JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Nuor­ten vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kir­kos­sa kas­va­vat

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
8.11.2019 13.19

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211023420191108131900

Kon­fir­moi­dut, al­le 29-vuo­ti­aat nuo­ret pää­se­vät vai­kut­ta­maan seu­ra­kun­tien kaik­keen toi­min­taan ja pää­tös­ten val­mis­te­luun. Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi muu­to­se­si­tyk­sen, jon­ka mu­kaan jo­kai­seen seu­ra­kun­taan tu­lee pe­rus­taa nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä.

Pai­kal­li­nen seu­ra­kun­ta saa va­paat kä­det miet­tiä yh­des­sä nuor­ten kans­sa ryh­mien ko­koon­pa­non, ai­ka­tau­lut ja esi­mer­kik­si sen, pe­rus­te­taan­ko yh­tei­nen ryh­mä naa­pu­ri­seu­ra­kun­nan kans­sa.

– Tämä on val­ta­van hie­no as­kel eteen­päin. Tämä pää­tös tu­lee muut­ta­maan kirk­koa enem­män kuin osaam­me ar­va­ta­kaan, kir­kon kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den joh­ta­ja Jar­mo Kok­ko­nen Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­ta iloit­see.

– Nuor­ten ja nuor­ten ai­kuis­ten osal­li­suut­ta on eri ta­voin pyö­ri­tel­ty kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa jo vuo­si­kym­me­niä. Nyt ai­ka on vih­doin kyp­sä sil­le, et­tä nuo­ret näh­dään seu­ra­kun­ta­lai­si­na yh­den­ver­tai­si­na ai­kuis­ten kans­sa, hän jat­kaa.

Nuo­ret osa­na yh­tei­söä

Muu­tos täy­den­tää ja tu­kee lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia ja seu­ra­kun­tien lap­si­a­si­a­hen­ki­löi­den toi­min­taa. Ai­em­min kir­kos­sa on jo hy­väk­syt­ty 16-vuo­ti­ai­den ää­ni­oi­keus seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa.

– Haa­gas­sa toi­mii nuor­ten par­la­ment­ti pai­kal­li­ses­ti sekä ro­vas­ti­kun­nal­li­ses­ti. Par­la­ment­ti­toi­min­nan myö­tä nuo­ret saa­vat mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa konk­reet­ti­ses­ti. Kun nuo­ri tun­tee ole­van­sa tär­keä osa yh­tei­söä, jos­sa hä­neen luo­te­taan, hän myös tu­le­vai­suu­des­sa ha­lu­aa kuu­lua jä­se­ne­nä tä­hän yh­tei­söön, ker­too Haa­gan seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Jen­ni Su­rak­ka.

– Meil­lä toi­mii Nuor­ten hal­li­tus, eli NuHa. Hal­li­tus ide­oi uut­ta, ajaa nuor­ten etu­ja seu­ra­kun­nas­sa sekä on mu­ka­na nuor­ten viik­ko­toi­min­nas­sa yh­des­sä työn­te­ki­jöi­den kans­sa. Ryh­mä in­nos­taa ja roh­kai­see työn­te­ki­jöi­den kans­sa mui­ta nuo­ria ot­ta­maan vas­tuu­ta eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa ja teh­tä­vis­sä, Uu­den­kau­pun­gin seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Päi­vi Aal­to­nen ker­too.

Ku­vi­tus­ku­va: Art­tu Ala­saa­re­la

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys