JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nai­nen ja mies ovat avi­o­lii­tos­sa ta­sa­ve­roi­ses­sa suh­tees­sa

Aittakumpu Pekka
Uutiset
30.6.2017 19.14

Juttua muokattu:

1.1. 11:17
2020010111170220170630191400

Avi­o­liit­to on Ju­ma­lan aset­ta­ma liit­to, jos­sa mies ja nai­nen ovat ta­sa­ve­roi­ses­sa ja tasa-ar­voi­ses­sa suh­tees­sa, sa­noi Ol­li Lohi alus­tuk­ses­saan pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa Po­rin ur­hei­lu­ta­lol­la.

– Nai­sen luo­mi­nen mie­hen kyl­ki­luus­ta ku­vaa mie­hen ja nai­sen yh­teyt­tä ja yh­den­ver­tai­suut­ta, Lohi to­te­si.

Hän toi esil­le, et­tä avi­o­liit­to pe­rus­tuu Ju­ma­lan sa­naan, joka on muut­tu­ma­ton ja tur­val­li­nen pe­rus­ta ih­mi­sen elä­mäl­le.

– Avi­o­liit­to­lu­pauk­ses­sa si­tou­du­taan osoit­ta­maan us­kol­li­suut­ta ja rak­kaut­ta hy­vi­nä ja pa­hoi­na päi­vi­nä ai­na kuo­le­maan as­ti. Se mer­kit­see luo­pu­mis­ta van­hem­mis­ta ja puo­li­soon liit­ty­mis­tä. Yh­dek­si tu­le­mi­nen tar­koit­taa lii­ton eli­ni­käi­syyt­tä.

Lo­hen mu­kaan avi­o­puo­li­son kans­sa on tär­ke­ää kes­kus­tel­la ar­jes­sa jak­sa­mi­ses­ta.

– Kan­nat­taa poh­tia, mil­lai­sia ta­voit­tei­ta ase­tam­me it­sel­lem­me ja elä­mäl­lem­me. Eri­tyi­sen tär­ke­ää on miet­tiä, mi­ten vaa­lia per­heen eheyt­tä ja rak­kaut­ta. Tar­peel­lis­ta on myös tar­kas­tel­la asi­oi­den ar­vo­jär­jes­tys­tä. Jee­suk­sen an­ta­ma tär­keys­jär­jes­tys oli sel­keä: ”Et­si­kää en­nen kaik­kea Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kas­ta tah­to­aan” (Matt. 6:33).

Lohi ko­ros­ti myös las­ten kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen mer­ki­tys­tä.

– Us­kon­puh­dis­ta­ja Mart­ti Lut­her ke­hot­ti pu­hu­maan ja opet­ta­maan us­ko­mi­sen asi­oi­ta ko­deis­sa. Tie­däm­me, kuin­ka tär­ke­ää kas­vil­le on, et­tä sil­lä on vah­vat juu­ret. Ko­din pe­rin­tö lap­sel­le kan­taa tu­le­vai­suu­teen, ai­kui­suu­teen ja van­huu­teen saak­ka.

Us­ko an­taa luot­ta­mus­ta tu­le­vaan

Kes­kus­te­lu­pu­heen­vuo­rois­sa nou­si eri­tyi­ses­ti esil­le avi­o­suh­teen hoi­ta­mi­sen ja lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­sen tär­keys.

Sep­po Su­ti­nen muis­tut­ti, et­tä avi­o­puo­li­soi­den on tär­ke­ää kes­kus­tel­la kes­ke­nään.

– Pu­hu­mi­sen opet­te­lu on syy­tä aloit­taa jo seu­rus­tel­les­sa. On tär­ke­ää kes­kus­tel­la seu­rus­te­lu­kump­pa­nin kans­sa elä­män tär­keim­mis­tä asi­ois­ta ja saa­da sel­vil­le, mitä toi­nen ajat­te­lee, on­ko meil­lä sama us­kon­hen­ki.

Riit­ta-Lii­sa Kan­ni­ai­nen toi­voi, et­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä kuun­nel­laan her­käl­lä kor­val­la lap­si­per­hei­den huo­lia.

– Per­hei­den ti­lan­ne on eri­tyi­sen haas­ta­va ajas­sam­me. Yh­teis­kun­nal­li­ses­ta ta­lous­ti­lan­tees­ta joh­tu­en mo­net tak­sat ja mak­sut ovat nous­seet, ja ne ku­mu­loi­tu­vat lap­si­per­hei­siin.

Use­am­mas­sa pu­heen­vuo­ros­sa tuo­tiin esil­le, et­tä rau­ha­nyh­dis­tys­ten di­a­ko­ni­a­toi­mi­kun­nat te­ke­vät ar­vo­kas­ta työ­tä tu­kies­saan myös lap­si­per­hei­tä. Mo­nes­ti työ­tä teh­dään yh­des­sä yh­teis­kun­nal­lis­ten toi­mi­joi­den, seu­ra­kun­tien ja jär­jes­tö­jen kans­sa.

Pek­ka Kois­ti­nen muis­tut­ti it­se­ään ja mui­ta pu­hu­jia, et­tä on tär­ke­ää pu­hua saar­nois­sa­kin avi­o­lii­tos­ta, per­hei­den jak­sa­mi­ses­ta ja toi­von nä­kö­a­lois­ta, joi­ta elä­vä us­ko an­taa per­hei­siin ja vai­kei­siin­kin elä­män­ti­lan­tei­siin.

Pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­sen pu­heen­vuo­rois­ta voit lu­kea li­sää en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä. Ko­kouk­sen alus­tus jul­kais­taan leh­des­sä ko­ko­nai­suu­des­saan.

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys