JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­tot kol­man­nek­si po­luk­si am­mat­ti­kou­lun ja lu­ki­on rin­nal­le?

Juvonen Mikko
Uutiset
12.11.2019 8.53

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211023620191112085300

Jäm­sän opis­tol­la 9. mar­ras­kuu­ta pi­de­tys­sä se­mi­naa­ri­päi­väs­sä poh­jus­tet­tiin Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­lis­ten opis­to­jen yh­teis­tä, tu­le­vaa stra­te­gi­aa. Esil­le nou­si tär­kei­tä ky­sy­myk­siä: Mi­ten mah­dol­li­sim­man moni nuo­ri pää­si­si opis­toon? Mikä on opis­to­jen eri­tyi­nen vah­vuus? Mi­ten mah­dol­li­nen op­pi­vel­vol­li­suu­si­än nos­to vai­kut­taa opis­to­työ­hön?

Se­mi­naa­ri­päi­vä oli al­ku opis­to­jen yh­tei­sen, vuo­sien 2021–2025 toi­min­taa oh­jaa­van, stra­te­gi­an luo­mi­sel­le. Kool­la oli Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­lis­ten kan­sa­no­pis­to­jen hen­ki­lös­töä, joh­to­kun­tien ja opis­to­tii­mien jä­se­niä sekä SRK:n hal­lin­non edus­ta­jia.

Ar­vo­poh­ja tär­keä

Al­ku­har­tau­des­sa Jo­han­nes Lep­pä­nen muis­tut­ti kii­tol­li­suu­des­ta.

– Usein elä­män­ti­lan­tei­ta poh­ties­sa kii­tol­li­suus jää taus­tal­le. Opis­to­työn­kin tu­le­vai­suut­ta suun­ni­tel­les­sa alus­ta­na sai­si ol­la kii­tol­li­suus ja suu­rim­pa­na kii­tol­li­suu­den ai­hee­na se, et­tä saa it­se ol­la us­ko­mas­sa.

Kes­kus­te­lus­sa to­det­tiin, et­tä opis­to­jen kris­til­li­nen ar­vo­poh­ja tu­lee ol­la vah­va­na pe­rus­ta­na toi­min­taa lin­jat­ta­es­sa.

Kol­mas pol­ku

Suu­re­na ky­sy­myk­se­nä opis­to­jen tu­le­vai­suu­den suh­teen on hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­ma op­pi­vel­vol­li­suu­si­än nos­to seit­se­mään­tois­ta vuo­teen. Par­haim­mil­laan uu­dis­tus avaa hui­ke­at mah­dol­li­suu­det opis­to­työn ke­hit­tä­mi­seen.

Ti­lan­ne on kui­ten­kin au­ki, ja uu­dis­tuk­sen ris­ki­nä voi ol­la se, et­tä ny­ky­muo­toi­nen opis­to­vuo­si jou­tui­si pe­rus­teel­li­sen muu­tok­sen koh­teek­si.

Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven opis­to­jen ta­voit­tee­na on, et­tä ne hy­väk­sy­tään op­pi­vel­vol­li­suus­kou­lu­tuk­sen tar­jo­a­jik­si, jol­loin ne tar­jo­ai­si­vat kol­man­nen po­lun am­mat­ti­kou­lun ja lu­ki­on rin­nal­le. Kan­sa­no­pis­to­ken­täs­sä nämä opis­tot ovat poik­keus sii­nä, et­tä nii­hin tul­laan pää­a­si­as­sa suo­raan pe­rus­kou­lun jäl­keen.

Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen kou­lu

Etäyh­tey­del­lä pu­heen­vuo­ron pi­tä­nyt Reis­jär­ven opis­ton en­ti­nen reh­to­ri Mik­ko Kin­nu­nen ke­hot­ti poh­ti­maan, mitä tie­to­ja, tai­to­ja ja osaa­mis­ta opis­tois­sa edis­te­tään. Mikä on se eri­tyi­nen asia, jon­ka saa va­paan si­vis­tys­työn kan­sa­no­pis­to­vuo­des­ta?

Kin­nu­sen mu­kaan eri­tyi­se­nä kär­ke­nä voi­si ol­la vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen op­pi­mi­nen.

– On hyvä, et­tä opis­tos­sa on vä­lil­lä han­ka­laa, vai­kei­ta ti­lan­tei­ta rat­ko­mal­la opi­taan pal­jon, hän to­te­si.

Tätä hän roh­kai­si muis­ta­maan sil­loin, kun opis­to­työs­sä on tiu­kan tun­tui­sia ti­lan­tei­ta.

Opis­to kuu­luu kai­kil­le

– Opis­to­jen koh­dal­la on po­si­tii­vi­nen on­gel­ma. Tu­li­joi­ta opis­to­vuo­del­le oli­si, jos vain oli­si vas­taa­not­to­ky­kyä. Pal­jon on ky­sy­mys­tä, et­tä riit­tää­kö ny­kyis­ten opis­to­jen mää­rä, kun niin pie­ni osa nuo­ris­ta pää­see opis­to­vuo­del­le, to­te­si SRK:n pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la alus­ta­es­saan SRK:n nä­kö­kul­mas­ta opis­to­jen mer­ki­tys­tä.

Rat­kai­sua voi­si Tas­ki­lan mu­kaan ha­kea ai­na­kin kah­des­ta suun­nas­ta.

– Pi­täi­si­kö ak­ti­voi­tua nel­jän­nen opis­ton pe­rus­ta­mi­seen tai voi­si­ko opis­to­vuo­si tii­vis­tyä puo­leen vuo­teen, et­tä mah­dol­li­sim­man moni nuo­ri sai­si mah­dol­li­suu­den opis­to­vuo­teen?

On olen­nais­ta kuun­nel­la taus­ta­yh­tei­sö­jen ään­tä, sil­lä nii­den tuki ta­kaa opis­to­jen tu­le­vai­suu­den. Tas­ki­la pai­not­ti, et­tä opis­tot ei­vät voi ke­hit­tyä eliit­ti­kou­luik­si, joi­hin pää­see vain huip­pu­ar­vo­sa­noin.

– Opis­ton olen­nai­nen teh­tä­vä on tu­kea, et­tei ku­kaan jäi­si syr­jään, hän sa­noi.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys