JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mitä on alu­eel­li­nen yh­teis­työ?

Uutiset
30.4.2018 6.50

Alu­eel­li­nen yh­teis­työ on rau­ha­nyh­dis­tys­ten tu­ke­mis­ta sekä tie­don ja­ka­mis­ta SRK:n alu­e­työn, rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja opis­to­jen vä­lil­lä. Alu­eel­lis­ta yh­teis­työ­tä teh­dään sa­mo­jen pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti ohei­sil­la Suo­men kart­taan piir­re­tyil­lä ete­läi­sel­lä, kes­ki­sel­lä ja poh­joi­sel­la alu­eel­la.

– Jako on py­rit­ty te­ke­mään si­ten, et­tä ku­kin alue voi hoi­taa su­vi­seu­ro­jen työ­voi­ma­vas­tuun, pe­rus­te­lee alu­e­työs­tä vas­taa­va Juha Alan­ko.

Alu­eel­lis­ta työ­tä teh­dään alu­e­tii­meis­sä, jot­ka toi­mi­vat yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan oh­jauk­ses­sa. SRK:n työ­va­li­o­kun­ta ni­me­ää yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan ja tii­mien jä­se­net yh­teis­työ­se­mi­naa­ris­sa tul­lei­den rau­ha­nyh­dis­tys­ten eh­do­tus­ten poh­jal­ta.

– Jä­se­nien va­lin­taan vai­kut­taa alu­eel­li­nen kat­ta­vuus sekä se, et­tä hei­dän pa­nok­sen­sa ja asi­an­tun­te­muk­sen­sa tu­ki­si­vat toi­min­taa. Tii­mien jä­se­net ovat ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na myös pai­kal­li­sis­sa yh­dis­tyk­sis­sä, Alan­ko ker­too.

Mikä on yh­teis­työ­toi­mi­kun­ta?

Yh­teis­työ­toi­mi­kun­ta ko­ko­aa alu­een työ­muo­to­jen edus­ta­jat yh­tei­sen pöy­dän ää­reen. Toi­mi­kun­ta koos­tuu alu­e­tii­mien pu­heen­joh­ta­jis­ta ko­ti­maan lä­he­tys­työn, per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn, lap­si- ja nuo­ri­so­työn, lei­ri­työn, opis­to­työn, jul­kai­su­jen sekä leh­tien työ­muo­dois­sa. Li­säk­si toi­mi­kun­taan kuu­luu vies­tin­nän sekä hal­lin­non ja ta­lou­den asi­an­tun­ti­ja.

Yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii alu­een SRK:n joh­to­kun­nan jä­sen ja sih­tee­ri­nä SRK:n toi­mis­ton työn­te­ki­jä.

Yh­teis­työ­toi­mi­kun­ta ko­koon­tuu kak­si ker­taa vuo­des­sa. Se koor­di­noi alu­eel­lis­ta työ­tä ja val­mis­te­lee alu­eel­li­sen yh­teis­työ­se­mi­naa­rin.

Yh­teis­työ­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on koo­ta alu­eel­li­nen toi­min­ta­ka­len­te­ri rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan suun­nit­te­lun poh­jak­si sekä suun­ni­tel­la suur­ten seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tui­ta yh­des­sä rau­ha­nyh­dis­tys­ten kans­sa.

– Toi­min­ta­ka­len­te­riin koo­taan alu­eel­li­sia ta­pah­tu­mia, jot­ka ovat pää­o­sin alu­e­tii­mien jär­jes­tä­miä. Esi­merk­ki­nä näis­tä ovat lä­he­tys­mat­kat, rip­pi­kou­lun ko­di­nil­lat ja eri­lai­set kou­lu­tus­ta­pah­tu­mat, Alan­ko ker­too.

Mikä on yh­teis­työ­se­mi­naa­ri?

Yh­teis­työ­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään alu­een opis­tol­la huh­ti­kuun vii­kon­lop­pu­na. Yh­teis­työ­se­mi­naa­riin osal­lis­tuu rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jia, yh­teis­työ­toi­mi­kun­ta, alu­e­tii­mien edus­ta­jat, SRK:n työ­muo­to­vas­taa­vat ja alu­een SRK:n joh­to­kun­nan jä­se­net.

Yh­teis­työ­se­mi­naa­ris­sa kes­kus­tel­laan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta alus­tus­pu­heen­vuo­ro­jen poh­jal­ta. Se­mi­naa­ris­sa ja­e­taan käy­tän­tö­jä ja osaa­mis­ta rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ken sekä tar­jo­taan ver­tais­tu­kea yh­dis­tys­ten toi­mi­hen­ki­löil­le.

– Tänä vuon­na se­mi­naa­reis­sa oli kol­me työ­pa­jaa, joi­den ai­heet liit­tyi­vät seu­ra­käy­tän­töi­hin, per­hei­den tu­ke­mi­seen ja SRK:n jul­kai­sui­hin. Li­säk­si kai­kil­la työ­muo­doil­la oli esit­te­ly­pis­teen­sä, jois­sa otet­tiin myös pa­lau­tet­ta vas­taan, Alan­ko ker­too.

Yh­teis­työ­se­mi­naa­ris­sa kes­kus­tel­laan myös SRK:n ja yh­dis­tys­ten vä­li­ses­tä yh­teis­työs­tä. Mil­lais­ta tu­kea SRK an­taa yh­dis­tyk­sil­le?

– Ma­te­ri­aa­lia eri­lai­siin tar­pei­siin, oh­jei­ta ja kou­lu­tus­ta, lis­taa Alan­ko.

Se­mi­naa­ris­sa pi­de­tään myös alu­eel­li­nen yh­teis­työ­ko­kous, jos­sa so­vi­taan muun mu­as­sa suur­ten seu­ro­jen jär­jes­tä­mis­vuo­rois­ta ja teh­dään eh­do­tus alu­e­tii­mien ja yh­teis­työ­toi­mi­kun­tien jä­se­nis­tä ero­vuo­rois­ten ti­lal­le.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.4.2018

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys