sen lop­pu­tu­le­ma oli sama kuin Pa­lo­lal­la: asia on Ju­ma­lan kä­sis­sä.

Mikä si­vu­toi­mi­pis­te?

- Si­vu­toi­mi­pis­te tar­koit­taa, et­tä Jäm­sän opis­to voi jär­jes­tää omaa val­ti­o­no­suu­den alais­ta kou­lu­tus­toi­min­taan­sa, niin ly­hyt­kurs­se­ja kuin vaik­ka­pa tal­vi­kurs­sin­kin, si­vu­toi­mi­pis­tees­sä.

- Si­joi­tus­pai­kak­si on neu­vo­tel­tu SRK:n lei­ri­kes­kus Mai­toi­sis­sa.

- Ope­tus- ja ma­joi­tus­ti­lo­jen vuok­ra käyt­tö­päi­vil­tä mak­se­taan SRK:lle, sa­moin ruo­kai­lu­pal­ve­lut.

- Kus­tan­nuk­sia ker­tyy myös ope­tus­hen­ki­lös­tön ku­luis­ta.

- Toi­min­ta on tar­koi­tus aloit­taa ly­hyt­kurs­sei­na, jol­loin si­vu­toi­mi­pis­tee­seen ei pal­ka­ta erik­seen va­ki­tuis­ta hen­ki­lö­kun­taa, vaan kut­su­taan kurs­si­o­pet­ta­jia sa­moin kuin opis­tol­le.