JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

On­ko si­nul­la ko­ke­muk­sia lap­set­to­muu­des­ta?

Uutiset
4.1.2016 7.10

KUVA: MATIAS HAARANIEMI

Lap­set­to­muus kos­ket­taa yhä use­am­paa ih­mis­tä. Kes­kuu­des­sam­me on mo­nen­lai­sia per­hei­tä. Kaik­kiin per­hei­siin Tai­vaan Isä ei toi­veis­ta ja ru­kouk­sis­ta huo­li­mat­ta ole suo­nut lap­sia.

Ai­na ei ole help­poa ol­la lap­set­to­ma­na yh­tei­sös­sä, jon­ka tun­nus­merk­ki­nä ovat isot per­heet. Myös esi­mer­kik­si työ­yh­tei­sös­sä voi jou­tua ti­lan­tee­seen, jos­sa jou­tuu se­lit­tä­mään eri­lai­suut­taan ja toi­saal­ta voi ol­la ti­lan­tei­ta, jois­sa yh­tei­sö oi­val­taa sen, et­tä lap­set ei­vät ole it­ses­tään­sel­vyys.

Tut­tu ul­ko­puo­li­suu­den tun­ne

Lap­set­to­muus on sub­jek­tii­vi­nen ko­ke­mus. Usein lap­set­to­muus ko­e­taan psy­ko­so­si­aa­li­se­na krii­si­nä, jos­sa ih­mi­nen et­sii it­se­ään ja elä­män tar­koi­tus­ta.​ Lap­se­ton avi­o­pa­ri voi ko­kea riit­tä­mät­tö­myyt­tä, voi­mat­to­muut­ta ja heik­kout­ta. Oma ih­mi­sar­vo voi ol­la hu­kas­sa ja iden­ti­tee­tin löy­tä­mi­nen vai­ke­aa.

Esi­mer­kik­si omas­sa ko­ti­sii­o­nis­sa on tär­ke­ää huo­ma­ta eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vat ih­mi­set. Ul­ko­puo­li­suu­den tun­ne voi ol­la hy­vin tut­tu. Mo­nes­ti on työn ta­ka­na läh­teä si­sa­ril­taan, kos­ka niis­sä luon­nol­li­ses­ti kes­kus­te­lu on usein syn­ny­tys­ten ja mui­den lap­siin liit­ty­vien asi­oi­den vä­rit­tä­mää. Lap­set­to­ma­na voi ol­la vai­kea läh­teä myös äi­tien­päi­vä- ja isän­päi­vä­juh­laan – su­vi­seu­rat­kin saat­ta­vat ol­la ko­et­te­le­mus­ten tem­mel­lys­kent­tä­nä.

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Mis­tä lie­vi­tys­tä ki­puun?

Lap­set­to­muu­des­ta pu­hu­mi­nen voi aut­taa eteen­päin. Am­mat­ti­lais­ten ja lä­heis­ten tuki on tär­ke­ää.

Elä­män an­ta­ja on tai­vaal­li­nen Isäm­me. Hä­neen tur­va­ten ja hä­nen voi­maan­sa luot­ta­en voi sel­vi­tä lap­set­to­muu­den ki­vuis­ta. Toi­von nä­kö­a­la on aut­ta­mas­sa vai­keil­la het­kil­lä.

Jo­kai­sen elä­mäl­lä on tar­koi­tuk­sen­sa ja voim­me toi­mia ar­jes­sam­me mer­kit­tä­vis­sä teh­tä­vis­sä. Esi­mer­kik­si työn­sä puit­teis­sa voi ol­la las­ten kans­sa te­ke­mi­sis­sä ja saa­da si­säl­töä elä­mään.

Iloa voi saa­da vaik­ka­pa si­sa­rus­ten lap­sis­ta ja kum­mi­lap­sis­ta. Myös si­jais-, adop­tio- tai tu­ki­van­hem­muus voi ol­la rat­kai­su­na lap­set­to­muu­den ki­pui­luun.

KUVA: KARI VENGASAHO

On­ko si­nul­la ko­ke­muk­sia lap­set­to­muu­des­ta?

Pyy­dän si­nua, avi­o­lii­tos­sa ole­va, bi­o­lo­gi­ses­ti lap­se­ton nai­nen kir­joit­ta­maan mi­nul­le lap­set­to­muu­den he­rät­tä­miä aja­tuk­si­a­si, tun­tei­ta­si ja ko­ke­muk­si­a­si koh­taa­mi­sis­ta yh­tei­sön si­säl­lä. Voit kir­joit­taa va­paa­muo­toi­ses­ti tai käyt­tää apu­na seu­raa­via ky­sy­myk­siä:

Mi­ten koet oman lap­set­to­muu­te­si? Mil­lai­sia tun­tei­ta lap­set­to­muus on he­rät­tä­nyt it­ses­sä­si? Mi­ten lap­set­to­muus on vai­kut­ta­nut nai­seu­tee­si ja yli­pää­tään elä­mää­si?

Opis­ke­len Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa so­si­aa­li­työn mais­te­ri­o­pin­to­ja. Teen par­hail­laan pro gradu -tut­kiel­maa, jos­sa tar­kas­te­len lap­set­to­muut­ta toi­seu­den nä­kö­kul­mas­ta. Ke­rään tut­ki­mu­sai­neis­tok­si nais­ten kir­joi­tuk­sia oma­koh­tai­sis­ta ko­ke­muk­sis­taan.

Kir­joi­tus­pyyn­töön toi­von vas­tauk­sia 31.1.2016 men­nes­sä. Voit kir­joit­taa ni­met­tö­mäs­ti tai ni­mel­lä­si.

Ai­neis­toa tu­len kä­sit­te­le­mään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Ai­neis­toon ei ole pää­syä li­säk­se­ni ke­nel­lä­kään muul­la ei­kä kir­joit­ta­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä voi tun­nis­taa val­miis­ta tut­kiel­mas­ta. Kos­ka ai­neis­to on ar­vo­kas ja asia tär­keä, pyy­dän tut­kiel­ma­ni ohel­la mah­dol­li­suut­ta käyt­tää ai­neis­toa mah­dol­li­seen jat­ko­tut­ki­muk­seen tai muu­hun kir­jal­li­seen jul­kai­suun. Il­moi­tat­han kir­joi­tuk­se­si yh­tey­des­sä suos­tu­muk­se­si tä­hän mah­dol­li­seen ai­neis­ton jat­ko­käyt­töön.

Kir­joi­tuk­set voit lä­het­tää mi­nul­le säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen:

Koi­vu­la.Mai­ja.R@stu­dent.uta.fi

tai pos­tit­se osoit­tee­seen

Mai­ja Koi­vu­la, Mä­ki­lam­min­tie 7, 61470 Ki­ti­no­ja

Teks­ti: Mai­ja Koi­vu­la

KUVA: HETA VESAMäKI

Lap­set­to­muus

- yk­si suu­rim­mis­ta haas­teis­ta, joi­ta ih­mi­nen voi koh­da­ta elä­mäs­sään


- kos­ket­taa ko­ki­jaan­sa use­al­la elä­mä­na­lu­eel­la

- voi joh­tua joko mie­hes­tä, nai­ses­ta tai mo­lem­mis­ta – syy­tä ei ai­na löy­de­tä 


- vuo­sit­tain noin 3000 uut­ta pa­ria ha­kee Suo­mes­sa lää­ke­tie­teel­lis­tä apua

- lap­set­to­muus­hoi­to aut­taa noin 80 % hoi­toon tu­le­vis­ta lap­set­to­mis­ta saa­maan toi­vo­man­sa lap­sen

Läh­teet:

Vä­es­tö­lii­ton in­ter­net-si­vut

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen in­ter­net­si­vut

Tie­toa ja tu­kea:

Sim­puk­ka – lap­set­to­mien yh­dis­tys

Lue li­sää 30.12. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

28.2.2020

Sy­vyy­des­tä minä huu­dan si­nua, Her­ra. Her­ra, kuu­le mi­nun ää­ne­ni. Ps. 130:1-2

Viikon kysymys