JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mis­si­on Work 3 yh­dis­tää si­sar­jär­jes­tö­jen lä­he­tys­työ­tä

Uutiset
9.3.2020 6.00

Juttua muokattu:

9.3. 10:14
2020030910145720200309060000

Sirk­ka Leh­to

Päi­vä­mies

Lä­he­tys­työn laa­je­ne­mi­sen myö­tä tuli tar­ve yh­dis­tää si­sar­jär­jes­tö­jen voi­ma­va­rat ja toi­min­ta­ta­vat.

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) ja sen si­sar­jär­jes­töt La­es­ta­di­an Lut­he­ran Church (LLC) ja Sve­ri­ges Frids­fö­re­nin­gars Cent­ra­lor­ga­ni­sa­ti­on (SFC) ovat pe­rus­ta­neet lä­he­tys­työ­hön yh­tei­sen toi­mie­li­men Mis­si­on Work 3:n (MW3). Maa­lis­kuus­sa vuon­na 2015 yh­tei­ses­sä ko­kouk­ses­sa Ou­lus­sa pe­rus­tet­tu MW3 yh­dis­tää voi­ma­va­ro­ja ja toi­min­ta­ta­po­ja.

– SRK on ai­koi­naan pe­rus­tet­tu te­ke­mään lä­he­tys­työ­tä, ja MW3 on täs­sä SRK:n ”työ­ka­lu” sen teh­tä­vän to­teut­ta­mi­ses­sa. Jee­suk­sen tär­kein vies­ti oli: ”Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hes­ty­nyt, teh­kää pa­ran­nus ja us­ko­kaa evan­ke­liu­mi”, ki­teyt­tää SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen taus­ta-aja­tus­ta.

Kop­pe­roi­nen ker­too, et­tä yh­teis­työ on ke­hit­ty­nyt jo mel­ko pit­käl­le.

– Nyt meil­lä on yh­tei­nen toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, bud­jet­ti, vuo­si­kel­lo, pro­ses­si­ku­vauk­set ja sel­ke­ät vas­tuu­a­lu­eet, joi­den poh­jal­ta työ­tä vie­dään eteen­päin.

Ke­hi­tet­tä­vää riit­tää

Kop­pe­roi­sen mu­kaan te­ke­mis­tä riit­tää muun mu­as­sa:

– Si­säi­ses­ti tie­don­hal­lin­nas­sa ja kom­mu­ni­koin­nis­sa, re­surs­sien niuk­kuu­den kans­sa ta­sa­pai­noi­lus­sa, tie­dot­ta­mi­ses­sa, eri­lais­ten pai­kal­lis­ten or­ga­ni­saa­ti­oi­den eri­tyis­luon­tei­den huo­mi­oi­mi­ses­sa ja ra­joit­tei­den pois­ta­mi­ses­sa sekä pu­hu­jien tu­ke­mi­ses­sa.

MW3 pi­tää pa­la­ve­rin kah­des­ti kuu­kau­des­sa, li­säk­si säh­kö­pos­te­ja ja What­sApp-vies­te­jä lä­he­te­tään lä­hes päi­vit­täin.

– Noin kah­den vuo­den vä­lein ta­paam­me kas­vo­tus­ten, vii­mei­sim­mäk­si syys­kuus­sa 2019, kun He­len Hil­luk­ka ja Jon Bloom­quist LLC:ltä oli­vat tääl­lä vii­kon ja Veli-Mat­ti Heik­ki­nen SFC:ltä kak­si päi­vää.

– Seu­raa­vak­si olem­me ke­hit­tä­mäs­sä ne­tin vä­li­tyk­sel­lä lä­he­tet­tä­viä seu­ro­ja eri mai­hin ja eri kie­lil­le, ker­too Kop­pe­roi­nen.

Ta­lou­del­lis­ta­kin tu­kea

MW3 an­taa lä­he­tys­työn rin­nal­la myös hu­ma­ni­taa­ris­ta apua, jot­ta voi­daan aut­taa hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via.

Täl­lä het­kel­lä LLC:llä ja SRK:lla on omat hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nat, joi­den kaut­ta työ­tä teh­dään. Myös näi­den osal­ta on so­vit­tu yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­ses­tä: ta­voi­te on pääs­tä MW3:n ta­soi­seen yh­teis­työ­hön en­si vuo­den ai­ka­na.

– Tämä vaa­tii jon­kin ver­ran vie­lä pon­nis­te­lu­ja, jot­ta saa­daan muun mu­as­sa yh­tei­set ha­ke­mus­kaa­vak­keet ja pää­tök­sen­te­kop­ro­ses­sit. Täs­sä on myös kie­li­haas­te, SRK:lla on käy­tet­ty ko­kous­kie­le­nä suo­mea, SRK:lle tu­lee myös rans­kan­kie­li­siä ja LLC:lle es­pan­jan­kie­li­siä avus­tus­ha­ke­muk­sia.

Avus­ta­mi­sen pe­li­sään­nöt

Useil­la lä­he­tys­työ­a­lu­eil­la on pai­kal­li­ses­ti va­li­tut hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nat, jot­ka vas­taa­vat avun koh­den­ta­mi­ses­ta pai­kal­li­ses­ti eni­ten sitä tar­vit­se­vil­le yh­des­sä so­vit­tu­jen pe­li­sään­tö­jen mu­kai­ses­ti. Toi­mi­kun­nat ra­por­toi­vat toi­mis­taan sään­nöl­li­ses­ti SRK:lle ja LLC:lle.

Mi­kä­li toi­mi­kun­nan tai pai­kal­li­sen joh­to­kun­nan jä­sen anoo tu­kea, pää­tös sen myön­tä­mi­ses­tä teh­dään SRK:n tai LLC:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­nas­sa, sa­moin isom­mat ker­ta­luon­tei­set avus­tu­se­rät.

– Olem­me teh­neet ko­vas­ti työ­tä pro­ses­sien lä­pi­nä­ky­vyy­den ja luo­tet­ta­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si. Pie­niin­kin epä­koh­tiin on puu­tut­tu no­pe­as­ti ja il­man kyn­nys­tä ai­na nii­den esiin­ty­es­sä. Avun pe­ril­le­me­noa myös seu­ra­taan muun mu­as­sa lä­he­tys­mat­koil­la teh­tä­vil­lä tar­kas­tuk­sil­la.

Toi­min­ta va­kiin­tuu

Kop­pe­roi­nen ker­too, et­tä vuo­des­ta 2018 al­ka­en lä­he­tys­työ on avau­tu­nut vii­teen uu­teen maa­han: Pa­kis­ta­niin, Gui­ne­aan, Ru­an­daan, Sier­ra Le­o­neen ja Li­be­ri­aan.

Yhä kas­va­val­la osal­la mat­kois­ta on pu­hu­ja kah­des­ta eri maas­ta.

– Yleen­sä 1–2 viik­koa en­nen mat­kaa vas­tuu­a­lu­ees­ta riip­pu­en joko Jon tai minä pi­däm­me läh­te­vien pu­hu­jien kans­sa Skype-pa­la­ve­rin, jos­sa käy­dään läpi mat­ka­suun­ni­tel­ma ja mat­kus­ta­mi­seen liit­ty­vää tar­peel­lis­ta in­foa, ker­too Kop­pe­roi­nen.

Pa­la­ve­rin pi­tä­jä käy läpi koh­de­maan ti­lan­tee­seen, kes­kus­te­lu­nai­hei­siin, ra­han­käyt­töön yms. liit­ty­viä asi­oi­ta. Li­säk­si MW3 jär­jes­tää lop­pu­vuo­des­ta we­bi­naa­rit seu­raa­va­na vuon­na ku­hun­kin maa­han läh­te­vil­le maan ti­lan­tees­ta.

Kop­pe­roi­nen iloit­see, et­tä pai­kal­li­sia pu­hu­jia on yli kym­me­nes­sä maas­sa, tä­mä­kin ker­too osal­taan elä­vän us­kon juur­tu­mi­ses­ta ja toi­min­nan va­kiin­tu­mi­ses­ta eri puo­lil­la maa­il­maa.

– MW3:n lä­he­tys­työn koh­de­mais­sa py­hä­kou­lua pi­de­tään rei­lul­la sa­dal­la paik­ka­kun­nal­la.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys