JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­toil­la etä­o­pe­tus­ta ko­ro­nan vuok­si

Uutiset
13.3.2020 15.35

Juttua muokattu:

13.3. 16:14
2020031316141320200313153500
Kuvituskuvassa sukututkijakurssin osallistujia vuonna 2011.

Kuvituskuvassa sukututkijakurssin osallistujia vuonna 2011.

SRK:n arkisto

Kuvituskuvassa sukututkijakurssin osallistujia vuonna 2011.

Kuvituskuvassa sukututkijakurssin osallistujia vuonna 2011.

SRK:n arkisto

Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­tot ovat tie­dot­ta­neet tä­nään, et­tä ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si pe­ru­sop­pi­jak­son seu­raa­va ope­tus­jak­so to­teu­te­taan etä­o­pis­ke­lu­na ja ly­hyt­kurs­si­toi­min­taa ei lä­hi­viik­koi­na opis­toil­la jär­jes­te­tä.

Etä­o­pe­tus­ta pe­ru­sop­pi­jak­soil­la

Pe­ru­sop­pi­jak­soon liit­ty­vä etä­o­pis­ke­lu to­teu­te­taan opis­tois­sa seu­raa­vas­ti:

- Jäm­sän Kris­til­li­ses­sä Kan­sa­no­pis­tos­sa pe­ri­o­di 17.–26.3.2020 to­teu­te­taan etä­o­pe­tuk­se­na ja -opis­ke­lu­na.

- Ra­nu­an kris­til­li­ses­sä kan­sa­no­pis­tos­sa ja Reis­jär­ven kris­til­li­ses­sä opis­tos­sa 23.3.2020 al­ka­va opis­ke­lu­jak­so to­teu­te­taan mah­dol­li­ses­ti etä­o­pe­tuk­se­na.

Ku­kin opis­to in­for­moi pe­ru­sop­pi­jak­son etä­o­pe­tuk­ses­ta suo­raan omia opis­ke­li­joi­taan ja van­hem­pia. Ky­sei­sen opis­ke­lu­jak­son ai­ka­na opis­tot seu­raa­vat tii­viis­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen ti­lan­net­ta ja vi­ra­no­mais­mää­räyk­siä sekä päät­tä­vät ope­tus­ta­van jat­kos­ta opis­ke­lu­jak­son jäl­keen.

Ly­hyt­kurs­se­ja ei jär­jes­te­tä opis­toil­la

Ly­hyt­kurs­si­toi­min­taa ei seu­raa­van kol­men vii­kon ai­ka­na (13.3.–5.4.) opis­toil­la jär­jes­te­tä, mut­ta jot­kut ly­hyt­kurs­sit voi­daan to­teut­taa etä­o­pe­tuk­se­na.

Ku­kin opis­to on it­se­näi­ses­ti yh­tey­des­sä kurs­seil­le il­moit­tau­tu­nei­siin.

6.4.2020 jäl­keen jär­jes­tet­tä­vien kurs­sien osal­ta asi­as­ta pää­te­tään ja il­moi­te­taan myö­hem­min.

Vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta nou­da­te­taan

– Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­si­nä kan­sa­no­pis­toi­na nou­da­tam­me vi­ra­no­mais­mää­räyk­siä ja -suo­si­tuk­sia. Hal­li­tus suo­sit­te­lee va­ka­vas­ti har­kit­se­maan eri­lais­ten ko­koon­tu­mis­ten jär­jes­tä­mis­tä ris­ki­ar­vi­oi­den poh­jal­ta. Sa­mal­la tie­dos­tam­me, et­tä mo­nis­sa ko­deis­sa on eri­tyi­nen huo­li sii­tä, et­tä juu­ri si­sä­op­pi­lai­tok­ses­sa, jos­sa asu­taan tii­viis­ti tois­ten opis­ke­li­joi­den kans­sa, tau­ti voi le­vi­tä mo­nel­la tapa, tie­dot­tees­sa to­de­taan.

Op­pi­lai­tos­ten sul­ke­mi­nen vaa­tii vi­ra­no­mais­mää­räyk­sen ei­kä täl­lais­ta mää­räys­tä ole tä­hän men­nes­sä (13.3.2020) tul­lut.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys