JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuor­ten hy­vin­voin­tia tu­ke­va han­ke käyn­nis­tyy Ou­lun Di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sel­la

Uutiset
24.2.2017 8.46

Ou­lun Di­a­ko­nis­sa­lai­tos käyn­nis­tää ke­vääl­lä 2017 Va­mos-hank­keen, jos­sa vah­vis­te­taan kou­lu­tuk­sen ja työ­e­lä­män ul­ko­puo­lel­la ole­vien nuor­ten toi­min­ta- ja työ­ky­kyä sekä osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia.

Va­mos-hank­kees­sa ra­ken­ne­taan syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vil­le nuo­ril­le ko­ko­nais­val­tais­ta ja mo­ni­am­ma­til­lis­ta tu­kea elä­män­hal­lin­taan. ODL:n di­a­ko­ni­a­joh­ta­ja Pek­ka Asi­kai­sen mu­kaan ta­voit­tee­na on opis­ke­lu- ja työ­e­lä­mä­val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­nen sekä se, et­tä nuo­ri sai­si tu­le­vai­suu­den, joka ra­ken­tuu it­se­näi­sel­le ja kes­tä­väl­le poh­jal­le.

Va­mok­ses­sa mal­lin­ne­taan ja juur­ru­te­taan eri­lais­ten pal­ve­lu- ja tu­ki­jär­jes­tel­mien yh­teis­toi­min­taa, jot­ta nuor­ten tuen tar­pei­siin voi­tai­siin vas­ta­ta yh­del­tä luu­kul­ta ko­ko­nais­val­tai­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti. Han­ke toi­mii vuo­si­na 2017–2018 Hel­sin­gis­sä, Es­poos­sa, Kuo­pi­os­sa, Tu­rus­sa ja Ou­lus­sa.

Va­mos on osa Nuo­ri­so­ta­kuu­ta yh­tei­sö­ta­kuun suun­taan -kär­ki­han­ket­ta. Tuon kär­ki­hank­keen ta­voit­tee­na on tu­kea nuor­ten elä­män­hal­lin­taa, opin­to­pol­ku­jen ra­ken­ta­mis­ta ja työl­lis­ty­mis­tä. Sii­nä sy­ven­ne­tään myös yh­teis­työ­tä nuor­ten tu­ke­mi­ses­sa ja koo­taan hy­vät toi­min­ta­ta­vat hyö­dyn­net­tä­väk­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti.

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt Va­mos-hank­keel­le rei­lun 2,5 mil­joo­nan eu­ron avus­tuk­sen.

Ku­vi­tus­ku­va: Heik­ki Vuo­no­ka­ri

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys