JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­to on pal­ve­lu­kes­kus

Uutiset
31.1.2020 7.55

Juttua muokattu:

31.1. 08:19
2020013108194720200131075500

Mik­ko Ju­vo­nen

Jäm­sä

Opis­tot pal­ve­le­vat koko yh­teis­kun­taa. Kan­sa­no­pis­ton mer­kit­tä­vä ar­vo on, et­tä toi­min­ta pe­rus­tuu läs­nä­o­loon ja kas­vok­kain koh­taa­mi­seen.

Opis­to­vas­tuu­hen­ki­löt puo­li­soi­neen ko­koon­tui­vat kurs­sil­le Jäm­sän Kris­til­li­sel­le Kan­sa­no­pis­tol­le 17.–19. tam­mi­kuu­ta. Opis­to­vas­tuu­hen­ki­löt toi­mi­vat vies­tin­vä­lit­tä­ji­nä opis­to­jen ja taus­ta­yh­tei­sön vä­lil­lä.

– Opis­ton tu­lee vas­ta­ta val­ti­o­val­lan, taus­ta­yh­tei­sön ja opis­ke­li­joi­den odo­tuk­siin, Jäm­sän opis­ton reh­to­ri Juk­ka Pa­lo­la mää­rit­te­li.

Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­nen kah­dek­san­tois­ta vuo­den ikään saak­ka avai­si uu­sia mah­dol­li­suuk­sia, mi­kä­li kan­sa­no­pis­tot pää­si­si­vät mu­kaan kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jien jouk­koon.

– Tä­hän liit­tyi­si myös toi­min­nan va­paut­ta ra­joit­ta­via nä­kö­kul­mia. Suun­ni­tel­mis­sa ole­va kaik­kien kan­sa­no­pis­to­jen yh­tei­nen ope­tus­suun­ni­tel­ma lin­jaa kou­lu­tuk­sen si­säl­töä. Va­paus jär­jes­tää tun­nus­tuk­sel­lis­ta toi­min­taa jää­nee enim­mäk­seen var­si­nai­sen ope­tus­toi­min­nan ul­ko­puo­lel­la ole­viin ai­koi­hin, Pa­lo­la to­te­si.

Kurs­se­ja tar­peen mu­kaan

Opis­tos­ta tu­lee useim­mi­ten mie­leen vuo­si­kurs­si. Se on kui­ten­kin pal­jon muu­ta­kin kuin pe­rus­kou­lun jäl­kei­sen vuo­den opis­ke­lu­paik­ka. Sitä voi­daan pi­tää taus­ta­yh­tei­söä pal­ve­le­va­na kou­lu­tus- ja pal­ve­lu­kes­kuk­se­na. Tar­jon­taan kuu­luu sekä va­paan si­vis­tys­työn kou­lu­tus­ta et­tä taus­ta­yh­tei­sön toi­min­taa pal­ve­le­via kou­lu­tuk­sia. Ly­hyt­kurs­si­toi­min­ta muo­dos­taa kol­man­nek­sen opis­ton toi­min­nas­ta.

– Ly­hyt­kurs­se­ja ha­lu­taan jär­jes­tää sen tar­peen mu­kaan, mitä taus­ta­yh­tei­sö ha­lu­aa. Kun tu­lee aja­tus kurs­sin ide­as­ta, kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä, ly­hyt­kurs­si­vas­taa­va Tuo­mas Tai­pa­le roh­kai­si.

Stra­te­gi­a­työ käyn­nis­sä

Jäm­sän opis­ton ta­lous on ol­lut mo­nen vuo­den ajan tiu­koil­la. Pit­kä­jän­tei­nen ja ta­voit­teel­li­nen työ on nyt tuot­ta­nut tu­los­ta. Var­si­nai­nen toi­min­ta val­ti­o­no­suu­det huo­mi­oi­den on ta­lou­den osal­ta saa­tu hy­vään ta­sa­pai­noon.

Jäm­sän, Reis­jär­ven ja Ra­nu­an opis­tois­sa ol­laan laa­ti­mas­sa uut­ta stra­te­gi­aa vuo­sil­le 2021–2025. Ke­vään ai­ka­na ku­kin opis­to laa­tii oman suun­ni­tel­man­sa, ja yh­tei­nen stra­te­gia ra­ken­ne­taan nii­den poh­jal­ta.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys