JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Mu­siik­ki­työ­ryh­män toi­min­ta­kau­si käyn­nis­tyi jä­sen­vaih­dok­sil­la

Uutiset
14.2.2020 6.25

Juttua muokattu:

12.2. 15:53
2020021215535420200214062500

Sasu Har­ti­kai­nen

Ou­lu

SRK:n mu­siik­ki­työ­ryh­mä aloit­ti uu­den kak­si­vuo­tis­kau­ten­sa uu­sien jä­se­nien voi­min.

SRK:n mu­siik­ki­työ­ryh­män tiis­tai­na 4. hel­mi­kuu­ta pi­de­tys­sä aloi­tus­ko­kouk­ses­sa kol­me pit­kä­ai­kais­jä­sen­tä luo­vut­ti paik­kan­sa uu­sil­le hen­ki­löil­le. Ou­lun­sa­lo­lai­sen Tuo­mo Kan­kaan ti­lal­le va­lit­tiin Ee­va Ho­lap­pa Ou­lus­ta. Nur­mi­jär­ve­läi­sen Rit­va Hol­man ti­lal­le tuli Heik­ki Pen­nin­kan­gas Hel­sin­gis­tä ja Mik­ko Nii­ni­kos­ken Es­poos­ta kor­va­si Riit­ta­lii­sa Ha­ku­li­nen Hel­sin­gis­tä.

SRK:n mu­siik­ki­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Juha So­ran­ta kiit­ti pois­tu­via jä­se­niä hei­dän te­ke­mäs­tään työs­tä SRK:n ää­ni­te­toi­min­nas­sa.

– Vas­tuu­teh­tä­vä on vaa­ti­nut si­tou­tu­nei­suut­ta ja it­sen­sä li­koon lait­ta­mis­ta. Men­nyt­tä voi kat­soa kii­tol­li­suu­del­la ja vies­ti­ka­pu­lan luo­vut­taa hy­vil­lä mie­lin seu­raa­vil­le vas­tuun­kan­ta­jil­le, pu­heen­joh­ta­ja to­te­si lo­puk­si.

Ää­ni­te­kon­ka­ri

Tuo­mo Kan­gas on ol­lut SRK:n mu­siik­ki­työs­sä yli kol­men vuo­si­kym­me­nen ajan ja run­saan sa­dan ää­nit­teen ver­ran. Mu­siik­ki­työ­ryh­män ko­kous­muis­ti­ois­sa on mer­kin­tö­jä Kan­kaan läs­nä­o­los­ta vuo­des­ta 1985 al­ka­en.

– Työ­ryh­mäs­sä on saa­nut ope­tel­la kris­til­li­syy­den työs­ken­te­lyä ja op­pia tois­ten aja­tuk­sis­ta ra­ken­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä. Mah­ta­vaa on ol­lut se, mi­ten eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta on ai­na pää­dyt­ty yh­tei­seen ym­mär­ryk­seen, Kan­gas muis­te­lee.

Vas­tuu­kau­si opet­ti

Vii­me vuo­si­kym­me­nen vaih­tees­sa työ­ryh­män jä­se­nis­töön tuli tar­ve saa­da edus­ta­ja myös Ete­lä-Suo­mes­ta. Kun SRK:n sil­loi­nen mu­siik­ki­sih­tee­ri Ol­li Heik­ki­lä ot­ti yh­teyt­tä Rit­va Hol­maan, hä­nes­tä tun­tui en­sin vai­ke­al­ta so­vit­taa Ou­lun ko­kouk­set nur­mi­jär­ve­läi­sen äi­din ja kant­to­rin kii­rei­seen ar­keen.

– Ih­met­te­lin, mi­ten sel­vi­än kym­me­nen lap­sen äi­ti­nä ar­ki-il­tai­sin toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea. Työ­ryh­mäl­tä ja pro­jek­teis­ta olen kui­ten­kin saa­nut op­pia vuo­sien var­rel­la to­del­la pal­jon. Opin lo­pul­ta tyk­kää­mään myös len­tä­mi­ses­tä, Hol­ma sum­maa.

Ete­län edus­ta­jal­le tuli sit­tem­min tar­ve saa­da myös va­ra­e­dus­ta­ja. Mik­ko Nii­ni­kos­ki toi­mi mu­siik­ki­työ­ryh­män va­ra­jä­se­ne­nä vuo­des­ta 2012 läh­tien.

– Pro­jek­teis­sa on tul­lut otet­tua pal­jon­kin mu­sii­kin te­ke­mi­sen vas­tuu­ta, esi­mer­kik­si kuo­ron­joh­ta­ja­na, Nii­ni­kos­ki ker­too.

– Vii­mei­sin pro­jek­ti, Suo­men­lin­nan vir­si­ää­ni­te, jäi mie­leen eri­tyi­se­nä, kun sai an­taa vas­tuu­ta nuo­rem­mil­le ja toi­mia it­se enem­män taus­ta­tu­ke­na.

Työ­ryh­mä ryt­mit­tää ää­ni­te­tuo­tan­toa

SRK tuot­taa ny­ky­ään vuo­des­sa 4 mu­siik­ki­ää­ni­tet­tä. Mu­siik­ki­työ­ryh­mä on SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton alai­nen työ­ryh­mä, joka suun­nit­te­lee ja val­mis­te­lee mu­siik­ki­ää­nit­tei­tä mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­jan tu­ke­na.

Mu­siik­ki­työ­ryh­män jä­se­nil­lä on vuo­rol­laan vas­tuul­laan ää­ni­tep­ro­jek­ti, jota eril­li­nen pro­jek­ti­työ­ryh­mä suun­nit­te­lee ja to­teut­taa. Pro­jek­ti­työ­ryh­mään kuu­luu mu­sii­kis­ta vas­taa­va kuo­ron­joh­ta­ja, soit­ta­ja tai lau­la­ja sekä ää­nit­teen mu­siik­ki­tuot­ta­ja­na toi­mi­va mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­ja. Ää­ni­tep­ro­jek­ti kes­tää noin 2 vuot­ta ide­an hy­väk­sy­mi­ses­tä ää­nit­teen jul­kai­se­mi­seen.

Mu­siik­ki­työ­ryh­mä pi­tää kah­den­lai­sia ko­kouk­sia. Suun­ni­tel­ma­ko­kouk­ses­sa se tar­kas­te­lee tu­le­vien vuo­sien ää­ni­te­suun­ni­tel­mia ja eh­do­tuk­sia ää­nit­tei­den si­säl­löis­tä. Pro­jek­tin lop­pu­vai­hees­sa ko­koon­nu­taan kuun­te­le­maan suun­ni­tel­man poh­jal­ta to­teu­tet­tu ko­ko­nai­suus. Kuun­te­lu­ko­kouk­ses­sa ryh­mä hy­väk­syy ää­nit­teel­le tu­le­vat mu­siik­ki­rai­dat, päät­tää ää­nit­teen ni­men ja an­taa vii­mei­set eh­do­tuk­set ää­ni­rai­to­jen vii­meis­te­lyyn. En­nen CD-ää­nit­teen pai­na­mis­ta SRK:n työ­va­li­o­kun­ta an­taa ää­ni­tep­ro­jek­til­le hy­väk­syn­tän­sä.

SRK:n mu­siik­ki­työ­ryh­mäl­lä on...

...noin 6 ko­kous­ta vuo­des­sa.

...kak­si­vuo­ti­nen toi­min­ta­kau­si, jon­ka päät­teek­si puo­lel­la jä­se­nis­tä ero­vuo­ro.

...8 jä­sen­tä pu­heen­joh­ta­ja ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja mu­kaan lu­kien.

...3 va­ra­jä­sen­tä.

...sih­tee­ri­nään mu­sii­kin ja mark­ki­noin­nin asi­an­tun­ti­ja.

...jä­se­nis­tös­sään kirk­ko­mu­sii­kin am­mat­ti­lai­sia, mu­sii­ki­no­pet­ta­jia, ak­tii­vi­sia mu­sii­kin har­ras­ta­jia.

...edus­ta­jat Ete­lä- ja Poh­jois-Suo­mes­ta, kris­til­li­syy­den opis­tois­ta ja SRK:n hal­lin­nos­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys