JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Päi­vä­mies siir­tyy di­gi­ai­kaan

Uutiset
2.12.2016 6.31

Päi­vä­mie­hel­le pe­rus­te­taan säh­köi­nen nä­köis­leh­ti, jota voi vuo­den 2017 alus­ta läh­tien lu­kea verk­ko­se­lai­mel­la, äly­pu­he­li­mil­la ja tab­le­teil­la. Tä­hän men­nes­sä Päi­vä­mie­hen nä­köis­leh­teä on voi­nut os­taa ir­to­nu­me­roi­na SRK:n verk­ko­kau­pas­ta PDF-muo­dos­sa.

– Lu­ki­jat ovat jo pi­tem­män ai­kaa toi­vo­neet ti­lat­ta­vaa nä­köis­leh­teä, ker­too Päi­vä­mie­hen vs. pää­toi­mit­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu.

– Ny­ky­ään moni on tot­tu­nut lu­ke­maan leh­ten­sä säh­köi­se­nä. Sik­si on tär­ke­ää, et­tä myös Päi­vä­mies on hel­pos­ti saa­ta­vil­la myös di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa. Nä­köis­leh­ti mah­dol­lis­taa myös sen, et­tä ul­ko­mail­la asu­vat ja lo­mai­le­vat saa­vat leh­ten­sä sa­ma­na päi­vä­nä, jona Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­ti il­mes­tyy.

Osa Päi­vä­mie­hen ju­tuis­ta on vuo­den 2014 huh­ti­kuus­ta läh­tien jul­kais­tu myös Päi­vä­mie­hen kai­kil­le avoi­mes­sa verk­ko­leh­des­sä osoit­tees­sa pai­va­mies.fi.

Lii­te­leh­det si­säl­ty­vät nä­köis­leh­teen

Vuo­den­vaih­tees­sa aloit­ta­va nä­köis­leh­ti toi­mii verk­ko­se­lai­men li­säk­si iPa­dil­la ja iP­ho­nel­la sekä And­roid-lait­teil­la. Pu­he­li­men ja tab­le­tin käyt­tä­jä asen­taa it­sel­leen Päi­vä­mie­hen nä­köis­leh­ti­so­vel­luk­sen, jol­la hän pää­see lu­ke­maan nä­köis­leh­teä teh­ty­ään ti­lauk­sen tai os­tet­tu­aan ir­to­nu­me­ron.

– Päi­vä­mie­hen nä­köis­leh­teen tu­lee lu­et­ta­vak­si myös sen liit­teet, kuu­kau­sit­tain il­mes­ty­vä Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­ti ja kol­me ker­taa vuo­des­sa il­mes­ty­vä SRK:n jul­kai­su­ku­vas­to. Tätä mah­dol­li­suut­ta ei ole ai­kai­sem­min ol­lut, sil­lä lii­te­leh­det ei­vät ole ol­leet os­tet­ta­vis­sa PDF-muo­dos­sa, Ait­ta­kum­pu ker­too.

Nä­köis­leh­des­sä on mah­dol­lis­ta käyt­tää eri­lai­sia ri­kas­tei­ta, muun mu­as­sa ku­va­gal­le­ri­oi­ta, ää­ni­tie­dos­to­ja ja vi­de­oi­ta. Vuo­den­vaih­tees­sa ta­voit­tee­na on saa­da käyt­töön ai­na­kin ku­va­gal­le­ri­ao­mi­nai­suus sekä mah­dol­li­suus kuun­nel­la osa ju­tuis­ta ää­ni­leh­te­nä.

Pa­pe­ri­leh­del­lä 22 000 ti­laa­jaa

Nä­köis­leh­ti on pit­käl­ti au­to­ma­ti­soi­tu. Sen vuok­si se ei vie juu­ri­kaan toi­mi­tuk­sen työ­ai­kaa.

– Päi­vä­mie­hen tait­ta­ja lä­het­tää maa­nan­tai­sin leh­den säh­köi­ses­ti leh­ti­pai­noon. Vuo­den­vaih­tees­ta al­ka­en hän li­sää si­vut myös nä­köis­leh­den jär­jes­tel­mään, jos­sa ne ovat kes­ki­viik­ko­na lu­ki­joi­den saa­ta­vil­la. Sa­mal­la hän voi li­sä­tä ku­va­gal­le­ri­aan mah­dol­li­ses­ti tu­le­via li­sä­ku­via sekä ää­ni­tie­dos­to­ja, Ait­ta­kum­pu ker­too.

Päi­vä­mie­hen nä­köis­leh­den tek­ni­sen to­teuk­sen te­kee hel­sin­ki­läi­nen Ric­hie Ltd. Nä­köis­leh­den ti­laa­ja­hal­lin­ta on ti­lat­tu hel­sin­ki­läi­sel­tä Jai­com Oy:ltä, joka on tuot­ta­nut myös pa­pe­ri­leh­den ti­laa­ja­hal­lin­nan. Päi­vä­mie­hen pa­pe­ri­leh­del­lä on täl­lä het­kel­lä hiu­kan rei­lut 22 000 ti­laa­jaa.

Ti­laa­mi­ses­ta tie­do­te­taan jou­lu­kuus­sa

Päi­vä­mie­hen nä­köis­leh­den pe­rus­ta­mi­nen on vie­lä me­neil­lään. Sen vuok­si nä­köis­leh­den ti­lauk­sen te­ke­mi­ses­tä tie­do­te­taan tar­kem­min Päi­vä­mie­hen jou­lu­kuun nu­me­rois­sa.

SRK:n työ­va­li­o­kun­ta päät­ti nä­köis­leh­den hin­nas­ton mar­ras­kuun ko­kouk­ses­saan. Esi­mer­kik­si 12 kuu­kau­den kes­to­ti­laus mak­saa 4,90 eu­roa kuu­kau­des­sa ja 12 kuu­kau­den mää­rä­ai­kai­nen ti­laus 5,50 eu­roa kuu­kau­des­sa. Pa­pe­ri­leh­den 12 kuu­kau­den kes­to­ti­lauk­sen teh­nyt voi ti­la­ta nä­köis­leh­den 1 eu­rol­la kuu­kau­des­sa.

Opis­ke­li­jat saa­vat ti­lauk­set edel­leen puo­leen hin­taan. Myös nä­köis­leh­den hin­noit­te­lus­ta tie­do­te­taan tar­kem­min Päi­vä­mie­hen jou­lu­kuun nu­me­rois­sa.

TIE­TOA PäI­Vä­MIE­HEN Nä­KöIS­LEH­DES­Tä

– si­säl­tää pa­pe­ri­leh­den di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa

– on ti­lat­ta­vis­sa SRK:n verk­ko­kau­pas­sa ja pu­he­li­men tai tab­le­tin so­vel­luk­sel­la

– si­säl­tää ar­kis­ton, jos­sa voi lu­kea ai­em­min il­mes­ty­nei­tä leh­tiä.

Ku­vi­tus­ku­va: Eli­sa Raap­pa­na

20.1.2020

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys