JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuo­ret or­ga­ni­soi­vat myy­jäi­set Es­poos­sa

Uutiset
5.2.2020 12.00

Juttua muokattu:

5.2. 13:21
2020020513212620200205120000

Päi­vik­ki Kela

Kir­joit­ta­ja osal­lis­tui Es­poon rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä nuor­ten jär­jes­tä­miin myy­jäi­siin. Myy­jäis­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen edel­lyt­tää pe­rus­teel­lis­ta taus­ta­työ­tä.

Tam­mi­kui­se­na lau­an­tai-il­ta­na ko­koon­nuim­me toi­mi­ta­lol­lem­me Es­poon Vant­ti­laan myy­jäi­siä viet­tä­mään. Täl­lä ker­ral­la il­lan oli­vat suun­ni­tel­leet ja to­teut­ta­neet lä­hes ko­ko­naan rau­ha­nyh­dis­tyk­sem­me nuo­ret. He ovat vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na ak­ti­voi­tu­neet to­den te­ol­la kan­ta­maan vas­tuu­ta yh­dis­tyk­ses­säm­me. Syk­syl­lä he jär­jes­ti­vät mu­siik­ki-il­lal­li­sen ai­kui­sil­le ja nyt myy­jäi­set. Ti­lai­suuk­sis­ta ker­ty­neil­lä va­roil­la ka­te­taan nuo­ri­so­työn ku­lu­ja ja han­ki­taan ta­va­roi­ta toi­mi­ta­lol­le hei­dän hy­vin­voin­tin­sa tu­ke­mi­sek­si.

Myy­jäis­ten suun­nit­te­lu­työ oli al­ka­nut jo syk­syl­lä. Nuo­ret oli­vat ke­rän­neet jou­kos­taan ryh­män koor­di­noi­maan jär­jes­te­ly­jä. Nuor­ten ta­paa­mi­sis­sa oli rek­ry­toi­tu työ­vuo­ro­lai­sia myy­jäi­siin ja te­ki­jöi­tä myy­tä­vien pal­ve­lu­se­te­lei­den kaut­ta os­tet­ta­vil­le pal­ve­luil­le. Muu­ta­man nuo­ren van­hem­mat oli­vat mu­ka­na aut­ta­mas­sa jär­jes­te­lyis­sä.

Per­jan­tai­na toi­mi­ta­lol­la nupe-il­las­sa osal­lis­tu­jat oli­vat lei­po­neet ries­ko­ja ja lait­ta­neet paik­ko­ja kun­toon. Lau­an­tai­aa­mu­na nuo­ret oli­vat tul­leet po­ru­kal­la lei­po­maan ison sat­sin munk­ke­ja ja val­mis­te­le­maan ruo­kaa. Muu­ta­ma­na sun­nun­tai­na he myi­vät ar­po­ja jo etu­kä­teen seu­ro­jen yh­tey­des­sä. Pai­kan pääl­lä myy­jäi­sis­sä he myi­vät lei­von­nais­ten li­säk­si nuor­ten tar­jo­a­mia pal­ve­lui­ta ku­ten las­ten­hoi­toa, pi­ha­töi­tä ja sii­vous­ta.

Myy­jäi­sis­sä nuo­ret ilah­dut­ti­vat ja viih­dyt­ti­vät myy­jäis­vie­rai­ta eri­lai­sil­la toi­min­ta­pis­teil­lä ku­ten la­se­ram­mun­nal­la, pi­pa­rei­den ko­ris­te­lul­la ja mi­ni­gol­fil­la. Muu­ta­mat nuo­ret oli­vat myös lei­po­neet her­kul­li­sia kak­ku­ja, jot­ka huu­to­kau­pat­tiin il­lan lo­puk­si. Mek­la­ri­na toi­mi­nut Han­nes Huh­dan­pää on ol­lut yk­si myy­jäis­ten kes­kei­sis­tä suun­nit­te­li­jois­ta ja te­ki­jöis­tä. Hä­nen mu­kaan­sa val­mis­te­lut ovat su­ju­neet hy­vin. Nuo­ria on ol­lut help­po saa­da mu­kaan työn­te­koon ja yh­des­sä te­ke­mi­nen on ol­lut hei­dän ker­to­man­sa mu­kaan haus­kaa.

Myy­jäis­ten ruo­ka­puo­li oli niin ikään nuor­ten suun­nit­te­le­ma. He oli­vat eh­dot­to­mas­ti ha­lun­neet tar­jo­ta myy­jäi­sis­sään ham­pu­ri­lai­sa­te­ri­oi­ta jää­te­lö­an­nos­ten kera. Es­poo­lais­ten Saa­ra-Eli­sa ja Ant­ti Pel­to­kor­ven mie­les­tä täl­lai­nen tar­joi­lu oli oi­kein osu­va nuor­ten myy­jäi­sis­sä, ja hou­kut­te­li lap­set­kin in­nol­la syö­mään. He iloit­si­vat näh­des­sään nuo­ret iloi­si­na työn tou­hus­sa mo­nen­lai­sis­sa teh­tä­vis­sä.

Pel­to­kor­vet us­ko­vat, et­tä täl­lai­nen ta­pah­tu­ma lä­hen­tää nuo­ria myös kes­ke­nään ja an­taa heil­le hy­vän mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua en­nes­tään eh­kä tun­te­mat­to­miin­kin oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen nuo­riin. Saa­ra-Eli­sa Pel­to­kor­pi muis­te­lee omia nuo­ruus­vuo­si­aan ja ker­too, kuin­ka hän it­se­kin naut­ti po­ru­kal­la te­ke­mi­ses­tä. Us­ko­vais­ten ys­tä­vien kans­sa teh­dyis­tä tem­pauk­sis­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työn hy­väk­si on jää­nyt mu­ka­via muis­to­ja.

Iloit­sen, et­tä uu­si su­ku­pol­vi­kin on kas­va­mas­sa pal­ve­le­maan toi­sia us­ko­vai­sia va­paa­eh­toi­ses­ti ja hy­väl­lä mie­lel­lä. Roh­kai­sem­me mui­den­kin rau­ha­nyh­dis­tyk­sien nuo­ria osal­lis­tu­maan ak­tii­vi­ses­ti työ­teh­tä­viin ja sitä kaut­ta esi­mer­kik­si ker­ryt­tä­mään va­ro­ja vaik­ka­pa nuo­ri­so­työn hy­väk­si.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys