JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pää­si­äi­saa­mu on tul­lut, kuo­le­ma on voi­tet­tu

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
5.4.2015 8.26

Juttua muokattu:

1.1. 23:52
2020010123520820150405082600

Pää­si­äis­päi­vä, sun­nun­tai, on Jee­suk­sen ylös­nou­se­mi­sen juh­la. Jee­suk­sen hau­ta on tyh­jä. Ju­ma­la on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta ja mur­ta­nut näin hau­dan ja kuo­le­man kah­leet. Pe­las­tus on tul­lut Jee­suk­seen us­ko­vien osak­si. ​

Pää­si­äi­nen on kirk­ko­vuo­den tär­kein juh­la. Juh­lan ja ilon ai­hee­na on Kris­tuk­sen ylös­nou­se­mus. Kris­tus nou­si kuol­leis­ta ja voit­ti syn­nin ja kuo­le­man val­lan. Tämä on kris­ti­nus­kon ydin.

Pää­si­äi­nen on van­hin tun­net­tu kris­til­li­nen juh­la. Sitä vie­tet­tiin jo 100-lu­vul­la. Seu­ra­kun­ta val­voi ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa koko pää­si­äi­syön. Kris­tuk­sen toi­sen tu­le­mi­sen odo­tet­tiin ta­pah­tu­van pää­si­äi­syö­nä, sa­mal­la ta­val­la kuin Ju­ma­la va­paut­ti Is­ra­e­lin kan­san Egyp­tin or­juu­des­ta pää­si­äi­syö­nä.

Maa­nan­tai­na, toi­se­na pää­si­äis­päi­vä­nä, ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa muis­te­taan ylös­nous­seen Jee­suk­sen il­mes­ty­mis­tä hän­tä seu­ran­neil­le nai­sil­le ja ope­tus­lap­sil­le Em­mauk­sen tiel­lä.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa ko­ros­tuu ilo ja valo

Mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa pi­de­tään lau­an­tain vaih­tu­es­sa sun­nun­taik­si pää­si­äi­syön mes­su. Tuol­loin kir­kon kuo­riin tuo­daan suu­ri pää­si­äis­kynt­ti­lä, jota sy­ty­tet­tä­es­sä lau­su­taan: Jee­sus Kris­tus on maa­il­man valo.

Pää­si­äi­se­nä li­tur­gi­nen väri vaih­tuu mus­tas­ta val­koi­seen; ilon, puh­tau­den ja rie­mun vä­riin. Pää­si­äi­syö­nä ja pää­si­äis­päi­vä­nä alt­ta­ril­la on kel­ta­nar­sis­se­ja tai val­koi­sia lil­jo­ja. Alt­ta­ril­la on kuu­si kynt­ti­lää suu­ren Kris­tus-juh­lan merk­ki­nä. Kir­kon­kel­lot ja urut soi­vat jäl­leen.

Mitä sana pää­si­äi­nen mer­kit­see?

Sana pää­si­äi­nen tu­lee sii­tä, et­tä sil­loin pääs­tään eroon pit­käs­tä paas­tos­ta, jo­hon las­keu­dut­tiin jo las­ki­ai­se­na, seit­se­män viik­koa ai­em­min. Toi­saal­ta sana liit­tyy juu­ta­lais­ten pää­si­äi­seen, jol­loin juh­li­taan is­ra­e­li­lais­ten pää­syä pois Egyp­tin or­juu­des­ta.

Pää­si­äi­nen on hep­re­ak­si pe­sah. Sana muis­tut­taa ver­biä pa­sah, ’men­nä ohi’. Is­ra­e­li­lais­ten en­sim­mäi­se­nä pää­si­äi­se­nä Egyp­tis­sä Her­ra kul­ki nii­den ta­lo­jen ohi, joi­den oven­pie­leen oli si­vel­ty merk­ki pää­si­äis­lam­paan ve­rel­lä. Näin is­ra­e­li­lai­set pe­las­tui­vat kuo­le­mal­ta.

Pe­rin­tei­den sym­bo­liik­kaa

Suo­ma­lais­ten pää­si­äi­sen viet­toon kuu­lu­vat myös pää­si­äis­mu­nat, jot­ka sym­bo­loi­vat ian­kaik­kis­ta elä­mää. Uu­den elä­män ver­taus­ku­via ovat myös pää­si­äis­ti­put. Ruo­ka­pe­rin­tee­seem­me kuu­lu­va mäm­mi vas­taa taas is­ra­e­li­lais­ten pää­si­äi­sa­te­ri­aan kuu­lu­nut­ta hap­pa­ma­ton­ta lei­pää.

Kuva: Jar­mo Määt­tä

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys