JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

On­ko si­nul­la rau­ha sy­dä­mes­sä­si?

Uutiset
27.8.2020 6.00

Juttua muokattu:

26.8. 15:50
2020082615500020200827060000
Porin rauhanyhdistykselle seuroihin tultaessa desinfioitiin kädet. Tervehdykset vaihdettiin kättelemisen sijaan nyökytysten ja hymyjen kera.

Porin rauhanyhdistykselle seuroihin tultaessa desinfioitiin kädet. Tervehdykset vaihdettiin kättelemisen sijaan nyökytysten ja hymyjen kera.

Elina Peltomaa

Porin rauhanyhdistykselle seuroihin tultaessa desinfioitiin kädet. Tervehdykset vaihdettiin kättelemisen sijaan nyökytysten ja hymyjen kera.

Porin rauhanyhdistykselle seuroihin tultaessa desinfioitiin kädet. Tervehdykset vaihdettiin kättelemisen sijaan nyökytysten ja hymyjen kera.

Elina Peltomaa

Eli­na Pel­to­maa

Pori

Ju­ma­lan luo ei ole vaih­to­eh­toi­sia tei­tä. Vain Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­sä on tie tai­vaa­seen.

Sun­nun­tai­na Po­rin Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen seu­rois­sa pal­ve­lus­vuo­ros­sa oli Lau­ri Pel­ko­nen. Hän saar­na­si Mat­teuk­sen evan­ke­liu­min poh­jal­ta (6:13–). Hä­nen pu­hees­saan muis­tu­tet­tiin Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa asu­mi­sen tär­key­des­tä ja ian­kaik­ki­suu­den nä­kö­a­lois­ta.

– On­ko si­nul­la sel­lai­nen rau­ha sy­dä­mel­lä­si, jol­loin Ju­ma­la näyt­täy­tyy si­nul­le rak­kaa­na isä­nä ei­kä an­ka­ra­na tuo­ma­ri­na? Täl­löin saat huo­lis­sa­si kään­tyä le­py­te­tyn Isän puo­leen et­kä tule tor­ju­tuk­si, Pel­ko­nen saar­na­si.

Pel­ko­nen myös ker­ta­si sitä, mi­ten Raa­ma­tun mu­kaan puhe ris­tis­tä on us­ko­vai­sel­le au­tu­aak­si te­ke­vä voi­ma, mut­ta muil­le se on hul­luut­ta.

– Paa­va­li­kin toi ko­rint­ti­lai­sil­le pu­hu­es­saan esil­le sen, et­tä vain Jee­suk­sen so­vi­tus­työs­sä on tie tai­vaa­seen, Pel­ko­nen ker­toi.

Kun­nia kuu­luu Ju­ma­lal­le

Pel­ko­nen roh­kai­si kuu­li­joi­ta muis­tut­ta­mal­la, et­tä Ju­ma­lan sa­nan mu­kaan juu­ri hen­gel­li­ses­ti vai­vai­set ovat au­tu­ai­ta. Tä­män maa­il­man kun­nia ruok­kii kyl­lä van­haa osaam­me, mut­ta sel­lai­nen kun­nia on ka­to­a­vaa.

– Isä mei­dän -ru­kous­kin oh­jaa mei­tä an­ta­maan kun­ni­an vain sil­le, jol­le kun­nia kuu­luu eli Ju­ma­lal­le, seu­ra­pu­hees­sa to­det­tiin.

Van­hal­le osal­le ei myös­kään ai­na sovi Ju­ma­lan lap­seu­den tun­nus­ta­mi­nen.

– Näin syk­syl­lä kou­lu­jen alet­tua ja ai­kuis­ten töi­den taas jat­kut­tua jou­dum­me ti­lan­tei­siin, jois­sa meil­tä saa­te­taan ky­syä elä­män­va­lin­nois­tam­me. Meil­tä saa­te­taan ky­syä, olet­ko us­ko­vai­nen. Oma­tun­tom­me neu­voo mei­tä vas­taa­maan to­tuut­ta vaa­lien, vaik­kei se oli­si­kaan help­poa, poh­dis­ke­li Pel­ko­nen pu­hees­saan.

Tai­vaas­sa iloi­taan

Pu­heen­sa päät­teek­si Pel­ko­nen ker­toi ver­tauk­sen ian­kaik­ki­suu­des­ta: Jos lin­tu kul­jet­taa hiek­ka­ran­nal­ta yh­den ki­ven­mu­run ker­ral­laan no­kas­saan, ran­ta on jo­nain päi­vä­nä tyh­jä. Tai­vai­nen ian­kaik­ki­suus sen si­jaan jat­kuu ai­na ei­kä pää­ty mil­loin­kaan.

– Ja ku­ten Raa­mat­tu lu­paa, tai­vaas­sa ei muu­ta teh­dä­kään kuin iloi­taan. Sik­si kan­nat­taa jat­kaa us­kon va­el­lus­ta lop­puun saak­ka, Pel­ko­nen ke­hot­ti.

Lue li­sää 2.9. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys