JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nel­jä uut­ta kir­jaa, mu­siik­ki­ää­ni­te, las­ten puu­ha­kir­ja ja ää­ni­kir­ja nuo­ril­le

Uutiset
26.6.2020 21.00

Juttua muokattu:

27.6. 09:28
2020062709282820200626210000

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Päi­vä­mies

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ro ker­toi esi­mer­kin sii­tä, mi­ten su­vi­seu­ra­jul­kai­su he­rät­ti lu­ki­jas­sa ha­lun saa­da omat syn­tin­sä an­teek­si. Net­ti­su­vi­seu­rois­sa jul­kis­te­tut uu­det kir­jat ja ää­nit­teet ovat sa­mal­la asi­al­la kuin ai­em­mat: kut­su­mas­sa, vah­vis­ta­mas­sa ja näyt­tä­mäs­sä tie­tä eteen­päin.

SRK jul­kis­ti Su­vi­seu­rois­sa nel­jä uut­ta kir­jaa, mu­siik­ki­ää­nit­teen, las­ten puu­ha­kir­jan ja ää­ni­kir­jan nuo­ril­le. Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus lä­he­tet­tiin Yo­u­Tu­ben ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta per­jan­tai­na 26. ke­sä­kuu­ta SRK:n toi­mis­tol­ta. Te­ki­jät osal­lis­tui­vat ti­lai­suu­teen vi­de­oi­den vä­li­tyk­sel­lä.

− Run­saat 20 vuot­ta sit­ten eräs nuo­ri mies et­si Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Hän päät­ti lu­kea La­es­ta­diuk­sen Hul­luin­huo­ne­lai­sen, mut­ta ker­toi myö­hem­min, et­tei hän sii­tä pal­joa ym­mär­tä­nyt, SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton jä­sen Ari Pel­ko­nen to­te­si avaus­pu­heen­vuo­ros­saan.

− Kun nuo­ru­kai­nen sai lu­et­ta­vak­seen seu­ra­pu­hei­ta si­säl­tä­vän su­vi­seu­ra­jul­kai­sun, hä­nel­le tuli oma­koh­tai­nen tar­ve kuul­la syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi ja hän sai pa­ran­nuk­sen ar­mon.

Pel­ko­nen ker­toi myös mui­ta esi­merk­ke­jä sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on teh­nyt val­ta­kun­tan­sa työ­tä eri­lais­ten jul­kai­su­jen kaut­ta.

Jul­kai­suis­sa ko­ros­tuu yh­tey­den mer­ki­tys

Ih­mi­nen on luo­tu yh­tey­teen sekä Ju­ma­lan et­tä ih­mis­ten kans­sa. Tämä kak­sois­nä­kö­a­la tu­lee Pel­ko­sen mu­kaan vah­vas­ti esil­le uu­des­sa Ajan­koh­tais­ta-kir­jas­sa.

− Sä­vyt­tää­hän ai­kaam­me ko­ke­muk­set yk­si­näi­syy­des­tä, elä­män yk­si­tyis­ty­mi­ses­tä ja si­tou­tu­mi­sen hei­ken­ty­mi­ses­tä.

Elä­män­po­lul­la-sar­jaan kuu­lu­va kir­ja Kii­tos tiem­me va­los­ta avaa nä­kö­kul­mia van­he­ne­mi­seen. Kir­ja kä­sit­te­lee muun mu­as­sa eläk­keel­le siir­ty­mis­tä, avi­o­puo­li­son kuo­le­man ja uu­del­leen avi­oi­tu­mi­sen tuo­mia muu­tok­sia, ys­tä­vien, seu­ra­toi­min­nan, va­paa­eh­tois­työn, luon­non ja liik­ku­mi­sen, kult­tuu­ri­har­ras­tus­ten sekä yh­teis­kun­nan tuen ja muis­ti­sai­raan ar­vos­ta­van koh­taa­mi­sen mer­ki­tys­tä.

Her­ra var­je­li mei­dät us­ko­mas­sa -teos ker­too evan­ke­liu­min työs­tä Ve­nä­jäl­lä. Kir­jan al­kuo­sa pe­rus­tuu Ve­nä­jän ”van­ho­ja us­ko­vai­sia” kä­sit­te­le­vään ai­neis­toon. Sii­nä tu­lee esil­le muun mu­as­sa, kuin­ka Sta­li­nin vai­not 1930-lu­vul­la koh­ta­si­vat myös les­ta­di­o­laisk­ris­tit­ty­jä.

− Kar­ko­tuk­sien ta­voit­tee­na oli es­tää us­kon le­vi­ä­mi­nen, mut­ta käy­tän­nös­sä kävi päin­vas­toin: kris­til­li­syys le­vi­si uu­sil­le paik­ka­kun­nil­le.

Kir­jan lo­pus­sa on Ve­nä­jän lä­he­tys­työn 30-vuo­tis­his­to­riik­ki.

Yl­lä­tys­vau­va ja mui­ta Ju­ma­lan lah­jo­ja

Las­ten­kir­ja Tai­vaan Isän lah­ja on it­se­näi­nen jat­ko-osa vii­me vuon­na jul­kais­tul­le kir­jal­le Min­ne Tai­vaan Isä meni? Uu­des­sa kir­jas­sa Al­va­rin ko­tiin on tu­los­sa yl­lä­tys­vau­va. Kir­ja ker­too myös muis­ta Ju­ma­lan lah­jois­ta: ys­tä­vyy­des­tä, ru­kouk­ses­ta ja us­ko­vais­ten yh­tey­des­tä.

Hää­mu­siik­kia si­säl­tä­väl­lä ää­nit­teel­lä Siu­naa liit­to­am­me esiin­tyy Reis­jär­ven kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton kuo­ro. Si­säl­tö koos­tuu niin tu­tuis­ta kuin har­vem­min kuul­luis­ta lau­luis­ta, jot­ka kä­sit­te­le­vät avi­o­liit­toa, rak­kaut­ta, ko­tia ja elä­män lah­jaa yleen­sä.

Sy­dän va­loa vas­ten -ää­ni­kir­ja pe­rus­tuu tänä ke­vää­nä il­mes­ty­nee­seen ker­to­mu­san­to­lo­gi­aan, joka nos­taa esiin nuor­ten elä­mään liit­ty­viä ajan­koh­tai­sia ai­hei­ta.

Mai­san ja Ker­tun ke­sä­seu­ra­mat­ka -puu­ha­kir­ja si­säl­tää ta­ri­nan su­vi­seu­ra­mat­kas­ta. Sen ohes­sa sii­nä on mo­nen­lai­sia teh­tä­viä, muun mu­as­sa sok­ke­loi­ta, vä­ri­tys­teh­tä­viä ja su­vi­seu­ra­pe­li.

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys