JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Opis­to­viik­ko tuo ter­vei­siä kan­sa­no­pis­toil­ta

Uutiset
9.3.2019 6.33

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä vie­te­tään par­hail­laan opis­to­viik­koa. Tä­män vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­tä löy­tyy run­saas­ti tie­toa opis­to­jen toi­min­nas­ta ja opis­toon ha­ke­mi­ses­ta.

Jäm­sän, Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­lis­ten kan­sa­no­pis­to­jen toi­min­ta pe­rus­tuu ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön myön­tä­mien toi­mi­lu­pien mu­kai­ses­ti van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen kris­til­li­siin ar­voi­hin.

Hen­gel­li­syys on kiin­teä osa opis­to­e­lä­mää esim. aa­mu­har­tauk­sien, ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten ja seu­ro­jen muo­dos­sa.

Opis­to voi­kin ol­la paik­ka, jos­sa oma­koh­tai­nen us­ko vah­vis­tuu.

Kris­til­li­syy­den opis­tois­sa ei opis­kel­la vain pe­rin­tei­siä kou­lu­ai­nei­ta, vaan myös elä­män­tai­to­ja. Si­sä­op­pi­lai­tos­muo­to on tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö it­se­näis­tyä ja op­pia kan­ta­maan vas­tuu­ta. Opis­tos­sa jo­kai­sel­le py­ri­tään löy­tä­mään teh­tä­viä, jois­sa voi ko­kea on­nis­tu­mi­sia ja op­pia uut­ta.

Haku opis­toi­hin en­si vuo­den tal­vi­jak­soil­le on me­neil­lään. Li­sä­tie­to­ja ha­ku­a­jois­ta ja opin­to­lin­jois­ta löy­dät opis­to­jen verk­ko­si­vuil­ta: Jäm­sä, Ra­nua, Reis­jär­vi.

Voit lu­kea li­sää opis­to­a­si­aa myös 6.3. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Ku­vi­tus­ku­va: Mar­kus Leh­ti­nie­mi

18.1.2020

Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut ju­lis­ta­maan Her­ran rie­mu­vuot­ta, päi­vää, jona Ju­ma­lam­me an­taa pal­kan. Hän on lä­het­tä­nyt mi­nut loh­dut­ta­maan kaik­kia mur­heel­li­sia. Jes. 61:2

Viikon kysymys