JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opistoseuroihin kaivataan lisää työvoimaa

Uutiset
11.5.2022 10.50

Juttua muokattu:

11.5. 10:50
2022051110501320220511105000
Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Suviseurojen kuvapalvelu

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Heikki Alanen (toinen oikealta) koulutti majoitusvalvojia Muhoksen Suviseuroissa vuonna 2019.

Suviseurojen kuvapalvelu

Seu­ra­toi­mi­tus

En­si ke­sän opis­to­seu­ro­jen työ­voi­man ke­ruu on eden­nyt odo­tet­tua hi­taam­min.

Sekä Ra­nu­an et­tä Jäm­sän opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­ois­ta ker­ro­taan, et­tä työ­vuo­ro­ja on va­rat­tu tou­ko­kuun al­kuun men­nes­sä sel­väs­ti ta­voi­tet­ta vä­hem­män.

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Tom­mi Tal­lg­re­nin mu­kaan vas­tuu­a­lu­eel­ta pi­täi­si saa­da etu­kä­teen täy­tet­tyä 70–80 pro­sent­tia työ­vuo­rois­ta. Täl­lä het­kel­lä Ra­nu­an osal­ta on täy­tet­ty­nä noin 50 pro­sent­tia työ­vuo­rois­ta. Va­paa­na on noin 850 työ­vuo­roa.

Jäm­sän opis­to­seu­rois­sa työ­vuo­rois­ta on täy­tet­ty vas­ta noin 20 pro­sent­tia. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Mar­kus Vuor­man mu­kaan ta­voit­tees­ta ol­laan jäl­jes­sä pal­jon.

Reis­jär­vel­lä työ­vuo­rois­ta on tä­hän men­nes­sä täy­tet­ty 58 pro­sent­tia. Va­paa­na on 588 työ­vuo­roa. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Lee­na Si­ka­lan mu­kaan to­teu­tu­maan ol­laan täs­sä vai­hees­sa tyy­ty­väi­siä.

– Tar­koi­tus on ke­sä­kuun alus­sa jär­jes­tää uu­del­leen ak­tii­vi­nen ke­räy­sai­ka.

Epä­var­muus on hi­das­ta­nut

Työ­vuo­ro­jen hi­das­ta täyt­ty­mis­tä se­lit­tää Tal­lg­re­nin mu­kaan osal­taan ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­ma ylei­nen epä­var­muus. Ra­joi­tuk­set ovat hel­lit­tä­neet vas­ta vä­hän ai­kaa sit­ten, ja seu­ra­vie­raat ovat pa­lan­neet hil­jal­leen etä­vas­taa­not­ti­mien ää­rel­tä rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä jär­jes­tet­tä­viin seu­roi­hin.

Mo­nil­la tun­tuu ole­van epä­var­muut­ta ke­sän suun­ni­tel­mis­ta.

Jäm­säs­sä työ­vuo­ro­jen ke­ruu­ta hi­das­taa osal­taan se, et­tä työ­voi­maa han­kin­taan pit­käl­ti sa­mal­ta alu­eel­ta kuin Su­vi­seu­roi­hin.

Tiet­ty va­rau­sas­te on tär­keä

Työ­vuo­ro­jen riit­tä­vän kor­kea va­rau­sas­te jo täs­sä vai­hees­sa ke­vät­tä on kui­ten­kin tär­ke­ää, jot­ta jär­jes­tä­jät saa­vat var­muu­den, et­tä seu­rat voi­daan yli­pää­tään jär­jes­tää.

Ke­säl­lä työ­vuo­roon tu­le­vien hank­ki­mi­nen on Tal­lg­re­nin mu­kaan haas­ta­vam­paa. Osa työ­vuo­rois­ta täy­te­tään joka vuo­si vas­ta opis­to­seu­rois­sa, mut­ta sen va­raan ei voi jät­tää lii­an pal­jon.

Si­ka­lan mu­kaan seu­ra­jär­jes­tä­jät jou­tu­vat te­ke­mään pai­kan pääl­lä no­pei­ta rat­kai­su­ja, jos työ­vuo­rois­ta puut­tuu te­ki­jöi­tä. Pa­him­mil­laan työ­pis­tei­tä jou­du­taan vä­hen­tä­mään tai sul­ke­maan. Se nä­kyy seu­ra­vie­rail­le esi­mer­kik­si pi­dem­pi­nä jo­noi­na.

– Seu­ra­ta­pah­tu­ma on kaik­kien kan­nal­ta to­del­la iloi­nen sil­loin, kun vuo­rois­sa on tar­peek­si vä­keä ja jo­not sekä lii­an vaa­ti­vat työ­vuo­rot voi­daan vält­tää so­pi­val­la työn­te­ki­jä­mää­räl­lä, Tal­lg­ren sum­maa.

Työ vah­vis­taa yh­teis­hen­keä

Kaik­ki kol­me kan­nus­ta­vat seu­ra­vie­rai­ta va­raa­maan työ­vuo­ron hy­vis­sä ajoin.

Tal­lg­ren muis­tut­taa, et­tä työ­vuo­rois­sa on usein hyvä yh­teis­hen­ki ja mu­ka­va tun­nel­ma. Se vah­vis­taa ko­ke­mus­ta sii­tä, et­tä seu­ro­ja jär­jes­te­tään yh­teis­työl­lä.

Hän ke­hot­taa va­lit­se­maan sel­lai­sen työ­vuo­ron, joka tun­tuu it­sel­le mie­lui­sal­ta.

– Saat va­li­ta juu­ri it­se­ä­si kiin­nos­ta­van työn ja ajan. Esi­mer­kik­si seu­ra-tel­tan ko­leh­din kan­to ei ra­si­ta lii­kaa van­hem­pi­a­kaan seu­ra­vie­rai­ta. Tai jos olet no­pea las­ke­maan, ota kas­sa­vuo­ro, niin ka­ve­ri­si voi ot­taa sa­ma­nai­kai­sen vuo­ron. Sil­loin pää­set­te vie­rek­käin työs­ken­te­le­mään.

Si­ka­lan mu­kaan työ­vuo­rois­sa voi saa­da uu­sia tut­tu­ja. Se an­taa myös mah­dol­li­suu­den teh­dä eri­lai­sia työ­teh­tä­viä kuin omas­sa ar­jes­sa.

– Työ­vuo­rois­sa saa uu­sia ko­ke­muk­sia, jot­ka tuo­vat iloa ja in­nos­tus­ta. Työ­vuo­ros­ta tu­lee hyvä mie­li.

Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen työ­vuo­ro­ja voi va­ra­ta osoit­tees­ta https://bit.ly/ra­nua2022

Vuor­man mu­kaan Jäm­sän työ­vuo­roi­hin voi il­moit­tau­tua työ­a­si­a­hen­ki­löi­den kaut­ta.

Reis­jär­ven seu­roi­hin voi il­moit­tau­tua osoit­tees­sa https://su­vi­vuo­rot.fi/sta­tic/reis­jar­vi/in­dex.html tai työ­a­si­a­hen­ki­lön kaut­ta.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys