JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pal­ki­tuis­sa kä­si­kir­joi­tuk­sis­sa pai­noi­vat tuo­reus ja oma­pe­räi­syys – SRK:n kir­joi­tus­kil­pai­lut ovat rat­ken­neet

Uutiset
15.5.2020 15.20

Juttua muokattu:

18.5. 09:19
2020051809195820200515152000

Jul­kai­su­jen toi­mi­tus

SRK:n jär­jes­tä­miin las­ten ku­va­kir­jo­jen, las­ten ja nuor­ten kir­jo­jen sekä ru­no­jen ja afo­ris­mien kir­joi­tus­kil­pai­lui­hin saa­pui yh­teen­sä 119 kä­si­kir­joi­tus­ta vuo­den 2019 lop­puun men­nes­sä. Eni­ten kä­si­kir­joi­tuk­sia, 55, lä­he­tet­tiin ru­no­kil­pai­luun. Las­ten ku­va­kir­jo­jen kil­pai­luun saa­pui 50 ja nuor­ten­kir­jo­jen sar­jaan 14 kä­si­kir­joi­tus­ta.

Ru­no­kil­pai­lun kär­ki tut­tu

Ru­no­kil­pai­lun voit­ti luo­kanopet­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Päi­vi Myl­ly­nen Sot­ka­mos­ta. Kir­joit­ta­jan esi­kois­ko­ko­el­ma Et­tei mi­kään lau­lua sam­mut­tai­si (SRK) on jul­kais­tu vuon­na 2016. Tä­män vuo­den huh­ti­kuus­sa il­mes­ty­nyt ru­no­an­to­lo­gia Äi­dit avaa­vat ik­ku­noi­ta (SRK) on myös Päi­vi Myl­ly­sen toi­mit­ta­ma.

Kil­pai­lus­sa pal­kit­tu kä­si­kir­joi­tus ku­vaa luon­non kaut­ta ih­mi­sen osaa isom­mas­sa ja pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Kil­pai­lu­raa­ti luon­neh­ti Myl­ly­sen ko­ko­el­maa kau­no­kir­jal­li­ses­ti su­ju­vak­si ja hi­o­tuk­si; si­säl­töä pi­det­tiin mo­ni­puo­li­se­na ja tuo­ree­na, vaik­ka kie­li­ku­vat ovat pää­a­si­as­sa tu­tuis­ta luon­non ele­men­teis­tä. Ko­ko­nai­suu­des­ta löy­tyi kau­neut­ta, va­loa ja loh­dul­lis­ta nä­kö­a­laa.

− Osa ru­nois­ta on syn­ty­nyt ai­van tiet­ty­jen elä­män­ko­ke­mus­ten tai het­kien tuo­tok­si­na, osan ru­nois­ta olen kir­joit­ta­nut tie­toi­ses­ti it­se­ä­ni ”ky­nän var­teen tuup­pien”, Myl­ly­nen to­te­aa.

− It­sel­le­ni on tär­ke­ää ha­vai­ta pie­niä ilo­ja – suu­ret ilot tu­le­vat an­net­tui­na.

Toi­sen pal­kin­non voit­ta­nut li­min­ka­lai­nen An­ni­ka Koi­vu­kan­gas on myös ai­em­min jul­kais­sut kir­joit­ta­ja. Koi­vu­kan­kaan ai­em­pi ru­no­ko­ko­el­ma Vil­ku­tan en­ke­lil­le (SRK, 2014) voit­ti en­sim­mäi­sen pal­kin­non vuon­na 2013 jär­jes­te­tys­sä kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa. Koi­vu­kan­kaan uu­sia ru­no­ja raa­ti luon­neh­ti per­heyh­tei­sön hel­läk­si ku­vauk­sek­si, jos­sa nä­ky­vät us­ko, toi­vo ja rak­kaus; ”Va­loi­sa, läm­min ja pai­koin hu­mo­ris­ti­nen tyy­li kan­taa ja tuo vas­ta­voi­maa ki­pei­den asi­oi­den kä­sit­te­lyl­le. Oma­ää­ni­nen kir­joit­ta­ja on var­ma tyy­lis­tään.”

Uu­si­a­kin kir­joit­ta­jia löy­tyi: kol­man­nen pal­kin­non voit­ta­nut Lau­ri Kin­nu­nen Ro­va­nie­mel­tä ja tun­nus­tus­pal­kin­non saa­nut Hel­mi Ka­mu­la Py­hän­näl­tä. Kin­nu­sen ru­no­jen näh­tiin ole­van ”van­has­sa hy­väs­sä pi­täy­ty­vää ruis­lei­pää”, jos­sa on ele­tyn ja ko­e­tun tun­tu.

Laa­jem­min tar­kas­tel­tu­na ru­no­kä­si­kir­joi­tuk­sis­ta löy­det­tiin tyy­lil­lis­tä vaih­te­lua yl­lät­tä­vän vä­hän. Yk­sit­täi­sis­tä ru­nois­ta löy­tyi kui­ten­kin uu­si­a­kin nä­ky­miä ja tuo­rei­ta oi­val­luk­sia. Us­kon nä­kö­a­lat oli­vat myös jois­sa­kin pal­kit­se­mat­ta jää­neis­sä kä­si­kir­joi­tuk­sis­sa mu­ka­na kau­niis­ti ja oma­koh­tai­ses­ti.

Pal­ki­tuis­sa ku­va­kir­jois­sa nä­kyi­vät eri­tyis­ti­lan­teet

Ku­va­kir­ja­kil­pai­lun sa­to­na saa­tiin ku­vauk­sia niin las­ten ar­jes­ta kuin ar­kea hor­jut­ta­vis­ta ti­lan­teis­ta. Ker­ron­nal­li­ses­ti an­si­ok­kaim­pia oli­vat kir­joi­tuk­set, jois­sa kä­si­tel­tiin elä­män eri­tyis­ti­lan­tei­ta.

Ku­va­kir­ja­kil­pai­lun en­sim­mäi­sen pal­kin­non voit­ti tai­tei­li­ja ja äi­din­kie­len opet­ta­ja Ka­ro­lii­na Pigg Ou­lun­sa­los­ta. Pal­ki­tus­sa ta­ri­nas­sa ku­va­taan eri­tyis­lap­si ”Nal­le­kar­hu­sen” sekä koko per­heen ar­kea pik­ku­sis­ko ”Ome­na­pos­ken” nä­kö­kul­mas­ta. Pigg toi­voo, et­tä hä­nen ta­ri­nan­sa te­ki­si nä­ky­vik­si sel­lai­set lah­jak­kaat lap­set ja nuo­ret, joi­den haas­teet ovat so­si­aa­li­sis­sa suh­teis­sa. Eri­tyis­las­ten per­heet tar­vit­se­vat niin ikään lä­heis­ten ja am­mat­ti­lais­ten tu­kea.

Pig­gin mu­kaan ta­ri­na vies­tii en­nen kaik­kea sii­tä, et­tä Tai­vaan Isä on läs­nä siel­lä, mis­sä on vai­ke­aa. Ju­ma­la an­taa avun elä­män haas­ta­vim­piin­kin vai­hei­siin.

– Kau­neut­ta on, ja ih­mei­tä ta­pah­tuu kaik­ki­al­la – myös siel­lä, mis­sä kipu on suu­rin­ta, Pigg muo­toi­lee.

Las­ten ku­va­kir­ja­kil­pai­lun toi­sen pal­kin­non sai Ilo­sa­no­ma-kir­jan (SRK, 2015) kir­joit­ta­ja ja ku­vit­ta­ja Mirk­ka Syr­jä­lä Ou­lun Ki­vi­nie­mes­tä. Syr­jä­län ta­ri­na ku­vaa lap­sia ja koko per­het­tä krii­si­ti­lan­tees­sa, jos­sa isä sai­ras­tuu va­ka­vas­ti. Raa­din mu­kaan sa­mas­tut­ta­vat tun­teet ja niis­tä ker­to­mi­nen ovat Syr­jä­län ta­ri­nan vah­vuus. Vaik­ka ta­ri­nan tee­ma on haas­ta­va ja ki­peä, kään­ny­tään lop­pu­puo­lel­la koh­ti va­loi­saa huo­mis­ta. Us­ko kul­kee kan­ta­va­na voi­ma­na läpi ker­to­muk­sen.

Kol­mas sija ja­et­tiin kah­den kir­joit­ta­jan kes­ken. Pal­kin­non sai­vat Han­na Ju­ti­la Loh­jal­ta ja An­na-Kai­sa Sil­ta­o­ja Myl­ly­kos­kel­ta. Ju­ti­la ku­vaa ta­ri­nas­saan us­ko­vai­sen per­heen ar­kea, ko­din mil­jöö­tä ja luon­toa. Raa­ti luon­neh­ti ker­to­mus­ta re­a­lis­ti­sek­si ja us­kot­ta­vak­si. Sil­ta­o­ja puo­les­taan kir­joit­ti mu­kaan­sa­tem­paa­vas­ti pie­nen per­heen muu­tos­ta ete­län kau­pun­gis­ta poh­joi­seen, maa­seu­dul­le.

Nuor­ten­kir­jat hy­vin ajas­sa kiin­ni

Nuor­ten­kir­jo­jen kil­pai­lus­sa et­sit­tiin us­koa tu­ke­via, tuo­rei­ta ja ai­to­ja kä­si­kir­joi­tuk­sia tä­män päi­vän nuor­ten elä­mäs­tä. Sel­lai­sia myös saa­tiin. Pi­dem­pien las­ten­kir­jo­jen ja nuor­ten­kir­jo­jen kil­pai­lus­sa en­sim­mäi­sen pal­kin­non voit­ti 16-vuo­ti­as Ii­ta Sa­ra­jär­vi Ra­nu­al­ta. Par­hail­laan opis­to­vuot­taan päät­tä­vä nuo­ri kir­joit­ta­ja tart­tui ajan­koh­tai­seen ai­hee­seen, joka oli riit­tä­vän lä­hel­lä.

− Olin ki­puil­lut näi­den asi­oi­den kans­sa ja mi­nun täy­tyi saa­da se pa­pe­ril­le. Ajat­te­lin et­tä eh­kä joku sa­mais­tuu, tun­tee, et­tei ole ai­noa, joka ko­kee näin. En kir­joit­ta­nut tätä ta­ri­naa alun pe­rin kil­pai­lua var­ten. Se ei myös­kään ole suo­raan omas­ta elä­mäs­tä­ni.

Sa­ra­jär­ven teks­tiä pi­det­tiin kos­ket­ta­va­na ku­vauk­se­na nuo­ren ty­tön kas­vuun liit­ty­väs­tä kamp­pai­lus­ta, jos­sa mi­nä­ku­va hor­juu ja elä-
mä­ni­lo jou­tuu ajoit­tain huk­kaan. ”So­men kou­kut­ta­vuus on ku­vat­tu lä­hel­tä elä­en, ja ot­si­kok­si va­lit­tu tee­ma kan­taa lop­pu­ri­veil­le as­ti. Us­ko on mu­ka­na ai­dos­ti ja oma­koh­tai­ses­ti. Tyy­lil­tään kä­si­kir­joi­tus on rai­kas ja nuo­re­kas, sii­tä vä­lit­tyy ker­ron­nan ilo”, ar­vi­oi kil­pai­lu­raa­ti.

Toi­sen pal­kin­non sai Mil­la Kan­gas Ou­lus­ta. Kan­kaan teks­te­jä on jul­kais­tu ai­em­min nuo­ril­le suun­na­tuis­sa ker­to­mu­san­to­lo­gi­ois­sa. Kil­pai­luun lä­he­tet­ty kä­si­kir­joi­tus on ker­to­mus po­jas­ta, joka sel­viy­tyy kou­lu­kiu­saa­mi­sen ai­heut­ta­mis­ta yk­si­näi­syy­den ja ar­vot­to­muu­den tun­teis­ta. Raa­din ar­vi­on mu­kaan kä­si­kir­joi­tuk­sen hen­ki­lö­ku­vaus on us­kot­ta­vaa, kie­li tuo­ret­ta ja ra­ken­ne toi­mi­va; pää­hen­ki­lö Joo­na tuo nä­ky­väk­si mo­nen nuo­ren ko­ke­muk­sia ja sa­mal­la an­taa heil­le toi­voa.

Kol­mas sija meni Mar­jaa­na Lai­va­maal­le Lap­peen­ran­taan. Lai­va­maan kä­si­kir­joi­tuk­ses­sa ylä­as­tei­käi­nen pää­hen­ki­lö ajau­tuu ra­ja­pin­nal­le, jos­sa ihas­tu­mi­sen tun­teet vie­vät ja kie­to­vat niin, et­tä us­kon nä­kö­a­la uh­kaa ka­do­ta. Teks­tin näh­tiin avaa­van us­ko­ne­lä­män kes­kei­siä kä­si­tyk­siä ja oh­jaa­van nuor­ta lem­pe­äs­ti oi­ke­aan suun­taan. Tun­nus­tus­pal­kin­non sai Kaa­ri­na Luk­ka Ou­lus­ta.

Pal­ki­tuis­ta kä­si­kir­joi­tuk­sis­ta par­haat on tar­koi­tus toi­mit­taa jul­kais­ta­vik­si tu­le­vi­na vuo­si­na, en­sim­mäi­set mah­dol­li­ses­ti jo vuon­na 2021. Ro­maa­nien kir­joi­tus­kil­pai­lu jat­kuu vie­lä 31.5.2020 as­ti. Tar­kem­mat oh­jeet kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­seen löy­ty­vät SRK:n verk­ko­si­vuil­ta.

Lue li­sää ai­hees­ta 20.5. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys