JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Odo­tet­tu me­di­ao­pas tuo apua äly­lai­te­ar­keen

Päivämies
Uutiset
23.5.2019 6.49

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443720190523064900

Mo­nia hy­viä me­di­a­kas­va­tuk­seen liit­ty­viä op­pai­ta on jo ole­mas­sa, mut­ta yleen­sä niis­sä ei ole huo­mi­oi­tu hen­gel­lis­tä nä­kö­kul­maa.

SRK on vas­tan­nut lap­si­per­hei­den tar­pei­siin ja koon­nut van­hem­mil­le suun­na­tun op­paan Me­dia mei­dän per­hees­sä. Opas löy­tyy Las­ten­pol­ku-verk­ko­si­vuil­ta Kas­vat­ta­jal­le-osi­os­ta.

Ai­na voi pu­hua

Op­paan koon­neen SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­jan Pek­ka Kai­nu­an mu­kaan kes­kei­nen vies­ti on kes­kus­te­luun roh­kai­se­mi­nen.

– Lap­set ja nuo­ret tör­mää­vät eri­lai­siin il­mi­öi­hin ja so­pi­mat­to­miin­kin si­säl­töi­hin, vaik­ka em­me ha­lu­ai­si. Tämä ta­pah­tuu yleen­sä yhä nuo­rem­pa­na. Tär­keä vies­ti lap­sil­le oli­si se, et­tä min­kä ta­han­sa asi­an koh­taa, van­hem­mil­le saa ja pi­tää tul­la ker­to­maan.

Vink­ke­jä po­lii­sil­ta

Me­di­ao­pas an­taa vink­ke­jä ter­vey­teen ja elä­män­hal­lin­taan äly­lait­tei­den kans­sa. Se opas­taa hai­tal­lis­ten me­di­a­si­säl­tö­jen ja ikä­ra­jo­jen mää­rit­te­lys­sä. Esil­lä ovat myös esi­mer­kik­si ruu­tu­ai­ka, net­ti­kiu­saa­mi­nen ja van­hem­pien esi­merk­ki. ”Jos äi­ti, isä tai muu lap­sel­le lä­hei­nen ai­kui­nen näyt­täy­tyy jat­ku­vas­ti pu­he­lin kä­des­sä, lap­si ot­taa mal­lia esi­mer­kis­tään.”

Kai­nua nos­taa op­paas­ta esiin eri­tyi­sen ajan­koh­tai­si­na po­lii­sin vin­kit so­men­käyt­töön.

– Tur­val­li­suus ja yk­si­tyi­syys ver­kos­sa ovat tär­kei­tä asi­oi­ta, liit­ty­en vaik­ka­pa vii­me ai­koi­na esiin­ty­nee­seen groo­ming-il­mi­öön.

Toi­vei­den pe­rus­teel­la tuo­tet­tu

SRK:n me­di­ao­pas si­säl­tää eri­lai­sia, muun mu­as­sa Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­lii­ton van­hem­pain­ne­tis­tä poi­mit­tu­ja asi­an­tun­ti­ja-ar­tik­ke­lei­ta.

– Koos­tees­sa on py­rit­ty sii­hen, et­tei se oli­si ris­ti­rii­das­sa va­kau­muk­sem­me kans­sa.

Ai­hees­ta on teh­ty ai­em­min­kin op­pai­ta, joi­ta saa esi­mer­kik­si neu­vo­lois­ta tai kou­luis­ta. On­gel­mak­si on Kai­nu­an mu­kaan osoit­tau­tu­nut se, et­tä op­paat ei­vät ta­voi­ta per­hei­tä ja niis­sä saat­taa ol­la us­ko­vais­ten ar­vois­ta poik­ke­a­via neu­vo­ja.

– Lap­si- ja nuo­ri­so­työ­hön sekä per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­hön on tul­lut toi­vei­ta me­di­aa, pe­le­jä, vi­de­oi­ta ja so­mea kä­sit­te­le­väs­tä op­paas­ta.

Asen­taa­ko ra­joi­tu­soh­jel­ma?

Opas ei ole läh­tö­koh­tai­ses­ti hen­gel­li­nen ope­tus­ma­te­ri­aa­li.

– Toki toi­vee­na on, et­tä tämä osal­taan li­säi­si kes­kus­te­lu­ja ko­to­na me­di­as­ta en­nen kaik­kea sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, mi­ten var­jel­lum­me us­ko­mas­sa, Kai­nua taus­toit­taa.

Opas toi­mii hä­nen mu­kaan­sa yh­te­nä li­sä­o­sa­na vaik­ka­pa rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­des­sa, jos­sa me­dia on ai­hee­na.

– Ti­lai­suu­des­sa voi­si ol­la hyvä käy­dä sa­mal­la läpi sitä, mi­ten eri­lai­sia es­to- ja ra­joi­tu­soh­jel­mia voi asen­taa lap­sen pu­he­li­mel­le, Kai­nua vink­kaa.

Seu­raa­va vih­ko päih­teis­tä

SRK:n per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn tii­mit ovat osal­lis­tu­neet op­paan te­koon kes­kus­te­le­mal­la sen ai­heis­ta. Kai­nu­an li­säk­si op­paas­sa nä­kyy toi­mit­ta­ja Ee­va Poh­jo­lan ja graa­fi­sen suun­nit­te­li­jan Eli­se Luok­ka­nen-Pyl­vä­näi­sen kä­den­jäl­ki.

SRK ai­koo tuot­taa ar­jen van­hem­muu­den tu­ke­mi­sen sar­jaan li­sää vih­ko­sia.

– Seu­raa­va­na oli­si suun­nit­teil­la opas tee­mas­ta päih­teet ja rait­tius. Se­kin kos­ket­taa mo­nia us­ko­vai­sia ko­te­ja, per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn asi­an­tun­ti­ja to­te­aa.

Teks­ti: Päi­vi Mar­ti­kai­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 22.5.2019

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys