JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ou­lun­sa­lon kir­kon­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tys hank­ki käyt­töön­sä raa­mat­tu­ai­hei­sia kou­lu­tau­lu­ja

Päivämies
Uutiset
5.8.2019 6.25

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444720190805062500

Toi­vee­na oli­si, et­tä kou­lu­tau­lu­ja voi­si hyö­dyn­tää SRK:n ma­te­ri­aa­lin li­sä­nä päi­vä­ker­ho-, py­hä­kou­lu- ja raa­mat­tu­luok­ka­työs­sä.

Toi­vo Määt­tä löy­si Ou­lun­sa­los­sa si­jait­se­val­ta kirp­pu­to­ril­ta ko­ko­el­man van­ho­ja kou­lu­tau­lu­ja.

– Toi­vo ot­ti yh­teyt­tä mi­nuun ja ker­toi löy­dös­tä. Kes­kus­te­lin asi­as­ta muu­ta­man joh­to­kun­nan jä­se­nen kans­sa ja pää­tim­me hank­kia ne ry:lle, ker­too joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Han­nu Jaak­ko­la.

Mää­tän löy­tä­mis­sä kou­lu­tau­luis­sa esiin­tyy muun mu­as­sa seu­raa­vat ni­met: W.H. Mar­get­son (1861–1940), Ge­or­ge So­per (1870–1948), Si­mon Har­mon Ve­der (1866–1937), Wal­ter G Grie­ve (1872–1937), R. Pa­y­ton Rei­dar­sa (1899–1945), Frank Adams (1863–1944), Gre­vil­le Man­ton (1855–1932) ja H. L. Ba­con (1866–1924).

Suo­ma­lai­set tai­tei­li­jat ei­vät tiet­tä­väs­ti ole teh­neet us­kon­nol­li­sia kou­lu­tau­lu­ja.

Tau­lut ovat van­hem­mal­le vä­el­le tut­tu­ja ja ar­vok­kai­ta muis­to­ja kou­lu­a­joil­ta. Han­kit­tu­ja kou­lu­tau­lu­ja säi­ly­te­tään rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä; niil­le teh­dään so­pi­va te­li­ne, jos­sa ne säi­ly­vät hy­vä­nä. Kou­lu­tau­lut on tar­koi­tus myös va­lo­ku­va­ta, jot­ta nii­tä voi­daan hyö­dyn­tää säh­köi­ses­ti.

– Ne ovat erit­täin tai­ta­vas­ti piir­ret­ty­jä ja tai­tei­li­jan nä­ke­myk­siä Raa­ma­tun eri ta­pah­tu­mis­ta, ihas­te­lee Jaak­ko­la.

Lue li­sää 7.8.2019 il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys