JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Paik­ka avoin­na SRK:n tie­to­jär­jes­tel­mien pa­ris­sa

Uutiset
24.8.2020 16.03

Juttua muokattu:

24.8. 16:35
2020082416354920200824160300

Päi­vä­mies

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys ry et­sii tie­to­jär­jes­tel­mä­a­si­an­tun­ti­jaa mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen. Työ­suh­de al­kaa lo­ka­kuun alus­sa tai so­vi­tus­ti, ja kes­tää vuo­den 2021 lop­puun as­ti.

Asi­an­tun­ti­jan vas­tuu­a­lu­et­ta ovat SRK:n tie­to­jär­jes­tel­mät, si­vus­tot ja tek­niik­ka, jot­ka pal­ve­le­vat eri ta­ho­jen, ku­ten Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­taa.

Asi­an­tun­ti­ja huo­leh­tii vas­tuu­a­lu­eit­ten­sa yl­lä­pi­dos­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä yh­teis­työs­sä jär­jes­tel­mä­ke­hit­tä­jän sekä va­paa­eh­tois­ten kans­sa.

Teh­tä­vään ha­ke­val­ta SRK odot­taa riit­tä­vää tie­to­jär­jes­tel­mä­o­saa­mis­ta sekä ky­kyä hal­li­ta usei­ta yh­tä­ai­kai­sia pro­jek­te­ja, hy­viä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä ky­kyä alan tek­ni­seen vuo­ro­pu­he­luun ke­hit­tä­jien kans­sa.

Työ pi­tää si­säl­lään myös il­ta- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä ja mat­kus­ta­mis­ta. Ko­ko­ai­kai­sen teh­tä­vän palk­ka mää­räy­tyy työ­eh­to­so­pi­muk­sen mu­kaan. Teh­tä­vään va­li­tun hen­ki­lön on esi­tet­tä­vä hy­väk­syt­tä­vä lää­kä­rin­to­dis­tus ter­vey­den­ti­las­taan kuu­kau­den si­säl­lä va­lin­nas­ta. Työs­sä nou­da­te­taan nel­jän kuu­kau­den ko­eai­kaa.

Li­sä­tie­to­ja avoi­mes­ta työ­pai­kas­ta an­taa SRK:n toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­ja Pek­ka Kai­nua. Ha­ke­muk­set on toi­mi­tet­ta­va Kai­nu­al­le 7. syys­kuu­ta kel­lo 12 men­nes­sä. Yh­teys­tie­dot: pek­ka.kai­nua@srk.fi, p. 040 528 4446.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys