JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Oli­si ol­lut kymp­pi, jos lei­ri oli­si ol­lut pi­dem­pi”

Uutiset
15.10.2020 7.30

Juttua muokattu:

15.10. 10:24
2020101510243220201015073000

Päi­vä­mies

Men­neen ke­sän rip­pi­kou­lu­lai­set an­toi­vat ko­ke­mas­taan kii­tos­ta, vaik­ka lei­rit jäi­vät ly­hyik­si.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko ra­por­toi lo­ka­kuun alus­sa pa­lau­tet­ta seu­ra­kun­nan rip­pi­kou­luis­ta. Pa­lau­te­ky­se­lyyn oli vuo­den 2020 rip­pi­kou­luis­ta vas­tan­nut liki 16 000 nuor­ta, ja ar­vo­sa­nak­si muo­dos­tui 9-.

Kii­tet­tä­vä suo­ri­tus

Niin ikään Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) teki ky­se­lyn men­neen ke­sän lei­ri­läi­sil­le. Sii­hen vas­ta­si 573 nuor­ta, jois­ta 244 an­toi lei­ril­leen ar­vo­sa­nak­si kym­me­nen. Kes­ki­mää­räi­nen ar­vo­sa­na vas­taus­ten pe­rus­teel­la oli va­jaa yh­dek­sän eli li­ki­main sama kuin seu­ra­kun­nan lei­reil­tä.

Ky­se­lys­sä vas­taa­jaa pyy­det­tiin ar­vi­oi­maan lei­rin­sä sekä ker­to­maan, mikä siel­lä oli pa­ras­ta.

Ra­joi­tuk­sil­la oli myös myön­tei­siä seu­rauk­sia

Seu­ra­kun­nan tä­män vuo­den rip­pi­lei­ri­toi­min­ta on osin yhä kes­ken, mut­ta SRK sai lei­rit jär­jes­tet­tyä ke­sän ai­ka­na ly­hen­net­ty­nä ja kah­tia ja­et­tu­na. Moni vas­taa­ja har­mit­te­li lei­rin ly­hyyt­tä: ”Oli­si ol­lut kymp­pi, jos lei­ri oli­si ol­lut pi­dem­pi.”

– Oli­si­han se nor­mi pi­tui­nen lei­ri ol­lut ki­vem­pi, mut se pie­nem­pi ryh­mä oli ihan kiva, kos­ka pys­tyi tu­tus­tu­maan toi­siin pa­rem­min, ker­too Kal­li­os­sa rip­pi­lei­rin­sä käy­nyt Lil­ja Kä­mä­räi­nen.

– Oli mu­ka­va ha­vai­ta ja ko­kea, et­tä nuo­ret tu­li­vat in­nol­la poik­keu­so­lois­sa jär­jes­te­tyil­le lei­reil­le, kom­men­toi Pet­ri Luk­ka, rip­pi­kou­lu­työn te­o­lo­gi, joka toi­mi useil­la ku­lu­neen ke­sän lei­reil­lä pap­pi­na ja etä­o­pet­ta­ja­na.

– Pääl­lim­mäi­se­nä ha­vain­to­na oli kui­ten­kin nuor­ten kii­tol­li­suus rip­pi­lei­ril­le pää­se­mi­ses­tä. Lei­reil­lä oli nä­ky­vis­sä myös se, et­tä ha­lut­tiin ol­la pal­jon yh­des­sä, yh­te­nä ryh­mä­nä.

Luk­ka mai­nit­see, et­tä ra­joi­tuk­set oli lei­reil­lä oh­jeis­tet­tu hy­vin ja sel­ke­äs­ti.

– Myös nuo­ret nou­dat­ti­vat kuu­li­ai­ses­ti ja hy­vin an­net­tu­ja oh­jei­ta.

Lue ai­hees­ta li­sää tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä.

16.5.2021

Jee­sus ru­koi­li ja sa­noi: "Sen kirk­kau­den, jon­ka sinä olet an­ta­nut mi­nul­le, olen minä an­ta­nut heil­le, jot­ta he oli­si­vat yh­tä, niin kuin me olem­me yh­tä." Joh. 17:22

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Toi­sen­lai­ses­sa va­los­sa

Mi­ka­e­lan per­hees­sä ei pal­jon pu­hu­ta asi­ois­ta. Teh­dään töi­tä, käy­dään kou­lua. Mut­ta jos­sain pin­nan al­la on sa­lai­suus, joka saa äi­din hy­räi­le­mään su­ru­mie­li­ses­ti ja Mi­ka­e­lan sil­mäi­le­mään tar­kem­min muu­ta­mia nuo­ria kou­lun käy­tä­vil­lä ja ruo­ka­las­sa.

Se­läs­sä au­rin­gon kat­se

An­ni­ka Koi­vu­kan­kaan ru­nois­sa heit­täy­dy­tään nuo­ren elä­män aal­lok­koon, sen iloi­hin ja ki­pui­hin, ko­et­te­le­muk­siin ja ar­jen su­loi­seen tur­vaan – kun on us­ko, jo­hon no­ja­ta ja rin­nal­la saat­ta­jia. Sy­viä tun­to­ja ke­ven­tää rai­kas huu­mo­ri: ”Kun­pa voi­sin aset­tua het­kek­si koi­ran turk­kiin. / Tun­tea sen läm­mön / kar­ku­mat­ko­jen tuok­sun / ja myl­lä­tyn kuk­ka­pen­kin ilon. Pai­jaa­via sor­mia riit­täi­si.”

Ome­na­pos­ki ja Nal­le Kar­hu­nen

Kah­dek­san­vuo­ti­as Nal­le Kar­hu­nen on kuu­si­vuo­ti­aan Nu­pun eli Ome­na­pos­ken vii­sas, kilt­ti ja hel­lä iso­ve­li. Jos­kus Nal­le käyt­täy­tyy kuin tal­viu­nil­taan he­rä­tet­ty hur­ja ja äk­ki­pi­kai­nen kar­hu. Sil­loin Nu­pun on pa­ras­ta läh­teä ulos tai lait­taa oman huo­neen ovi vi­sus­ti kiin­ni.

Ta­kai­sin Isän ko­tiin

Kir­joit­ta­jat eri puo­lil­ta maa­il­maa ker­to­vat sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut hei­dät val­ta­kun­taan­sa. Ker­to­muk­sia yh­dis­tää ko­ke­mus ko­tiin­pa­luus­ta, Raa­ma­tun mu­kai­sen us­kon löy­ty­mi­ses­tä ja us­ko­vais­ten vä­li­ses­tä rak­kau­des­ta.

Ke­tun­po­jat ja Ja­gu­ar-mies