JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opil­li­sia ar­tik­ke­lei­ta ja al­ku­soit­to­ja – kuu­si uut­ta te­os­ta jul­kis­tet­tiin

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
28.6.2018 18.52

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275820180628185200

Su­vi­seu­rois­sa on tä­nään jul­kis­tet­tu kuu­si uut­ta tuo­tet­ta: vii­si kir­jaa ja kuo­ro­ää­ni­te. Jul­kis­ta­mis­pu­hees­saan SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Sep­pä­nen kiit­ti läm­pi­mäs­ti te­os­ten te­ki­jöi­tä.

Hän to­te­si, et­tä SRK:n jul­kai­suil­la on tar­koi­tus he­rät­tää ja tu­kea us­ko­ne­lä­mää.

– Pää­vies­tim­me on se, et­tä rau­ha­ton sy­dän löy­tää to­del­li­sen rau­han ja le­von vain yh­tey­des­sä Ju­ma­laan. Ker­rom­me us­kon sa­lai­suu­des­ta, jos­ta sen löy­tä­jät iloit­se­vat ja ovat on­nel­li­sia, hän sa­noi.

Sep­pä­nen ker­toi, et­tä SRK:n kir­jo­jen vuo­sit­tai­nen ko­ko­nais­me­nek­ki on lä­hes 50 000 kap­pa­let­ta ja ää­nit­tei­den noin 30 000 kap­pa­let­ta.

– Niis­tä saa­ta­val­la tuo­tol­la tu­e­taan eri puo­lel­la teh­tä­vää lä­he­tys­työ­tä ja nuo­ri­so­työ­tä, hän to­te­si.

Mo­ni­puo­li­sia tuot­tei­ta

Jul­kis­te­tut te­ok­set tar­jo­a­vat mo­nen­lais­ta si­säl­töä. Kir­ja Kris­tus on sama ei­len, tä­nään ja ikui­ses­ti an­taa tie­toa us­kon pe­rus­teis­ta ja van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen kris­til­li­syy­den ope­tuk­ses­ta. Kir­jas­sa on yh­teen­sä 19 ar­tik­ke­lia, joi­den ai­hei­na ovat muun mu­as­sa "Yk­sin us­kos­ta" ja "Laki ja evan­ke­liu­mi".

Jak­san­ko luot­taa? on vuo­den 2018 ajan­koh­tais­kir­ja, jos­sa on aja­tuk­sia ja ko­ke­muk­sia il­mi­öis­tä, jot­ka haas­ta­vat luot­ta­mus­ta ko­to­na, työ­e­lä­mäs­sä ja laa­jem­min yh­teis­kun­nas­sa.

Tu­kea nuo­ril­le ja lap­sil­le

Nuo­ril­le suun­nat­tu ker­to­mus­ko­ko­el­ma Hei­dän kans­saan kul­je on syn­ty­nyt SRK:n vii­me vuon­na jär­jes­tä­män kir­joi­tus­kil­pai­lun poh­jal­ta. Ker­to­muk­sis­sa on py­rit­ty ta­voit­ta­maan nuor­ten elä­män­ti­lan­tei­ta, ja kir­jan toi­vo­taan tu­ke­van nuor­ten us­ko­ne­lä­mää. Aa­tok­sen sai­raa­la­reis­su on las­ten ku­va­kir­ja, joka aut­taa kä­sit­te­le­mään las­ten sai­raa­la­ko­ke­muk­sia ja -pel­ko­ja.

Al­ku­soi­tot-kir­ja si­säl­tää al­ku­soi­ton jo­kai­seen Sii­o­nin lau­luun. Al­ku­soi­tot ovat 35 mu­sii­kin am­mat­ti­lai­sen tai har­ras­te­li­jan kä­si­a­laa. Kir­jan al­ku­soi­tois­sa pai­not­tuu ly­hyt kes­to ja kol­mi­ää­ni­syys, ja ne ovat soi­tet­ta­vis­sa pi­a­nol­la tai uruil­la il­man jal­ki­o­ta. Mies­kuo­ro­ää­ni­te Her­ra­ni, Va­pah­ta­ja­ni! si­säl­tää vir­siä ja Sii­o­nin lau­lu­ja ope­tus­lap­si­tee­mal­la.

Su­vi­seu­rau­u­tuu­det on esi­tel­ty tar­kem­min vii­kol­la 24 il­mes­ty­neen Päi­vä­mie­hen liit­tee­nä ol­lees­sa jul­kai­su­ku­vas­tos­sa.

Te­ok­sia voi os­taa SRK:n verk­ko­kau­pas­ta tai esi­mer­kik­si Su­vi­seu­ro­jen jul­kai­su­myy­mä­läs­tä.

Kuva: Ju­ha­ni Oja­leh­to

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys