JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­to­seu­ro­jen pu­heen­vuo­ro kan­nus­ti luot­ta­maan Ju­ma­laan

Uutiset
29.7.2020 14.10

Juttua muokattu:

29.7. 14:12
2020072914122620200729141000

Vesa Jur­mu

Ra­nua

Ju­ma­la an­taa kas­vun hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa us­kon asi­ois­sa niin kuin on an­ta­nut opis­to­työs­sä­kin. Ju­ma­lal­ta voi pyy­tää evan­ke­liu­min näl­kää ja us­kon­voi­mia, to­det­tiin Ra­nu­an opis­to­seu­rois­sa.

Ra­nu­an opis­to­seu­rat lä­he­tet­tiin vii­me vii­kon­lop­pu­na ra­di­os­sa ja ne­tis­sä. Lä­he­tys­paik­ka­na toi­mi SRK:n toi­mis­to Ou­lus­sa.

Seu­ra­oh­jel­maan si­säl­tyi kak­si alus­tus­ta, py­hä­kou­lu ja Ou­lun tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan mes­su, jo­hon opis­to­seu­ra­jär­jes­tä­jät oli­vat kut­su­neet saar­naa­jan. Seu­ro­jen yh­tey­des­sä kuul­tiin myös opis­to­kuu­lu­mi­set niin pe­ru­sop­pi­jak­son kuin ly­hyt­kurs­sien­kin osal­ta.

Seu­ra­tun­nus poh­jau­tui Ko­rin­tin ta­pah­tu­miin

Ta­pio Ku­kon lau­an­tai-il­tai­sen tee­ma­pu­heen­vuo­ron ai­hee­na oli Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen tun­nus ”Ju­ma­la an­taa kas­vun”. Hän suun­ta­si sa­nan­sa eri­tyi­ses­ti nuo­ril­le kuu­li­joil­le aja­tuk­sel­la, et­tä Ju­ma­la avai­si heil­le toi­von nä­kö­a­lo­ja ja luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan. Kuk­ko to­te­si, et­tä Ju­ma­la on an­ta­nut myös opis­to­työl­le kas­vun.

Seu­ra­tun­nuk­sen poh­ja­na on Paa­va­lin kir­je Ko­rin­tin eri­pu­rai­sil­le us­ko­vai­sil­le. Paa­va­li osoit­taa, et­tä Ju­ma­lan työ on kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan voi­mas­sa.

– Kaik­ki olem­me Ju­ma­lan pal­ve­lus­poi­kia ja -tyt­tö­jä, työ­to­ve­rei­ta, ei­kä ku­kaan ole tois­ta suu­rem­pi, Kuk­ko sa­noi.

Hän kan­nus­ti nuo­ria ryh­ty­mään Sii­o­nin työ­hön.

Ju­ma­la aut­taa vai­keuk­sien yli

Kuk­ko ku­va­si nuo­ren elä­män ki­pu­pis­tei­tä: an­taa­ko Ju­ma­lan puo­li­son, mis­sä on opis­ke­lu­paik­ka­ni, saan­ko töi­tä, kel­paan­ko täl­lai­se­na tai olen­ko riit­tä­vä? Li­säk­si ter­veys voi ra­koil­la ja toi­vo ja luot­ta­mus ka­do­ta.

– Yh­des­sä pyy­däm­me, et­tä Ju­ma­la oli­si kär­si­vän nuo­ren ja per­heen vie­rel­lä ja aut­tai­si kat­so­maan elä­män ar­vok­kain­ta asi­aa, us­koa Kris­tuk­sen so­vi­tus­työ­hön. Ki­pu­jen al­ta sai­si nous­ta kii­tos Tai­vaan Isäl­le, et­tä hän on tä­hän as­ti aut­ta­nut.

Kuk­ko muis­ti pu­hees­saan myös nuo­ria, joil­la asi­at ovat hy­vin ja jot­ka ovat ko­ke­neet, et­tä kaik­ki­nai­nen hyvä tu­lee yl­hääl­tä.

To­del­li­nen rau­ha us­kon kaut­ta

Kuk­ko ker­toi rik­kaan nuo­ru­kai­sen ker­to­muk­seen vii­ta­ten elä­män tär­keys­jär­jes­tyk­ses­tä. Pin­ta­lii­to­e­lä­män har­has­sa muu tu­lee hen­ki­lö­koh­tais­ta us­koa tär­ke­äm­mäk­si, ja syn­nin lu­val­li­suus on lä­hel­lä. Saa­te­taan kul­kea us­ko­vais­ten mu­ka­na, mut­ta oma­koh­tai­nen us­ko on ka­don­nut.

– To­del­li­sen elä­män ja rau­han löy­tää kui­ten­kin Jee­suk­sen Kris­tuk­sen so­vi­tus­työs­sä ja hä­nen seu­ra­kun­tan­sa yh­tey­des­sä. Kaik­ki on Ju­ma­lan ar­mos­sa, Kuk­ko pu­hui.

Kas­vua myös krii­sin kaut­ta

Kuk­ko ker­toi nuo­ruu­den ajan krii­sis­tään, kun hän oli maa­il­man syn­ty­te­o­ri­oi­ta op­pies­saan al­ka­nut poh­tia, on­ko Ju­ma­la kai­ken luo­ja. Hän ker­toi saa­neen­sa vas­tauk­sen poh­din­taan­sa myö­hem­min nuor­te­nil­las­sa.

– Täl­lais­ten krii­sien kaut­ta Ju­ma­la usein sel­keyt­tää us­kon asi­oi­ta ja voi an­taa hy­vää kas­vua. Kan­nat­taa ju­tel­la ties­tä ja mat­kas­ta us­ko­vai­sil­le. Ky­se­le­vä saa vas­tauk­sen, ja Ju­ma­la on lu­van­nut kul­jet­taa epäi­le­vää las­taan eteen­päin.

Jos­kus ih­mi­nen jää il­man vas­taus­ta. Sil­loin­kin kris­tit­ty luo­vut­taa asi­an kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan hal­tuun ja epäi­lyk­sis­tä huo­li­mat­ta us­koo, et­tä hä­nen tah­ton­sa on ih­mi­sen par­haak­si.

Tu­kea ja eväi­tä opis­tos­ta

Ku­kon sa­noin mur­heis­sa, epäi­lyk­sis­sä ja huo­lis­sa voi aja­tel­la, et­tä tu­lee an­taa Ju­ma­lal­le ai­kaa ei­kä läh­teä har­hai­le­maan oman on­nen­sa no­jas­sa. Jäl­ki­kä­teen moni asia kir­kas­tuu. Ku­kon mu­kaan on tär­keä muis­taa ti­lan­tei­ta, jois­ta on sel­vit­ty.

Opis­tot tar­jo­a­vat Ku­kon mu­kaan hy­vät puit­teet nuo­rel­le ih­mi­se­nä kas­va­mi­seen ja us­kon oma­koh­tais­tu­mi­seen. Siel­tä nuo­ri saa pal­jon eväi­tä us­koon ja elä­mään. Van­hem­pien tuki nuo­ren elä­mäs­sä on myös tär­ke­ää.

– Voim­me ru­koil­la van­hem­mil­le vii­saut­ta ja ar­mol­li­suut­ta nuo­ren tu­ke­mi­ses­sa.

Ei tar­vit­se epäil­lä

Us­ko­vais­ten ju­lis­ta­ma evan­ke­liu­mi on Ju­ma­lan voi­ma jo­kai­sel­le sen us­ko­val­le au­tuu­dek­si sil­loin­kin, kun ih­mi­nen eh­kä epäi­lee maa­il­man uu­tis­vir­ran kes­kel­lä.

– Älä epäi­le, sil­lä hius­kar­va­kaan ei ti­pah­da Ju­ma­lan tie­tä­mät­tä, ja Ju­ma­la an­taa tu­le­vai­suu­den ja toi­von. On kyse luot­ta­muk­ses­ta, ja us­ko an­taa voi­mia luot­taa, Kuk­ko sa­noi.

Us­ko­vai­nen voi Ab­ra­ha­min ta­voin toi­voa, vaik­ka toi­voa ei ai­na näyt­täi­si ole­van­kaan, ja an­taa Ju­ma­lal­le kun­ni­an. Ru­kouk­ses­sa voi pyy­tää Ju­ma­lal­ta voi­mia, evan­ke­liu­min näl­kää, seu­ra­ha­lu­ja, ja et­tä sai­si omis­taa us­kon lah­jan sy­dä­mes­sään ja ker­ran pääs­tä tai­vaa­seen.

Ly­hen­nel­mä Ta­pio Ku­kon pi­tä­mäs­tä pu­heen­vuo­ros­ta jul­kais­taan tä­män vii­kon print­ti-Päi­vä­mie­hes­sä.


Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton kuu­lu­mi­sia

– Pe­ru­sop­pi­jak­so käyn­nis­tyy sun­nun­tai­na 23.8.2020. Opis­toon oli yli 220 ha­ki­jaa, ja si­sään ote­taan 120 opis­ke­li­jaa, mikä on opis­tol­le mah­tu­va mak­si­mi­mää­rä.

– Kurs­si­toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt. Joi­den­kin yk­sit­täis­ten kurs­sien pi­tä­mis­tä on syy­tä har­ki­ta eri­tyi­sen tark­kaan ris­ki­ryh­mien kan­nal­ta ja seu­ra­ta ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä. Verk­ko­kurs­se­ja on tar­jol­la jat­kos­sa­kin.

– Opis­to on saa­nut uu­den graa­fi­sen il­meen. Sen on suun­ni­tel­lut Juk­ka Kle­met­ti.

– Tänä vuon­na opis­tol­la teh­dään vain vält­tä­mät­tö­mät in­ves­toin­nit ko­ro­nan ai­heut­ta­man poik­keus­ti­lan­teen vuok­si. Ma­joi­tus­ti­lo­jen re­mont­ti on täl­le vuo­del­le teh­ty ja en­si vuon­na sitä jat­ket­ta­neen suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

– Ko­ro­nan tuo­maa haas­teel­lis­ta ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta on aut­ta­nut mer­kit­tä­väs­ti val­ti­on avus­tus. Myös omal­la toi­min­nal­la on py­rit­ty sii­hen, et­tä opis­to­seu­ro­jen jät­tä­mää auk­koa pai­ka­taan sääs­tä­mäl­lä ja li­sä­tu­lo­ja hank­ki­mal­la.

– Opis­tol­le avat­tiin ke­sä­kuun alus­sa mat­ka­park­ki, joka on tuo­nut opis­tol­le li­sää tu­lo­ja.

– Opis­to­yh­dis­tyk­sen jä­sen­mää­rä on kään­ty­nyt pit­kään jat­ku­neen las­kun jäl­keen nou­suun. Se tu­kee opis­ton ta­lout­ta ja on osoi­tuk­se­na opis­to­yh­dis­tyk­sen elin­voi­mai­suu­des­ta. Opis­ton ko­ti­si­vuil­ta www.rak­ro.net löy­tyy ver­kos­sa täy­tet­tä­vä jä­sen­lo­ma­ke.

Li­sä­tie­toa www.rak­ro.net

27.11.2020

Älä vaa­di pal­ve­li­jaa­si tuo­mi­ol­le, sil­lä si­nun edes­sä­si ei yk­si­kään ole syy­tön. Ps. 143:2

Viikon kysymys